Navigacija

Učešće na obuci „Training on Eco Management and Audit Scheme (EMAS)”

Obaveštenja

U periodu od 30. do 31. oktobra 2012. godine održana je obuka pod nazivom "Training on Eco Management and Audit Scheme (EMAS)" u Sarajevu u organizaciji PTB projekta i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA).

Cilj primene EMAS-a je kontinualno unapređenje učinka zaštite životne sredine organizacija kroz uspostavljanje i primenu sistema upravljanja zaštitom životne sredine, sistematskom, objektivnom i periodičnom evaluacijom učinka takvog sistema, dostupnost informacija o učinku zaštite životne sredine, otvorenom dijalogu prema javnosti i drugim zainteresovanim stranama, kao i aktivnim uključivanjem zaposlenih i njihovom učešću u odgovarajućim obukama.


Učesnicima su predstavljene koristi od uspostavljanja EMAS šeme, osnovne faze implementacije, EU regulativa (Regulation (EC) No 1221/2009), EMAS logo i načini njegovog korišćenja, kao i razlike između EMAS-a i standarda ISO 14001:2004. Takođe, učesnici obuke su upoznati sa osnovnim zadacima i zahtevima za EMAS verifikatore i za ostale učesnike ove šeme, odnosno akreditaciona tela, kompetentna tela i Forum akreditacionih tela i tela za licenciranje.


Shodno predstavljenoj regulativi, podnošenje prijave za upis u Registar EU za sistem EMAS za organizacije van Evropske unije može se izvršiti  u ovom trenutku u bilo kojoj od zemalja članica EU ako ta država ima ovlašćeno kompetentno telo za  registraciju organizacija iz „trećih zemalja“. Sa druge strane, EMAS verifikator mora biti akreditovan ili licenciran u zemlji članici u kojoj se organizacija prijavila za registraciju i mora posedovati akreditaciju/licencu za zemlju u kojoj vrši verifikaciju.


Obuci je ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovala Jovana Zečević.