Navigacija

Prva akreditacija u oblasti sertifikacije osoba

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u januaru 2013. godine dodelilo prvu akreditaciju sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba (Professional Control Group iz Beograda) prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2005. Proširenje aktivnosti za akreditaciju u ovoj oblasti je obuhvatilo niz aktivnosti koje je ATS u prethodne dve godine realizovao. One su obuhvatile: analizu potreba za akreditacijom u okviru Tehničkog komiteta za akreditaciju sertifikacionih tela, izradu dokumentacionog postupka za sprovođenje nove aktivnosti, kao i obuku ocenjivača i osoblja ATS-a za nove aktivnosti.


Akreditovano sertifikaciono telo obavlja sertifikaciju osoba u oblasti: ispitivanja bez razaranja, zavarivanja topljenjem, montaže spojnica, automatskog i mehanizovanog zavarivanja, montaže prirubničkih spojeva i lemljenja. U postupku akreditacije su još tri sertifikaciona tela.


U toku 2012. godine usvojeno je novo izdanje standarda ISO/IEC 17024:2012 (srpska verzija standarda ISO/IEC 17024:2012 (SRPS ISO/IEC 17024:2012, Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba) je objavljena 24.09.2012. godine). U skladu sa Odlukom koja je doneta ove godine na sednici Generalne skupštine IAF-a prelazni period za primenu važećeg izdanja standarda ISO/IEC 17024 je tri godine od dana objavljivanja (1. juli 2012. godine). U skladu sa tim, u organizaciji Evropske organizacije za akreditaciju (EA), odnosno njenog Komiteta za sertifikaciju, održana je obuka za primenu standarda ISO/IEC 17024:2012 kojoj su prisustvovali i ocenjivači ATS-a. Na taj način je jedan od neophodnih koraka za prelazni period na novo izdanje standarda učinjen, a ATS će u narednom periodu definisati i ostale aktivnosti koje će preduzimati u prelaznom periodu.


Veoma smo ponosni što se dugogodišnji rad na uspostavljanju akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba završio i namera je ATS-a da ova oblast bude uključena u prošireni EA MLA sporazum na čemu vredno radimo. ATS koristi ovu priliku da poželi dobrodošlicu novom članu svoje porodice akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i nadamo se da će broj akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba u narednom periodu rasti što će doprineti daljem razvoju ove oblasti u Republici Srbiji.