Navigacija

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji u 2010. godini

Aktuelnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2010 Progress Report“, objavljenom 9. novembra u Briselu, pozitivno je ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodni promet roba u Srbiji, analizirane su sektorske oblasti: standardizacija, akreditacija, metrologija, nadzor na tržištu, kao i zaštita potrošača.

Izveštaj Evropske komisije bavi se analizom legislative, administrativnih kapaciteta, sektorskih strategija i politika Srbije, kao i razvojem tržišta u odnosu na pravne tekovine EU (Acquis), a u skladu sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i primarnim ciljevima koje treba ostvariti prilikom pridruživanja EU.

U oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije došlo je do značajnog napretka, ocenjeno je u izveštaju, uzimajući u obzir povećanje broja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Usvojena su podzakonska akta, koja proizilaze iz Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, dok je novi Zakon o akreditaciji u potpunosti usaglašen sa Uredbom EU 765/2008. ATS je proširio obim svojih aktivnosti i nastavio sa obukom svojih ocenjivača i zaposlenih. Međutim, predsednik i članovi Nadzornog odbora još uvek nisu imenovani, a potrebno je unaprediti kapacitete ATS-a kroz povećanje broja zaposlenih.

ATS privodi kraju rad na usklađivanju svoje regulative sa EA u okviru pristupanja Srbije EU i STO, kao i na pripremi za kolegijalno ocenjivanje (peer evaluation) od strane EA koje je planirano u prvoj polovini 2011. godine. Potpisivanjem multilateralnih sporazuma sa članicama EA omogućiće se slobodan promet roba i usluga, a sertifikati i izveštaji naših laboratorija i organizacija biće u mogućnosti da budu regionalno i svetski priznati što će doprineti lakšem protoku roba i usluga, kao i razvoju celokupne privrede.