Navigacija

Obaveštenje u vezi Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije obaveštava sva akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da, shodno objavljenom Pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi (objavljen u Službenom glasniku RS broj 100 iz 2011. godine), od dana početka primene ovog Pravilnika (1. jula 2013. godine) prestaju da važe određeni propisi iz oblasti koju reguliše ovaj Pravilnik. Pravilnikom je propisano da isprava o usaglašenosti, izdata na osnovu povučenog propisa, važi do isteka roka važnosti isprave u skladu sa tim propisom, a najkasnije do 1. jula 2013. godine.


Uzimajući u obzir navedeno, Akreditaciono telo Srbije će, počev od 1. jula 2013. godine, doneti odluke o smanjenju obima akreditacije, odnosno o ukidanju akreditacije onim telima za ocenjivanje usaglašenosti koja u obimima akreditacije i dalje budu imala propise koji su prestali da važe.


Za sva tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja izraze nameru da budu akreditovana za postupke ocenjivanja usaglašenosti shodno Pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi, utvrđivanje kompetentnosti će biti obavljeno kroz ocenjivanje na licu mesta u postupcima početnog i ponovnog ocenjivanja, odnosno ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije.


Akreditaciono telo Srbije će, u zavisnosti od postupka ocenjivanja usaglašenosti koje telo za ocenjivanje usaglašenosti sprovodi, akreditovati tela za ocenjivanje usaglašenosti po zahtevima sledećih standarda za akreditaciju:

  • za postupak ocenjivanja usaglašenosti propisan članom 11 Pravilnika (pregled tipa LZO) - prema standardu SRPS EN 45011 ili SRPS ISO/IEC 17020;
  • za postupak ocenjivanja usaglašenosti propisan članom 12 Pravilnika (usaglašenost sa tipom LZO na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima) - prema standardu SRPS EN 45011 ili SRPS ISO/IEC 17020;
  • za postupak ocenjivanja usaglašenosti propisan članom 13 Pravilnika (usaglašenost sa tipom LZO na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje-obezbeđenje kvaliteta proizvodnje) - prema standardu SRPS ISO/IEC 17021.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja žele da se akredituju prema standardu SRPS ISO/IEC 17020, treba da zadovolje kriterijume za kontrolno telo „tip A“ da bi bila i imenovana u skladu sa Pravilnikom.


Takođe, mogu se akreditovati i laboratorije, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, za ispitivanja lične zaštitne opreme za potrebe zainteresovanih strana uz napomenu da samo imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti mogu izdavati isprave o usaglašenosti iz članova 11-13 Pravilnika.

Spisak povučenih propisa shodno članu 24 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi:

  1. Naredba o obaveznom atestiranju šlemova za zaštitu u industriji („Službeni list SFRJ“ br. 4/82 i 43/82);
  2. Naredba o obaveznom atestiranju šlemova za vatrogasce („Službeni list SFRJ“ br. 67/86);
  3. Naredba o obaveznom atestiranju aparata za zaštitu organa za disanje („Službeni list SFRJ“ br. 49/87);
  4. Pravilnik o obaveznom atestiranju penjalica za drvene stubove za vodove i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda („Službeni list SFRJ“ br. 67/89);
  5. Pravilnik o obaveznom atestiranju zaštitnih opasača i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda („Službeni list SFRJ“ br. 67/89);
  6. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za šlemove za vatrogasce („Službeni glasnik RS“ br. 74/09);
  7. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za  lična zaštitna sredstva („Službeni glasnik RS“ br. 56/09), osim odredbe člana 2., tačka 10) tog pravilnika koja se odnosi na kacige i vezire za vozače motornih vozila na dva ili tri točka.