Navigacija

OSKAR KVALITETA 2008

Aktuelnosti

Oskar kvaliteta 2008, dodela nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost, deo je tradicionalne, 17. po redu manifestacije posvećene Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta za 2008. godinu i održava se 11, 12. i 13. novembra u Sava centru u organizaciji Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), ...

časopisa »Kvalitet« i Business Excellence Centra doo, pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja,  uz podršku i saradnju nadležnih državnih, naučnih i stručnih institucija i privrednih asocijacija.

Tokom ove manifestacije 11. i 12. novembra održaće se savetovanje »Kvalitetom u svet« (program savetovanja), koje okuplja brojne eksperte za kvalitet i poslovnu izvrsnost, stručnjake iz nauke i privrede, predstavnike Akreditacionih tela, predstavnike rukovodstava za kvalitet privrednih organizacija i institucija iz Srbije i okruženja, a sa ciljem da se ukaže na nove trendove i zahteve unapređenja kvaliteta na putu ka poslovnoj izvrsnosti, uz mogućnost razmene iskustava.

OSKAR KVALITETA je nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost, dodeljuje se privrednim i drugim organizacijama i ustanovama, kao nezavisna i neutralna nagrada za vrhunske rezultate postignute na unapređenju i razvoju  kvaliteta u Srbiji – prva i jedina takve vrste kod nas.
 
OSKAR KVALITETA predstavlja snažni motivacioni faktor na putu ka poslovnoj izvrsnosti organizacija i podsticaj razvoju ukupne klime za unapređenje kvaliteta u našoj zemlji, a dodeljuje se uz podršku privrednih asocijacija i naučnih institucija, koje su u okviru svojih aktivnosti zadužene za praćenje i podsticaj unapređenju kvaliteta u našoj zemlji.

Nakon uvodnih i pozdravnih reči Vladimira Trajkovića, direktora „Poslovne politike“, Vidosave Džagić, potpredsednice Privredne komore Srbije, Ranka Nikolića, direktora Akreditacionog tijela Crne Gore, Radosavljević Dragutina, državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, skup je otvorila Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

Direktor Akreditacionog tela Srbije (ATS) dr Dejan Krnjaić održao je predavanje „Potrvrđivanje i praćenje kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa novom legislativom i dokumentima  EU, IAF, ILAC i EA“, koje je napisao u saradnji sa mr Vidom Živković, zamenicom direktora ATS-a.

Dr Krnjaić je u uvodnom delu predavanja istakao da je potvrđivanje kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti osnov za uspostavljanje i održavanje poverenja u rezultate njihovog rada, kao i celokupnog sistema ocenjivanja ispunjenosti specificiranih zahteva ispitivanjem, kontrolisanjem i sertifikacijom. U tom smislu su pravila, procedure i menadžment za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti, objasnio je dr Krnjaić, zasnovana na harmonizovanim kriterijumima definisanim u međunarodnim standardima  (serije ISO/IEC 17000, EN 45000,..) i uputstvima međunarodnih i regionalnih organizacija za akreditaciju (ILAC,IAF, EA,...) obezbeđujući ekvivalentnost rezultata kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou.

„Ovakvi postupci omogućavaju uporedivost rezultata ocenjivanja usaglašenosti i čine osnovu za njihovo uzajamno priznavanje u okviru različitih međunarodnih (ILAC MRA, IAF MLA, CIPM MRA) i regionalnih sporazuma (EA MLA)“, rekao je dr Krnjaić i dodao da akreditacija, kao harmonizovani postupak (ISO/IEC 17011) predstavlja efikasan način potvrđivanja i praćenja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti od strane nezavisne i nepristrasne institucije koju predstavlja nacionalno akreditaciono telo.

Krnjaić je tokom svog predavanja naglasio da za razliku od akreditacionih tela, koja ne bi trebalo da budu konkurentna drugim nacionalnim akreditacionim telima i koja svoje usluge pružaju uglavnom na teritoriji države u kojoj su osnovana, tela za ocenjivanje usaglašenosti mogu na osnovu navedenih međunarodnih sporazuma svoje usluge da pružaju i izvan granica sopstvene države.

„Kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti koja pružaju usluge izvan granice sopstvene države, takođe mora biti potvrđena i praćena na adekvatan način, u svim njihovim ograncima uz poštovanje politike i principa prekogranične akreditacije definisanih u ILAC, IAF i EA dokumentima i legislativi Evropske unije“, rekao je dr Krnjaić.

Ocenjujući postojeći sistem akreditacije u zemlji dr Krnjaić je pomenuo da u Srbiji  postoji 314 tela za ocenu usaglašenosti koja su svoju kompetentnost potvrdila akreditacijom od strane ATS-a, ali da osim njih, usluge ocenjivanja usaglašenosti pružaju i tela izvan nacionalnog sistema akreditacije, a koja se pretežno bave poslovima sertifikacije. Usluge ocenjivanja usaglašenosti pružaju 23 inostrana i jedno domaće sertifikaciono telo, a da  nisu akreditovani od strane ATS, od kojih se 21 bavi sertifikacijom sistema menadžmenta a 10 sertifikacijom proizvoda. Prema dostupnim podacima 16 ovih tela uopšte ne poseduje akreditaciju, a ostala su akreditovana od strane akreditacionih tela drugih država (UKAS, COFRAC. DATC, RvA, NAT, RENAR, ESYD, TGA i SA). Takođe na tržištu Srbije, inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti posluju preko svojih predstavništva, odnosno ogranaka a pojedina nisu registrovana pravna lica. Pojedina predstavništava pozivaju se da su akreditaciju stekla u okviru matičnog akreditovanog sertifikacionog tela, ali u sertifikatu nije naznačeno geografsko područje delovanja, niti su navedeni ogranci koji rade u Srbiji što je u potpunosti neusklađeno sa referentnim ISO/IEC standardom i smernicama međunarodnih organizacija za akreditaciju.

»Ovakvo stanje onemogućava adekvatno praćenje kompetentnosti i  urušava poverenje i kvalitet ocenjivanja usaglašenosti koje ova tela sprovode na teritoriji Srbije, a i same korisnike njihovih usluga dovodi u zabludu«, zaključio je direktor ATS-a.

Prema njegovim rečima, veoma je važno izgraditi sistem akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, zasnovan na međunarodnim standardima i tehničkim propisima koji obezbeđuje zaštitu globalnog javnog interesa, pruža bezbednost, čuva zdravlje i štiti našu planetu i sve stanovnike, a imajući u vidu osnovne principe Svetske trgovinske organizacije, Evropske unije i slobode kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala.

Objašnjavajući trenutnu situaciju na tom polju u Srbiji, dr Krnjaić je rekao da zbog izolacije Republike Srbije tokom devedesetih godina, akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti nisu se paralelno razvijali sa sistemima u okruženju, Evropi i svetu, tako da se postavlja imperativ pred sve institucije infrastrukture kvaliteta u našoj državi da se u što kraćem vremenskom periodu stručno osposobe i organizuju na adekvatan način.

„Put koji vodi do međunarodne verifikacije celokupnog sistema povezan je sa aktivnim učešćem u radu, pored regionalne i u međunarodnim organizacijama za akreditaciju, što je povezano sa neophodnim članstvo u ILAC-u i IAF-u“, naglasio je dr Krnjaić i dodao da nacionalni sistem akreditacije u Republici Srbiji mora biti proveren od strane regionalne organizacije za akreditaciju EA, a pozitivni ishod kolegijalnog ocenjivanja doprineće potpisivanju bilateralnog ili multilateralnog sporazuma između Akreditacionog tela Srbije i EA i posledično do priznavanja izveštaja i sertifikata tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovanih od strane ATS-a.

Na osnovu postojećih EA sporazuma sistem akreditacije u Republici Srbiji biće priznat širom sveta, a time i uklonjene barijere privredi naše države i omogućena veća konkurentnost na globalnom tržištu, istaknuto je u zaključku predavanja i dodato da se preuzimanjem međunarodnih standarda kao i usaglašavanjem naših zakona sa evropskim, obezbeđuje veća opšta bezbednost i zdravlje, kao i zaštita životne sredine.

„Izuzetno je važno da se određenim zakonskim rešenjima uspostavi jedinstveni pravni okvir koji će obezbediti usklađenost sistema akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti sa evropskim i svetskim, koji će doprineti dobrobiti privrede i svih građana naše države“, zaključio je na kraju svog izlaganja dr Krnjaić.

Potrvrđivanje i praćenje kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa novom legislativom i dokumentima  EU, IAF, ILAC i EA - dr Dejan Krnjaić, mr Vida Živković (predavanje)

Potrvrđivanje i praćenje kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa novom legislativom i dokumentima EU, IAF, ILAC i EA - dr Dejan Krnjaić, mr Vida Živković (prezentacija)


Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja otvorila je skup

Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije

dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Učesnici u radu savetovanja (prvi red, Ranko Nikolić, direktor ATCG i mr Vida Živković, zamenica direkora ATS-a)

Ranko Nikolić, direktor ATCG, Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije, mr Vida Živković, zamenica direktora ATS-a i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a