Navigacija

Međunarodni dan akreditacije 2012. godine

Dan akreditacije

Međunarodni dan akreditacije će biti proslavljen 9. juna 2012. kao globalna inicijativa koju su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi promovisali akreditaciju.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije je posvećena bezbednoj hrani i čistoj vodi za piće i objašnjava kako akreditacija kao karika u lancu proizvodnje može da pomogne da do potrošača stigne bezbedna hrana i čista voda za piće. Razni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari će se dešavati uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije u preko 90 zemalja kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije kada je reč o snabdevanju i upotrebi bezbedne hrane i čiste vode za piće.


Inače u skladu sa Statutom Akreditacionog tela Srbije, ATS svake godine obeležava 9. juni kao Međunarodni dan akreditacije i 28. juni kao Dan akreditacije u Republici Srbiji, po danu kada je dodeljena prva akreditacija.

Zajednička izjava predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Akreditacija: karika u lancu proizvodnje bezbedne hrane i čiste vode za piće

Čast nam je da najavimo da će se Međujnarodni dan akreditacije održati 9. juna 2012. godine. Težište ovogodišnje teme je na akreditaciji kao karici u lancu proizvodnje bezbedne hrane i čiste vode za piće.

Svima nam je potrebna dovoljna količina hrane i vode da bismo preživeli, pri čemu cene hrane i vode moraju biti pristupačne, a sama hrana i voda moraju imati adekvatnu nutritivnu vrednost i stepen bezbednosti.

Lanac snabdevanja hranom i vodom se brzo menja zbog faktora kao što su povećan stepen urbanizacije, tehnološki razvoj u oblasti obrade i prerade, izmenjeni zahtevi i potrebe potrošača, kao i sve veća globalizacija lanaca snabdevanja.

Takođe, potrošači u razvijenim zemljama pokazuju sve više interesovanja za način nastanka hrane, koju konzumiraju, odnosno za izvore vode i sadržaj minerala flaširane vode. Potrošači su zabrinuti i zbog uticaja na životnu sredinu i zbog poslovne etike kada je reč o proizvodima koje konzumiraju.

Zbog svih navedenih faktora je vrlo važno da potrošači imaju poverenja u bezbednost i sigurnost hrane i vode koju konzumiraju, kao i da sadržaj sastojaka tih proizvoda odgovara onima navedenim u deklaraciji. To poverenje nastaje primenom sistema upravljanja bezbednošću hranom, odgovarajućim pouzdanim ispitivanjima i kontrolama, kako u domaćoj privredi tako i van vaše zemlje u svim fazama „od proizvodnje do konzumacije“.

Sve je veći broj tela koje proveravaju usklađenost sa ovim standardima tako što pružaju usluge ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja  i sertifikacije. Međutim, upravo se akreditacijom potvrđuje nepristrasnost i kompetentnost tih tela da pružaju navedene usluge.

Akreditacija obuhvata veći broj oblasti u lancu snabdevanja čime se obezbeđuje da lica, koja kontrolišu subjekte u industriji hrane i vode, mogu da dokažu da rade u skladu sa odgovarajućim standardima.

Usluge akreditovanih laboratorija za ispitivanje se koriste kada želimo da ispitamo prisustvo kontaminenata ili da potvrdimo da sadržaj hrane i vode odgovara sastojcima navedenim u deklaraciji. Potrebno je vršiti stalni nadzor i uzorkovanje kako bi se pre stavljanja u promet proverilo da sadržaj proizvoda uvek odgovara sadržaju navedenom na deklaraciji.

Sisteme upravljanja bezbednošću hranom koriste organizacije, koje su uključene u sve aspekte lanca snabdevanja hranom i vodom kako bi pokazale da mogu da drže pod kontrolom bezbednosne rizike do trenutka konzumacije. Rutinske higijenske provere se sprovode od strane akreditovanih inspekcijskih tela.

Sve je veći broj akreditovanih šema koje se odnose na „Fair Trade“ standarde, organsku hranu, preradu životinja, kao i zaštitu životne sredine.

Akreditaciona tela, koja su ocenjena kao kompetentna, potpisuju sporazume kojima se podržava prihvatanje izveštaja ispitivanja i sertifikata stranih akreditacionih tela. Ovi sporazumi, koji se potpisuju sa Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF) i Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC), eliminišu potrebu za ponovnim ispitivanjem, proverama ili sertifikacijom u svakoj zemlji uvoza. Na osnovu izveštaja i sertifikata, koji sadrže znak pomenutih multilateralnih sporazuma, zakonodavci mogu biti sigurni da klijenti akreditovanih TOU posluju u skladu sa priznatim standardima.

Glavni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari će se dešavati uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije u preko 90 zemalja kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije kada je reč o snabdevanju i upotrebom bezbedne hrane i čiste vode za piće. Ukoliko želite da saznate nešto više, molimo vas da kontaktirate svoje akreditaciono telo.

Pete Unger i Randy Dougherty, predsedavajući ILAC-a i IAF-a

Brošuru, izrađenu u čast proslave ovog dana, možete preuzeti sa vebsajta ILAC-a  i IAF-a, a kratak promotivni film se takođe može preuzeti sa Youtube kanala IAF-a i ILAC-a sa adrese http://www.youtube.com/user/IAFandILAC .