Navigacija

Doneta prva odluka o akreditaciji medicinskih laboratorija

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 26. juna prvu odluku o dodeli akreditacije za medicinske laboratorije Kliničkom centru Srbije, Institutu za medicinsku biohemiju, Beograd prema šemi za akreditaciju medicinskih laboratorija u skladu sa SRPS ISO 15189:2008.

Pored ove akreditacije donete su odluke o dodeli i obnavljanju akreditacije, niz odluka o održavanju akreditacije i proširenju obima akreditacije.

U prethodnom periodu realizovane su aktivnosti na oceni usaglašenosti rada još jednog sertifikacionog tela za sertifikaciju sistema menadžmenta sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17021:2007 i u skladu sa tim doneta je odgovarajuća odluka.

Dodeljene su nove akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:
- MONUS d.o.o. Beograd, Laboratorija za duvan i duvanske prerađevine i
- ENERGOTOK, DOO, Laboratorija za ispitivanje, Beograd

i laboratoriji za etaloniranje:
- Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za upravljanje kvalitetom, Metrološka laboratorija.

Doneta je odluka o prelasku na SRPS ISO/IEC 17021:2007 za jednu organizaciju: Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Odeljenje za kvalitet, standardizaciju i metrologiju za važeći obim akreditacije (sertifikacija QMS).

Akreditaciju su obnovile sledeće organizacije:
- „MIN INSPEKT“ Niš, Laboratorija za ispitivanje bez razaranja;
- IMI International d.o.o. Laboratorija za ispitivanje, Beograd i
- Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Zavod za laboratorijska ispitivanja za poslove ispitivanja.

Akreditaciono telo Srbije je 29. juna donelo odluke o obnavljanju akreditacije za sledeće organizacije, 

- VI VUNIL AD, Laboratorija za ispitivanje, Leskovac;
- AD zaštita na radu i zaštita životne sredine «Beograd», Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine i
- AD zaštita na radu i zaštita životne sredine «Beograd», Laboratorija za buku, vibracije i sudove pod pritiskom za poslove ispitivanja i
- DELTA INŽENJERING DOO, Beograd za poslove kontrolisanja,

kao i odluku o dodeli akreditacije za Laboratoriju za medicinsku biohemiju BeoLab, Beograd prema SRPS ISO 15189:2008.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija