Navigacija

Vesti

ATS nagrađen Plaketom Mašinskog fakulteta

OpšteObaveštenja

Na svečanoj sednici Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, povodom Dana fakulteta, ATS-u je dodeljena Plaketa kojom se nagrađuje za dobročinstvo, doprinos razvoju fakulteta i uspešnu saradnju. Direktor ATS-a, mr Dragan Pušara imao je čast i zadovoljstvo da u ime ustanove na čijem je čelu, primi ovu značajnu nagradu.

Mašinski fakultet oduvek pratio potrebe privrede koja je njegovo prirodno okruženje – obrazovno, naučno i poslovno. Saradnja sa privredom i drugim institucijama i danas je jedan od najvažnijih prioriteta Mašinskog fakuleta, kako je istaknuto, između ostalog, na ovoj svečanoj sednici. Povodom obeležavanja Dana fakulteta, zaslužnim pojedincima i kompanijama koji su dobročinstvom, ukazanim poverenjem i saradnjom na projektima u protekloj godini najviše dorpineli razvoju i afirmaciji fakulteta, dodeljena su prigodna priznanja u vidu plaketa i zahvalnica.

Detaljnije na OVDE

 

 

 

IAF objavio novu brošuru o ulozi akreditacije

OpštePromocija

Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) nedovno je objavio na svom sajtu u okviru promotivnog materijala, brošuru:  Accreditation: A global tool to support Public Policy.

Ovim dokumentom dat je sažet prikaz uloge akreditacije kao globalnog alata za podršku javnoj politici. Namenjen je kreatorima politike, regulatorima i službenicima u javnom sektoru kako bi im se objasnilo zašto i kako bi ovi alati mogli biti primenjeni u njihovim oblastima poslovanja.

Standardi, akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti su tržišni alati koje mogu koristiti kreatori javne politike kako bi postigli bolje propise, zaštitu životne sredine, javnu bezbednost, prevenciju prevara, fer tržište i poverenje javnosti. 

Takođe, ova brošura daje odgovore na sledeća pitanja: Kakva je veza između standarda i akreditacije? Kako akreditacija može podržati javnu politiku? Kakvu korist pruža akreditacija?

Brošuru možete pogledati OVDE  


 

Uloga akreditacije u implementaciji CSRD-a

OpšteZakoni i propisi

Zakon EU zahteva da sve velike kompanije otkriju kako vide rizike i prilike koji proizilaze iz društvenih i ekoloških pitanja, kao i uticaja njihovih aktivnosti na ljude i životnu sredinu.

EU prepoznaje da su transparentnost tih kompanija i izveštavanje o životnoj sredini, socijalnim pitanjima, ljudskim pravima i sličnim pitanjima ključni za održivi razvoj.

Ovo pomaže investitorima, organizacijama civilnog društva, potrošačima i drugim zainteresovanim stranama da procene održivost kompanija kao deo Evropskog zelenog dogovora. 

Evropski zeleni dogovor predstavlja strategiju održivog razvoja EU za 21. vek. Centralni problem kojim se bavi ova strategija su životna sredina i klimatske promene - kako razvijati privredu EU bez ubrzavanja klimatskih promena. Evropska komisija ovu strategiju definiše kao "novu strategiju rasta sa ciljem da se EU transformiše u pravedno i bogato društvo, sa modernom i konkurentnom ekonomijom koja efikasno koristi resurse, uz neto emisije gasova sa efektom staklene bašte ravnim nuli do 2050. godine, i ekonomski rast koji je odvojen od ekspoatacije resursa”.

Direktiva o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) stupila je na snagu 5. januara 2023. godine. Ovaj novi zakon EU ima za cilj da istakne rastuću svest o faktorima zaštite životne sredine, društvenim faktorima i faktorima upravljanja (ESG faktori). Jedan od načina je prelazak objavljivanja informacija o društvenoj i ekološkoj odgovornosti firmi iz dobrovoljnog u obavezno.

Ono što je važno sa stanovišta akreditacije jeste da su procesi provere i izveštavanja precizno određeni u CSRD i uključuju mogućnost priznavanja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) kao nezavisnih pružaoca usluga od poverenja.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka prema standardu ISO 20387:2018 Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo

OpšteObaveštenjaSeminariSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija uz podršku TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju prema standardu ISO 20387:2018, Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo.

Obuku su sproveli izvrsni eksperti iz Italije, Ms. Elena Bravo (UNI) i Laura Lo Guzzo (ACCREDIA).

Prateći svetske trendove u oblasti akreditacije, ATS je prepoznao značaj uvođenja ove šeme u svom sistemu rada i omogućio ekspertima, ocenjivačima i zaposlenima u ATS-u da steknu potrebno znanje u ovoj inovativnoj oblasti.

Biobankarstvo ima ključnu ulogu u unapređenju medicine i istraživanju bolesti kao i u očuvanju dragocenog biološkog materijala iz čitavog spektra živog sveta, ekosistema i biocenoze. Sve veća potreba za pouzdanim uzorcima i poštovanje strogih etičkih i pravnih normi, iziskuje pravovremeno sprovođenje aktivnosti na razvoju ove značajne oblasti.

Detaljnije na OVDE

Objavljen revidiran dokument EA-INF/01:2023

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidiran dokument EA-INF/01: 2023, List of EA publications and international documents, Lista EA publikacija i međunarodnih dokumenata koji važi od 10. oktobra 2023. godine.

Ova publikacija pruža listu EA dokumenata koji se koriste na obaveznoj ili informativnoj osnovi, prema klasifikaciji datoj u EA-1/14 “Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents”.  Takođe, sadrži i listu međunarodnih dokumenata odobrenih od strane  EA-a kao primenljiva EA dokumenta.

Publikaciju možete preuzeti OVDE

Učešće ATS-a na EA MAC Komitetu

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a su u periodu od 04. do 05. oktobra učestvovali na sastancima Komiteta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju (EA MAC) koji su održani u Briselu, Belgija. 

Sastancima je prisustvovalo 60 učesnika iz 41 nacionalnog akreditacionog tela i predstvanici EA Savetodavnog odbora.

EA MAC Komitet odgovoran je za efektivno i nepristrasno sprovođenje i praćenje procesa kolegijalnih ocenjivanja. Nadležnost Komiteta je, između ostalog, i da donosi odluke u vezi sa statusom potpisnika multilateralnih sporazuma EA (EA MLA) u odnosu na obavljena kolegijalna ocenjivanja, kao i da izveštava Generalnu skupštinu EA o svim donešenim odlukama. Predsedavajuća ovog Komiteta je Maria Papatzikou iz grčkog akreditacionog tela (ESYD).

Komitet za multilateralne sporazume se bavi i donošenjem politika i operativnih procedura u okviru EA u vezi kolegijalnog ocenjivanja, kao i upravljanjem, izborom i obukom budućih kolegijalnih ocenjivača.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala - ISO 17034:2016

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija, uz pomoć TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala prema standardu  ISO 17034:2016.

Obuku su držale drage kolege iz Grčke: Dr. Ioannis Sitaras, direktor odeljenja za akreditaciju laboratorija u grčkom akreditacionom telu (ESYD) i Dr. Harris Alexopoulos, menadžer Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane.  

Detaljnije na OVDE

Učešće ATS-a na Komitetima EA

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U proteklom periodu, predstavnici ATS-a učestvovali su u radu komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA).

Aktivno učešće na sastancima ovih komiteta je od izuzetnog značaja za podizanje nivoa kvaliteta rada u oblasti akreditacije kako u našoj zemlji tako i u regionu.  Ovo takođe omogućava razmenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih akreditacionih tela kao i dalje usavršavanje procesa akreditacije u skladu sa najnovijim standardima i najboljom praksom u Evropi. 

Detaljnije na OVDE

Objavljen revidirani dokument EA-INF/05

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidirani dokument EA-INF/05:  Registar evropskih zakona i šema EU sa odredbama o akreditaciji i/ili ocenjivanju usaglašenosti. 

Ova publikacija je uspostavljena kako bi podržala nacionalna akreditaciona tela u pružanju sveobuhvatnog registra EU zakonodavstava i šema u vezi sa akreditacijom i ocenjivanjem usaglašenosti u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008.

Cilj Uredbe (EZ) br. 765 /2008 je da se obezbede proizvodi koji koriste slobodno kretanje robe unutar Zajednice i ispunjavaju zahteve koji pružaju visok nivo zaštite javnog interesa, kao što su opšte zdravlje i bezbednost, zdravlje i bezbednost na radu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine i bezbednost, istovremeno osiguravajući da slobodno kretanje proizvoda nije ograničeno u većoj meri nego što je dozvoljeno zakonodavstvom o harmonizaciji Zajednice ili drugim relevantnim pravilima Zajednice.

Detaljnije na OVDE

 

PLAN PRELASKA NA NOVO IZDANJE STANDARDA SRPS EN ISO 15189:2023

Obaveštenja

Nakon trogodišnjeg rada radne grupe (ISO CASCO Working Group 44), ISO je 6. decembra 2022. godine objavio treće izdanje standarda ISO 15189:2022.

Rezolucija (ILAC Resolution GA 26.08) koja je usvojena i od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA Resolution 2022 (52) 16), propisuje da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavljivanja nove verzije.

Vest o objavljivanju novog izdanja standarda kao i informacija o prelaznom periodu, objavljena je na sajtu Akreditacionog tela Srbije 21.12.2022. godine, kao prva od nekoliko informacija, koje su u planu da budu upućene laboratorijama.

Na sajtu Instituta za standardizaciju je 28.02.2023. godine, data je informacija da je objavljen srpski standard SRPS EN ISO 15189:2023 (prevedena prva stranica standarda, a ostatak standarda je na engleskom jeziku), koji od 28.02.2023. godine zamenjuje SRPS EN ISO 15189:2014 i SRPS EN ISO 22870:2017.

Detaljnije na OVDE

Izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Kako izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja pretvaraju izazove u uspehe, govore u intervjuu Maria Papatzikou, predsedavajuća EA MLA i Daniela Ionescu, sekretarka EA MLA i menadžerka sistema za kolegijalno ocenjivanje.

Akreditacija se razvija u mnogim novim oblastima, digitalizacija se širi u sve više sektora svakodnevnih poslova, pitanja sajber bezbednosti, diskusije o veštačkoj inteligenciji, intenzivan razvoj procesa baziranih na internetu, itd. Ovo su neke od glavnih promena sa kojima se organizacije suočavaju. EA i nacionalna akreditaciona tela (NAT) nisu izuzetak. Konkretno, promene u ILAC-u i IAF-u, promene u standardima ali i promene u procesima u NAT- ovima navele su EA da ponovo razmotri svoju praksu u vezi sa kolegijalnim ocenjivanjem.

Detaljnije na OVDE

 

Novo izdanje Biltena ATS-a

ObaveštenjaPromocija

Poštovani čitaoci, predstavljamo vam novo, 28. elektronsko izdanje Biltena ATS-a. Tema ovog broja je implementacija CAF-a (zajednički okvir za procenu) u javnom sektoru. Ovaj model upravljanja ukupnim kvalitetom namenjen samoproceni koji je razvio javni sektor za svoje potrebe, koriste menadžeri i zaposleni kako bi prepoznali svoje kapacitete. 

Prateći savremene trendove poslovanja i primere dobre prakse, ATS je prepoznao benefite uspostavljanja CAF-a za unapređenje i poboljšanje sopstvenog rada koristeći prednosti strateškog upravljanja i ostvarivanje najboljih mogućih rezultata u sopstvenim oblastima rada. 

Pored ove teme, u ovom broju možete nešto više saznati o aktivnosti ATS-a u periodu od početka ove godine do danas među kojima su: učešće ATS-a na međunarodnim skupovima i važna uloga koju je ATS imao ove godine a to je da je bio domaćin EA MAC Komiteta. 

Detaljnije na OVDE

 

Bilten možete preuzeti OVDE

Uspešno održan Seminar ATS - TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sa zadovoljstvom objavljuje da je uspešno završen Seminar "TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065" koji je održan od 4. do 8. septembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede, u Resavskoj 24 u Beogradu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici ATS-a, kao i tehnički eksperti iz oblasti gasova staklene bašte (GHG). Obuku su držali stručnjaci ispred TAIEX-a: Casper van Erp i Harmke Immink, koji su široko priznati stručnjaci iz oblasti akreditacije u kontekstu ISO/IEC 17029 i ISO/IEC 14065 standarda.

Detaljnije na OVDE

 

Objavljen revidiran dokument EA-INF/01: 2023

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidiran dokument EA-INF/01: 2023, List of EA publications and international documents, Lista EA publikacija i međunarodnih dokumenata koji važi od 29. avgusta 2023. godine.

Ova publikacija pruža listu EA dokumenata koji se koriste na obaveznoj ili informativnoj osnovi, prema klasifikaciji datoj u EA-1/14 “Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents”.  Takođe, sadrži i listu međunarodnih dokumenata odobrenih od strane  EA-a kao primenljiva EA dokumenta.

Publikaciju možete preuzeti OVDE

ISS objavio nove tehničke specifikacije i novi standard

ObaveštenjaZakoni i propisi

Institut za standardizaciju Srbije (ISS) nedavno je objavio dve nove tehničke specifikacije iz serije SRPS ISO/IEC TS 17021, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 11 i Deo 13.

Obe tehničke specifikacije su dvojezične, na srpskom i engleskom jeziku. Deo 11 obuhvata dodatne zahteve za kompetentnost osoblja koje učestvuje u proveri i procesu sertifikacije sistema menadžmenta za menadžment objektima (FM), dok se deo 13 odnosi na zahteve za kompetentnost osoblja za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta za usklađenost (CMS). Njima se dopunjuju postojeći zahtevi za kompetentnost, konzistentnost i nepristrasnost tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju svih vrsta sistema menadžmenta, iz standarda SRPS ISO/IEC 17021-1 objavljenog 2015. godine. 

Detaljnije na OVDE

ATS VAS POZIVA DA DOSTAVITE IDEJNO REŠENJE ZNAKA (LOGOTIPA) ATS-a

ObaveštenjaAktuelnostiKonkursi

U saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije (ULUS) na njihovom zvaničnom sajtu je od 24. avgusta 2023. godine otvoren konkurs za idejno rešenje znaka (logotipa) ATS-a.

Konkurs je otvoren do 25. septembra 2023. godine. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica dostavom svojih radova na adresu: ats.konkurs@ulus.rs

Zainteresovane strane o uslovu konkursa, izboru i nagradi mogu detaljnije da se informišu OVDE.

ATS u studijskoj poseti TURKAK-u radi jačanja saradnje u implementaciji digitalne tehnologije u postupku akreditacije

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnostiPromocija

Akreditaciono telo Srbije telo (ATS) realizovalo je uspešnu studijsku posetu turskom akreditacionom telu (TURKAK), u Ankari, Turska (07.08.2023),  kako bi se ostvarila bolja saradnja između dve zemlje u oblasti primene digitalnih sistema u procesima akreditacije. 
Ova poseta je označila važan korak ka unapređenju akreditacije i standardizacije u Srbiji kroz razmenu iskustava i vizija.

Radnim sastancima su prisustvovali direktor Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara i generalni sekretar TURKAK-a, gospođa Banu Müderrisoğlu.

Detaljnije na: OVDE
 

Obaveštenje kontrolnim telima u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija

ObaveštenjaAktuelnosti

Obaveštenje o izmeni načina iskazivanja obima akreditacije u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija (K-15) i izmenama u primeni zahteva za akreditaciju u svrhu ovlašćivanja kontrolnih tela

Imajući u vidu uočene probleme u primeni Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema („Sl. glasnik RSˮ, br. 52/15 i 59/16) sa kojima se suočava privreda, a nakon više konsultativnih sastanaka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, utvrđen je novi način iskazivanja obima akreditacije kontrolnih tela u oblasti kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara i eksplozija u svrhu ovlašćivanja i izmenjeni su zahtevi za akreditaciju kontrolnih tela u svrhu ovlašćivanja.

Izmenu načina iskazivanja obima akreditacije, možete pogledati OVDE

Objavljen ILAC MRA godišnji Izveštaj

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

ILAC i njene članice (akreditaciona tela) ulažu značajne napore i resurse da održe integritet i konzistentnost ILAC sporazuma o međusobnom priznavanju (MRA), poznat kao ILAC sporazum (ILAC Arrangement), kroz proces kolegijalnog ocenjivanja. Ovaj izveštaj navodi detaljne aktivnosti koje se sprovode kao deo procesa kolegijalnog ocenjivanja, kako bi se osiguralo da regulatori i preduzeća mogu imati poverenje u sporazum. 

ILAC MRA godišnji Izveštaj možete preuzeti OVDE

ILAC je međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (uključujući medicinske laboratorije), kontrolnih tela, proizvođača referentnog materijala, provajdera za ispitivanje osposobljenosti i biobankinga, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) sa članstvom koje se sastoji od akreditacionih tela, tela za međunarodnu saradnju i organizacija zainteresovanih strana širom sveta. 

Detaljnije na OVDE

Novi standardi za cirkularnu ekonomiju

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) u okviru tehničkog komiteta TC 323 – Cirkularna ekonomija razvija šest novih međunarodnih standarda iz oblasti cirkularne ekonomije. Tri standarda su u julu ove godine ušla u fazu razvoja 40.60, čime je završena faza javne rasprave:

  • ISO/DIS 59004 – Terminologija, principi i uputstvo za primenu
  • ISO/DIS 59010 – Uputstvo za poslovne modele i mreže vrednosti i
  • ISO/DIS 59020 – Merenje i ocenjivanje cirkularnosti.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka - Train the trainer course on ISO 15189:2022

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) organizovala je obuku u vezi sa novim izdanjem standarda ISO 15189:2022 Medicinske laboratorije — Zahtevi za kvalitet i kompetentnost,  u periodu od 6. do 7. juna (prva grupa) i od 8. do 9. juna (druga grupa) u Parizu, Francuska. 

Na ovoj obuci bilo je ukupno 54 učesnika iz 23 nacionalna akreditaciona (NAT) među kojima su bili i predstavnici ATS-a. Predavanja su bila fokusirana na izmene koje je donelo novo izdanje standarda ISO 15189:2022 u odnosu na prethodnu verziju standarda ISO 15189:2012.

Detaljnije na OVDE

Objavljen Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2022. godinu

Obaveštenja

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije, usvojio je 28. februara 2023. godine Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2022. godinu. 

U Izveštaju o radu Akreditacionog tela Srbije za 2022. godinu, date su informacije i podaci o aktivnostima ATS-a u protekloj godini, ostvarenim rezultatima kao i ciljevima za naredni period.

Detaljnije na OVDE

Obaveštenje za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ovlašćena za overavanje merila

Obaveštenja


Obaveštenje za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ovlašćena za overavanje merila obuhvaćenih Pravilnikom o merilima („Službeni glasnik RS“, broj 3/18)

Odredbom člana 26. stav 5. Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS“, broj 3/18) propisano je da uverenja o odobrenju tipa merila izdata do dana stupanja na snagu tog pravilnika, a na osnovu propisa iz člana 18. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 63/13 i 95/16) važe do isteka roka na koji su izdata, a najduže do 1. januara 2024. godine.

Imajući u vidu da se u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj15/16) i odredbama Pravilnika o načinu i uslovima overavanja merila („Službeni glasnik RS“, broj 7/18) prvo overavanje merila vrši u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, počev od 2. januara 2024. godine neće biti moguće sprovoditi prvo overavanje merila za koja je istekao rok važenja uverenja o odobrenju tipa, uključujući i situacije kada je zahtev za prvo overavanje dostavljen pre 1. januara 2024. godine, na koje naročito ukazujemo, kako bi ovlašćena tela blagovremeno uskladila svoje postupanje i adekvatno informisala svoje korisnike.

Detaljnije na OVDE

Imenovan direktor ATS-a

ObaveštenjaAktuelnosti

Upravni odbor (UO) Akreditacionog tela Srbije (ATS), na svojoj 12. sednici održanoj 07. aprila 2023. godine doneo je Odluku kojom se predlaže Vladi Republike Srbije imenovanje Dragana Pušare za direktora ATS-a po prethodno objavljenom javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora ATS-a koji je raspisan 15. marta 2023. godine Odlukom UO ATS-a.

Na osnovu prethodno navedenog, u Službenom glasniku RS broj 55, 07. jula 2023. godine objavljena su sledeća Rešenja koja od tog datuma i proizvode pravno dejstvo:

  • Rešenje Vlade RS 24 broj 119-5808/2023 od 06.07.2023. godine o razrešenju Dragana Pušare dužnosti vršioca dužnosti direktora ATS-a i
  • Rešenje Vlade RS 24 broj 119-5809/2023 od 06.07.2023. godine o imenovanju Dragana Pušare za direktora ATS-a na mandatni period od pet godina.

Ažurirana izdanja dokumenata ATS-a

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Akreditaciono telo Srbije objavljuje ažurirano izdanje obrasca Prijave za akreditaciju, ATS-PR11-O01, izdanje 8/1 i ažurirana dokumenta iz oblasti akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju organskih proizvoda.  

  • ažurirano izdanje obrasca Prijave za akreditaciju, ATS-PR11-O01, možete preuziti OVDE;
  • uputstvo za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje, ATS-UP26, izdanje 4/0, možete preuzeti OVDE;
  • kontrolnu listu za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje (kontrolne organizacije koje obavljaju poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji) prema SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, ATS-UP26-O02, izdanje 2/0, možete preuzeti OVDE.

Primena ovih dokumenata počinje danom objavljivanja.