Navigacija

Trinaesta sednica Upravnog odbora

Promena dokumentacije

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije  održao je juče svoju 13. sednicu, kojom  je predsedavao predsednik Upravnog odbora prof. dr Slobodan D. Petrović, prisustvovali su članovi Upravnog odbora, dr Lazar Turubatović i Bogoljub Simonović, dipl. inž. elektronike, kao i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS. Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeća dokumenta:

- Statut Akreditacionog tela Srbije (podnet Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja radi dobijanja saglasnosti od Vlade Republike Srbije), 
 
    - Pravila akreditacije – treće izdanje i 

    - Odluku o visini troškova akreditacije.

Takođe je usvojen finansijski izveštaj ATS za 2007. godinu, izveštaj o popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara i novčanih sredstava, potraživanja i obaveza, aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja ATS na dan 31. 12. 2007. godine i godišnji izveštaj o radu ATS za 2007. godinu.

Novi Statut Akreditacionog tela Srbije (koji će biti podnet Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja radi dobijanja saglasnosti od Vlade Republike Srbije) je urađen u skladu sa Zakonom o akreditaciji i Odlukom o osnivanju ATS, kao i sa referentnim standardom za rad akreditacionog tela SRPS ISO/IEC 17011 – Opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Pravilima akreditacije – treće izdanje se daju opšta obaveštenja o akreditaciji, postupku akreditacije i zahtevima koji moraju biti zadovoljeni za dobijanje i održavanje akreditacije, kao i o pravima i obavezama Akreditacionog tela Srbije, podnosioca prijave za akreditaciju i akreditovanim organizacijama u postupcima dobijanja i održavanja akreditacije. Ova pravila su takođe usklađena sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011. Pravila su prvenstveno namenjena zaposlenima u ATS, članovima organa ATS, ocenjivačima ATS i zaposlenima u organizacijama za ocenjivanje usaglašenosti.

 Izveštaj o radu ATS za 2007. godinu je obuhvatio rad Upravnog odbora ATS, pripremu dokumenata kojima se uređuju kriterijumi, pravila i postupci akreditacije, održane kurseve i seminare, angažovanje proveravača, informacioni sistem, rešavanje zahteva za nove akreditacije, održavanje akreditacije, razvoj i primenu novih šema akreditacije, učešće u radu evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju, saradnju sa državnim organima u cilju ostvarivanja nadležnosti i realizacije obaveza Republike Srbije i promociju značaja i uloge sistema akreditacije u Republici Srbiji.

Novom Odlukom o visini troškova akreditacije Akreditacionog tela će se postići usklađenost sa evropskom i međunarodnom praksom. U skladu sa Zakonom o akreditaciji odnosi između Akreditacionog tela i njegovih korisnika moraju biti jasno i na nedvosmislen način definisani ugovorom, Akreditaciono telo je predložilo model izračunavanja visine i strukture troškova onako kako je to već urađeno u zemljama jugoistočne Evrope, sa tačno iskazanim  ciframa koštanja svake faze postupka akreditacije.