Navigacija

Vesti

ZAŠTITA OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA – ZNAČAJ STANDARDIZACIJE

ZAŠTITA OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA – ZNAČAJ STANDARDIZACIJE

OpšteObaveštenja

S obzirom na sve učestalije klimatske promene i ekstremne vremenske uslove koji su postali deo naše svakodnevice, Institut za standardizaciju Srbije (ISS) naglašava važnost adekvatne zaštite od atmosferskog pražnjenja. U vreme kada se često govori o snažnim olujama, poplavama i sušama, važno je podsetiti da ne postoje uređaji ili metode koji mogu značajno da modifikuju prirodne vremenske fenomene kako bi se sprečila atmosferska pražnjenja. Zaštita objekata od atmosferskog pražnjenja obuhvata ne samo samu konstrukciju, već i njihove sadržaje, instalacije i ljude.

Posledice atmosferskog pražnjenja mogu biti katastrofalne: fizička oštećenja objekata, trajne povrede i gubitak života, kao i otkazivanje električnih i elektronskih sistema. ISS prati najnovije međunarodne i evropske standarde i usvaja ih kao nacionalne, kako bi obezbedio maksimalnu sigurnost i zaštitu u našoj zemlji.

Detaljnije na OVDE

 

CEN i CENELEC objavili brošuru o standardima za izveštavanje o održivosti

CEN i CENELEC objavili brošuru o standardima za izveštavanje o održivosti

OpšteObaveštenja

CEN i CENELEC su objavili brošuru koja prikazuje kako se standardi mogu koristiti za podršku ciljevima kompanija u oblasti životne sredine, društva i upravljanja (ESG) i kakvu ulogu oni mogu da imaju u ESG izveštavanju.

CEN i CENELEC predano rade na pružanju podrške kompanijama iz različitih sektora u izveštavanju o performansama održivosti prema Direktivi o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD). Ovaj rad je važan za efikasnost, jasnoću i doslednost u razvoju evropskih standarda za izveštavanje o održivosti (ESRS) tako što ih povezuje što je moguće više sa standardima CEN, CENELEC, ISO i IEC.

Detaljnije na OVDE

ATS obeležio Svetski dan akreditacije

OpšteObaveštenjaAktuelnostiDan akreditacije

U petak, 07. juna, u amfiteatru Narodne banke Srbije, proslavili smo Svetski dan areditacije koji se obeležava 09. juna već duži niz godina širom sveta. Zajedno sa kolegama iz infrastrukture kvaliteta, ocenjivačima i ekspertima, članovima organa i tela ATS-a kao i predstavnicima akreditovanih TOU, posvetili smo ovaj dan temi koja je ustanovljena na međunarodnom nivou a koja glasi: „Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti.“ Ovaj dan je takođe bio posvećen i našim akreditovanim telima koja su u periodu od 01. marta do 01. juna ove godine dobila/obnovila akreditaciju.

Svečani skup otvorio je gospodin Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra privrede koji je ispred Ministarstva privrede, glavnog koordinatora za tehničke propise i organa nadležnog za kreiranje strategije i sprovođenje politike razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije, pozdravio sve prisutne i poželeo srećan Dan akreditacije kao i puno uspeha u budućem radu. 

Direktor ATS-a, gospodin mr. Dragan Pušara, govorio je o Strategiji ATS-a koju je usvojio UO ATS-a u proteklom periodu. Ona se odnosi na period od 2024. do 2026. godine koji između ostalog postavlja ciljeve: rasterećenje privrede; prelazak na potpuno digitalno okruženje i uključenje veštačke inteligencije; izrada novog zakonodavnog okvira za akreditaciju; širenje na nove oblasti akreditacije shodno potrebama privrede.

Detaljnije na OVDE

Svetski dan akreditacije 9. jun 2024. godine

Svetski dan akreditacije 9. jun 2024. godine

OpšteObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnostiDan akreditacije

Već duži niz godina, širom planete 9. juna obeležava se Svetski dan akreditacije, koji je ustanovljen 2007. godine.  Ovaj datum proističe iz globalne inicijative koju su zajednički uspostavili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), radi promocije vrednosti akreditacije. 

Prethodnih godina, teme Svetskog dana akreditacije su se ticale mnogih značajnih aspekata akreditacije, kao što je njena sposobnost da pruži poverenje u kvalitet proizvoda i usluga, način na koji ona koristi određenim grupama kao što su regulatori, kao i njena uloga i koristi koje može ostvariti u određenim sektorima i rešavanju specifičnih pitanja. 

Teme Svetskog dana akreditacije poslednjih godina se fokusiraju na to kako akreditacija podržava globalna pitanja i utiče na budućnost, te ove godine tema glasi: “Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti”.

Detaljnije na OVDE

Održana 55. Generalna skupština EA

Održana 55. Generalna skupština EA

OpšteMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a učestvovali su na Generalnoj skupštini EA koja je održana u periodu od  22. do 23. maja 2024. godine u Brižu, Belgija. Sastanku je prisustvovao 81 učesnik iz 45 nacionalnih akreditacionih tela (NAT), Evropske komisije, EFTA-e i priznatih zainteresovanih strana.

Izdvajamo neke od donešenih odluka:

Smanjenje ugljeničnog otiska EA

Članovi EA aktivno učestvuju proteklih par godina u raspravama da se smanji ugljenični otisak i da se doprinese cilju Evropske komisije da  Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.

Neke od opcija EA su razmatrane i implementirane kao što je organizacija sastanaka u smislu smanjenja njihovog broja. Potencijalna implementacija počela bi 2026/2027 godine.

Završetak aktivnosti Strategije 2025

Implementacija Strategije 2025 je zaključena, sa završetkom poslednje dve aktivnosti:

  •  jačanje odnosa sa zainteresovanim stranama;
  • veze i saradnja sa regionima i drugim NAT-ovima.

Detaljnije na OVDE

Održan 50. sastanak EA MAC Komiteta

Održan 50. sastanak EA MAC Komiteta

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Savet za multilateralne sporazume (EA MAC Komitet) održao je 50. sastanak krajem aprila 2024. godine, u Sofiji, Bugarska. Na sastanku ovog komiteta prisustvovali  su predstavnici ATS-a.

EA MAC Komitet odgovoran je za efektivno i nepristrasno sprovođenje i praćenje procesa kolegijalnih ocenjivanja. Nadležnost Komiteta je, između ostalog, i da donosi odluke u vezi sa statusom potpisnika multilateralnih sporazuma EA (EA MLA) u odnosu na obavljena kolegijalna ocenjivanja, kao i da izveštava Generalnu skupštinu EA o svim donešenim odlukama. Predsedavajuća ovog Komiteta je Maria Papatzikou iz grčkog akreditacionog tela (ESYD).

Detaljnije na OVDE

ATS organizovao konferenciju u Privrednoj komori Srbije i potpisao tri bilateralna sporazuma

ATS organizovao konferenciju u Privrednoj komori Srbije i potpisao tri bilateralna sporazuma

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, u organizaciji ATS-a, 7. maja je održana konferencija "Komparativna analiza prednosti, nedostataka i izazova različitih modela akreditacije".

Ovo je bila prilika da zajedno sa kolegama iz turskog akreditacionog tela (TÜRKAK), rumunskog akreditacionog tela (RENAR) i holandskog akreditacionog tela (RvA) koji su govorili o sistemima akreditacije u svojim zemljama, unapredimo identifikovane ciljeve ATS-a za naredni period a koji se odnose na digitalizaciju i upravljanje promenama u akreditacionim telima.

U ime Ministarstva privrede, prisutnima se obratio Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra a potom je održana panel diskusija koju je vodio mr Dragan Pušara, direktor ATS-a, na kojoj su svi učesnici diskutovali o izazovima sa kojima se suočavaju akreditaciona tela, kao što su nepristrasnost, kompetentnost, efikasnost i mnogi drugi.

Tom prilikom potpisani su Memorandumi o razumevanju sa turskim akreditacionim telom (TÜRKAK), rumunskim akreditacionim telom (RENAR) i holandskim akreditacionim telom (RvA).

Detaljnije na OVDE

Doneta strategija ATS-a za period od 2024. do 2026. godine

OpšteObaveštenjaAktuelnosti

U proteklom periodu, Upravni odbor ATS-a doneo je strateški plan ATS-a za period od 2024. do 2026. godine koji između ostalog postavlja ciljeve: rasterećenje privrede; prelazak na potpuno digitalno okruženje i uključenje veštačke inteligencije; izrada novog zakonadavnog okvira za akreditaciju; širenje na nove oblasti akreditacije shodno potrebama privrede.

U ovom periodu, naša organizacija je pred izazovima koji zahtevaju reformatorski pristup i odlučnost u ostvarivanju ciljeva koji će postaviti temelje za našu dalju uspešnost i uticajnost u domenu akreditacije.

Detaljnije na OVDE

Dopuna / pojašnjenje obaveštenja kontrolnim telima akreditovanim za poslove ocenjivanja usaglašenosti merila

OpšteObaveštenja

Novi pravilnici kojima se propisuju zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za merila u upotrebi, a koji se primenjuju od 1. januara 2025. godine, odnose se na periodična (redovna) i vanredna overavanja svih merila koja su stavljena u upotrebu, bez obzira da li su stavljena u upotrebu na osnovu Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 3/18) ili na osnovu uverenja o odobrenju tipa koje je važilo najduže do 01.01.2024. godine (i prvog overavanja u skladu sa tim uverenjem).

Uzimajući u obzir navedeno, ukazala se potreba za dodatnim pojašnjenjem.

Za kontrolna tela akreditovana samo za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja merila na osnovu uverenja o odobrenju tipa, a imaju nameru da od 01.01.2025. godine sprovode i overavanja merila koja su stavljena u upotrebu na osnovu Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 3/18), u novim pravilnicima postoje dodatni zahtevi za overavanje koji nisu primenljivi na merila koja su stavljena u upotrebu pre 01.01.2024. godine na osnovu tada važećih uverenja o odobrenju tipa, tako da će ATS sprovesti ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije. Ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije se može sprovesti zajedno sa redovnim (nadzornim/ ponovnim) ocenjivanjem ili kroz samostalan postupak. Akreditovana kontrolna tela moraju blagovremeno da podnesu prijavu za proširenje obima akreditacije, kako bi postupak akreditacije mogao da bude okončan tokom 2024. godine. 

Za kontrolna tela akreditovana za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja merila stavljenih u upotrebu i na osnovu Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 3/18) i na osnovu uverenja o odobrenju tipa, donošenje novih pravilnika nije uslovilo promene od suštinskog uticaja i isto predstavlja samo nastavak načina rada na koji su regulisana sva ostala merila iz harmonizovane oblasti, ATS će sprovesti dokumentaciono ocenjivanje, kako je i navedeno u obaveštenjima od 12.02.2024. i 04.03.2024. godine.

TAIEX TRATOLOW radionica u oblasti GHG verifikatora

OpšteObaveštenja

U toku prošle nedelje, predstavnici ATS-a učestvovali su u dvodnevnoj radionici koju je organizovao TAIEX TRATOLOW u hotelu Golden Tulip Zira u Beogradu.

Nakon prethodne radionice organizovane u februaru ove godine čiji je cilj bio da se podrže zainteresovane strane u primeni Sistema za trgovinu emisijama Evropske unije (ETS), ovoga puta organizovana je radionica u cilju njihove pripreme za primenu sistema monitoringa, izveštavanja i verifikacije GHG emisija.

Detaljnije na OVDE

Obaveštenje kontrolnim telima akreditovanim za poslove ocenjivanja usaglašenosti automatskih vaga za pojedinačno merenje

OpšteObaveštenja

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju automatskih vaga za pojedinačno merenje ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024), a koji se primenjuje od 1. januara 2025. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će postupiti na sledeći način:

Svim kontrolnim telima akreditovanim za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja automatskih vaga za pojedinačno merenje omogućiće se da tokom 2024. godine budu ocenjena i u skladu sa navedenim pravilnikom. Imajući u vidu da donošenje navedenog pravilnika nije uslovilo promene od suštinskog uticaja na rad kontrolnih tela koja su već akreditovana za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja automatskih vaga za pojedinačno merenje, odnosno da isto predstavlja samo nastavak načina rada na koji su regulisana sva ostala merila iz harmonizovane oblasti, u smislu donošenja posebnih pravilnika kojima se propisuju zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za merila u upotrebi, ATS će sprovesti dokumentaciono ocenjivanje. Dokumentaciono ocenjivanje se može sprovesti tokom redovnog (nadzornog/ ponovnog) ocenjivanja.  Kako se Pravilnik o overavanju automatskih vaga primenjuje od 1. januara 2025. godine, ATS će u obimu akreditacije zadržati i postojeće reference. Navedene reference će ostati u obimu akreditacije kontrolnih tela akreditovanih za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja automatskih vaga za pojedinačno merenje sve do 1. januara 2025. godine, kada će ATS smanjiti obim akreditacije tako da će od 1. januara 2025. godine za navedena kontrolisanja jedina referenca biti Pravilnik o overavanju automatskih vaga za pojedinačno merenje ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024).

Akreditacija u svrhu pružanja bezbednijih i čistijih automobila

OpšteObaveštenja

Evropska komisija (EK) je identifikovala potrebu da se reše slučajevi nepoštovanja propisa o motornim vozilima i pre nego što je otkriven skandal u vezi sa emisijom dizel vozila u septembru 2015. godine.

Tada je predložena nova uredba koja ima za cilj jačanje nezavisnosti i pouzdanosti testiranja vozila i povećanje nadzora nad automobilima na putevima.

Akreditacija tehničkih usluga prepoznata je kao alternativa ocenjivanjima koja realizuju organi za odobrenje tipa (u skladu sa Uredbom (EK) br. 765/2008).

Detaljnije na OVDE

Učešće ATS-a na EA Komitetima

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

U proteklom periodu održani su sastanci Komiteta za sertifikaciona tela (CC), kontrolna tela (IC), laboratorije (LC) i Komunikacione Mreže (CN) na kojima su predstavnici ATS-a aktivno učestvovali. 

U Bukureštu, gde su održani CC i IC komiteti, preko 90 predstavnika akreditacionih tela i zainteresovanih strana, imalo je priliku da učestvuje u radionici posvećenoj akreditaciji tela za validaciju i verifikaciju ISO/IEC 17029.

 U Rimu, održan je sastanak LC komiteta kojim je predsedavao Sergio Guzzi (ACCREDIA). Diskutovalo se na razne teme: razvijanje Smernice za uzorkovanje; fleksibilni Obim za PT provajdere; planiranje revizije standarda ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17043 za 2028. godinu. 

Detaljnije na OVDE

Objavljen pobednički poster za Svetski dan akreditacije

OpšteObaveštenjaDan akreditacije

Svake godine pred nastupajući Svetski dan akreditacije koji se obeležava 9. juna, sa nestrpljenjem isčekujemo pobednički poster koji oslikava izabranu temu za taj dan. Ovogodišnja tema je - Akreditacija: osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti a IAF je juče na svom sajtu objavio da je pobeda za dizajn postera pripala timu koga čine dizajnerke sa Filipina, Japhet Tolosa Celis i Jazzy April Macogue Tolosa.Od ukupno 98 takmičara, one su osvojile prvu nagradu koja iznosi 1.500 dolara. 

Detaljnije na OVDE

Uručeni sertifikati akreditovanim TOU

OpšteObaveštenja

Prošle srede, 27. marta, imali smo tu čast i zadovoljstvo da u sali ATS-a ugostimo predstavnike akreditovanih TOU. Tom prilikom uručeni su sertifikati svim telima koja su dobila ili obnovila akreditaciju od januara do kraja februara ove godine. Zajedno sa onima koji su po prvi put akreditovani, naš Registar akreditovanh TOU trenutno ima 788 akreditovanih TOU.

Predstavnike akreditovanih tela pozdravilo je rukovodstvo ATS-a uz pohvale za njihov uloženi trud i rad koji je i rezultirao potvrdom o kompetentnosti poslova kojima se bave.

Detaljnije na OVDE

Zajednična sednica grupacija akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti

OpšteObaveštenja

Održana je zajednička sednica Odbora Grupacije akreditovanih laboratorija za ispitivanje hrane i hrane za životinje, Grupacije akreditovanih kontrolnih i sertifikacionih tela i Odbora grupacije za metrologiju 11. marta 2024. godine.

Nikola Vitas, pomoćnik ministra privrede  je informisao prisutne o toku pregovora sa Evropskom komisijom u okviru Pregovaračke grupe 1- slobodno kretanje robe i planiranih aktivnosti u pogledu izmena zakonske i podzakonske regulative u oblasti infrastrukture kvaliteta u narednom periodu.

Detaljnije na OVDE

Obaveštenje kontrolnim telima akreditovanim za poslove ocenjivanja usaglašenosti merila zapremine 

Obaveštenja

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda-uređaji za tečnosti koje se koriste za pranje vetrobranskog stakla ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024), koji se primenjuju od 1. januara 2025. godine, a uzimajući u obzir da se ova kontrolisanja trenutno ne prepoznaju u obimima akreditacije kontrolnih tela, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će postupiti na sledeći način:

Za sva kontrolna tela koja žele da se akredituju za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja prema navedenom pravilniku, ATS će sprovesti ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije, prema blagovremeno podnetoj prijavi za proširenje obima akreditacije. Ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije se može sprovesti zajedno sa redovnim (nadzornim/ponovnim) ocenjivanjem ili kroz samostalan postupak.

Predstavnici ATS-a na HHC Komitetu

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Komitet za horizontalnu harmonizaciju (HHC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je forum za diskusiju svih pitanja koja se odnose na harmonizovanu primenu standarda ISO/IEC 17011 i relevantnih ILAC/IAF i EA dokumenata.

Na 31. sastanku ovog Komiteta koji je održan 06. i 07. marta ove godine u Briselu, Belgija, prisustvovali su predstavnici ATS-a zajedno sa oko 70 učesnika. Sastankom su predsedavali Gabriela Zrennera iz nemačkog akreditacionog tela (DAkkS) i Kristine Hallman iz švedskog akreditacionog tela (SWEDAC).

Detaljnije na OVDE

Nedelja kvaliteta 2024

OpšteObaveštenja

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, u toku prošle nedelje održana je 33. po redu tradicionalna manifestacija pod nazivom: „NEDELJA KVALITETA 2024“.  

Ovaj skup okupio je brojne eksperte i stručnjake iz oblasti kvaliteta, nauke i privrede, sa ciljem da ukaže na nove trendove i zahteve unapređenja kvaliteta na putu ka poslovnoj izvrsnosti, uz razmenu iskustava i druženje sa poslovnim partnerima.

Bila je to još jedna prilika da se predstave trenutne i planirane aktivnosti ATS-a. Takođe i da se prezentuju nove usluge koje ATS pruža od ove godine. U tom smislu, direktor ATS-a, mr Dragan Pušara, obavestio je učesnike ovog skupa da je otvorena Prijava za novu šemu akreditacije - proizvođače referentnih materijala prema standardu SRPS EN ISO 17034:2017. 

Detaljnije na OVDE

ATS u studijskoj poseti italijanskom akreditacionom telu

OpšteObaveštenjaSaradnja

Krajem februara, predstavnici ATS-a bili su u studijskoj poseti u Pizi, Italija, gde su učestvovali na projektu TAIEX Study Visit on the development of accreditation scheme for Biobanking according to the standard EN ISO 20387.

Studijska poseta je bila u Univerzitetskoj bolnici (Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana) gde su predstavnici ATS-a imali priliku da posmatraju ocenjivanje biobanke, prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 20387 Biotehnologija-Biobankarstvo-Opšti zahtevi za biobankarstvo, od strane Akreditacionog tela Italije (Accredia). 

Accredia je bila domaćin ove posete, koja predstavlja naredni korak u okviru razvoja nove šeme akreditacije biobanaka a pod pokroviteljstvom ovog projekta u organizaciji TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission).

Detaljnije na OVDE

Vebinar: „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a prisustvovali su 29. februara vebinaru „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“  zajedno sa preko 300 učesnika. Domaćin ovog onlajn skupa bila je Evropska organizacija za akreditaciju (EA), pod pokroviteljstvom Evropske Komisije (EK).

Predavači su bili Jose Manuel Panizo Plaza (Evropska Komisija, DG DIGIT) i Lia Potec (Evropska Komisija, DG MOVE).

Jose Manuel je održao prezentaciju o važnosti usluga akreditacije i sertifikacije. Takođe, dao je pregled pravnog okvira za usluge akreditacije i sertifikacije, ističući uloge nacionalnih tela za akreditaciju i tela za ocenjivanje usaglašenosti. Govorio je o izazovu u verifikaciji informacija u okviru trenutnog ekosistema akreditacije, uključujući nedostatak digitalizacije; neodgovarajuće i različite forme u kojima se čuvaju podaci; poteškoće u načinu pretraživanja podataka; zloupotrebu podataka; cyber napade i dr.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za standard EN ISO/IEC 17011:2017

OpšteObaveštenjaSeminariSaradnja

U organizaciji ATS-a, krajem prošle nedelje održana je obuka za standard EN ISO/IEC 17011:2017 sa posebnim osvrtom na proces pristupanja EU, notifikaciju tela u NANDO bazu i ostale specifične baze.

Ovo je bila prilika da sa našim dragim gostima, predstavnicima akreditacionih tela iz regiona, razmenimo iskustva iz oblasti akreditacije i infrastrukture kvaliteta i upoznamo se sa zahtevima pomenutog standarda kao i ostalim dokumentima EA.

Detaljnije na OVDE


 

Obaveštenje kontrolnim telima akreditovanim za poslove ocenjivanja usaglašenosti analizatora izduvnih gasova, brojila aktivne električne energije i merila toplotne energije

OpšteObaveštenja

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju analizatora izduvnih gasova („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), Pravilnika o overavanju brojila aktivne električne energije klase tačnosti A,B,C,2.1.i 0,5 S  („Sl.glasnik RS, br.14/2024“) i Pravilnika o overavanju merila toplotne energije („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), a koji se primenjuju od 1. januara 2025. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će postupiti na sledeći način:

Svim kontrolnim telima akreditovanim za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja analizatora izduvnih gasova, brojila aktivne električne energije i merila toplotne energije omogućiće se da tokom 2024. godine budu ocenjena i u skladu sa navedenim pravilnicima. Imajući u vidu da donošenje navedenih pravilnika nije uslovilo promene od suštinskog uticaja na rad kontrolnih tela koja su već akreditovana za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja analizatora izduvnih gasova, brojila aktivne električne energije i merila toplotne energije, odnosno da isto predstavlja samo nastavak načina rada na koji su regulisana sva ostala merila iz harmonizovane oblasti, u smislu donošenja posebnih pravilnika kojima se propisuju zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za merila u upotrebi, ATS će sprovesti dokumentaciono ocenjivanje. Dokumentaciono ocenjivanje se može sprovesti tokom redovnog (nadzornog/ ponovnog) ocenjivanja.  Kako se Pravilnici primenjuju od 1. januara 2025. godine, ATS će u obimu akreditacije zadržati i postojeće reference. Navedene reference će ostati u obimu akreditacije kontrolnih tela akreditovanih za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja sve do 1. januara 2025. godine, kada će ATS smanjiti obim akreditacije tako da će od 1. januara 2025. godine za navedena kontrolisanja jedine reference biti napred navedeni (novi) pravilnici (i gde je relevantno dokumenta prema Spisku srpskih standarda iz oblasti merila i Spisku normattivnih dokumenata iz oblasti merila).

Kontrolnim telima akreditovanim prema modulima izmena obima akreditacije će se procesuirati tokom redovnog (nadzornog/ ponovnog) ocenjivanja na način da će biti izvršeno pozivanje na Pravilnik o merilima i relevantna OIML dokumenta.