Navigacija

Održana 14. sednica Upravnog odbora

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) je 9. aprila 2013. godine održana 14. sednica Upravnog odbora. Upravni odbor je doneo novu Odluku o visini troškova akreditacije koja će, nakon dobijanja saglasnosti od Vlade Republike Srbije, biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije.


ATS je naplaćivao troškove akreditacije podnosiocima prijave za akreditaciju i akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti shodno Odluci o visini troškova akreditacije koja se primenjuje od 28. marta 2008. godine. Od tada ATS ni jednom nije povećavao troškove akreditacije. Shodno članu 46. stav 1.  Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu subjekti, koji u skladu sa posebnim zakonom imaju ovlašćenje da utvrđuju visinu taksi za javne usluge koje pružaju, bili su dužni da njihovu visinu i način utvrđivanja usklade sa odredbama člana 11. ovog Zakona i dostave na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove finansija, odnosno organu lokalne vlasti nadležnom za finansije. U tom smislu je ATS dostavio Ministarstvu finansija i privrede predlog nove Odluke o visini troškova akreditacije koja je izrađena u skladu sa odredbama Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja  troškova pružanja javne usluge. Iako su cene troškova života, kao i indeks potrošačkih cena u periodu od 2009. do 2012. godine, uvećane za 47,48%, ATS je izvršio korekciju cena u iznosu od oko 15%. Korekcija cena se odnosi na troškove obrade prijave za početnu akreditaciju, proširenje i obnavljanje akreditacije, za troškove preliminarne posete i troškove ocenjivanja po ocenjivač danu, a ne i na povećanje troškova za održavanje akreditacije (godišnja naknada).


Takođe, Upravni odbor je usvojio i Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2012. godinu.