Navigacija

Akreditacija kontrolnih tela sada u okviru ILAC MRA sporazuma

Međunarodne aktivnosti

Na godišnjem sastanku Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF), koji je održan 24. oktobra 2012. godine u Rio de Ženeriu, Brazil, rezolucijom 16.06 (ILAC Resolution GA 16.06) potvrđeno je da će u nadležnosti Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija od sada, pored akreditacije laboratorija, biti i akreditacija kontrolnih tela čime je obim ILAC-ovog multilateralnog sporazuma (ILAC Mutual Recognition Arrangement - MRA) proširen kako bi uključio i akreditaciju kontrolnih tela. Trideset devet akreditacionih tela je potpisalo ILAC MRA sporazum za akreditaciju kontrolnih tela.


Kao i kod akreditacije laboratorija, ILAC MRA sporazum u oblasti kontrolisanja se zasniva na sistemu multilateralnih sporazuma u oblasti kontrolisanja koje priznaju i ocenjuju regionalne organizacije za akreditaciju članice ILAC mreže - APLAC, EA i IAAC.

Akreditaciona tela, potpisnici ILAC MRA sporazuma u oblasti kontrolisanja, primenjuju međunarodni standard ISO/IEC 17020Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje što za rezultat ima uniformni pristup ocenjivanju kompetentnosti kontrolnih tela.

Zbog toga države mogu da uspostave prekogranične sporazume na osnovu međusobne ocene i priznavanja sistema akreditacije kontrolnih tela. Ovi međunarodni sporazumi su zapravo multilateralni sporazumi o međusobnom priznavanju (MRAs) i ključni su kod priznavanja izveštaja i sertifikata o kontrolisanju čime se olakšava nesmetano kretanje roba i usluga između država.


Svaka potpisnica ovog sporazuma priznaje akreditaciju i rezultate kontrolnih tela, akreditovanih od strane drugih potpisnica, kao da se radi o kontrolnom telu koje je ona sama akreditovala.


ILAC je takođe objavio četiri nove brošure koje su od značaja za rad kontrolnih organizacija:

Više o proširenju obima ILAC MRA sporazuma pročitajte na www.ilac.org/ilacarrangement.