Navigacija

Prva zajednička sednica UO i Saveta za akreditaciju u novom sazivu

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije 13. septembra 2011. godine održana je druga sednica Upravnog odbora, koji je između ostalog, shodno Statutu, dao saglasnost na članstvo Akreditacionog tela Srbije u IAF – International Accreditation Forum.

Nakon sednice Upravnog odbora održana je prva zajednička sednica, u novom sazivu, Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju, na kojoj je  direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić izvršio prezentaciju rezultata kolegijalnog ocenjivanja, koje je obavljeno u periodu od 27. juna do 1. jula u ATS-u od strane tima za ocenjivanje Evropske organizacije za akreditaciju.

Takođe, shodno zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17011:2007, tačka 4.3.2 po kojem akreditaciono telo mora, radi zaštite nepristrasnosti i radi razvijanja i očuvanja načela i glavnih politika funkcionisanja akreditacionog sistema, imati dokumentovanu i primenjenu strukturu koja će omogućiti efikasno učešće zainteresovanih strana, Upravni odbor i Savet za akreditaciju su doneli zajednički dokument Analiza odnosa Akreditacionog tela Srbije sa povezanim telima.

 


Članovi Upravnog odbora: dr Lazar Turubatović, Snježana Pupavac, Nenad Spasović, dr Bratislav Milošević i dr Dejan Krnjaić

Prva zajednička sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju

mr Jelena Popović, predsednica Saveta za akreditaciju i Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora