Навигација

Обавештење контролним телима акредитованим за послове оцењивања усаглашености анализатора издувних гасова, бројила активне електричне енергије и мерила топлотне енергије

ОпштеОбавештења

Имајући у виду доношење Правилникa о оверавању анализатора издувних гасова („Сл.гласник РС, бр.14/2024“), Правилникa о оверавању бројила активне електричне енергије класе тачности A,B,C,2.1.и 0,5 S  („Сл.гласник РС, бр.14/2024“) и Правилника о оверавању мерила топлотне енергије („Сл.гласник РС, бр.14/2024“), а који се примењују од 1. јануара 2025. године, Акредитационо тело Србије (АТС) ће поступити на следећи начин:

Свим контролним телима акредитованим за периодична (редовна) и ванредна контролисања анализатора издувних гасова, бројила активне електричне енергије и мерила топлотне енергије омогућиће се да током 2024. године буду оцењена и у складу са наведеним правилницима. Имајући у виду да доношење наведених правилника није условило промене од суштинског утицаја на рад контролних тела која су већ акредитована за периодична (редовна) и ванредна контролисања анализатора издувних гасова, бројила активне електричне енергије и мерила топлотне енергије, односно да исто представља само наставак начина рада на који су регулисана сва остала мерила из хармонизоване области, у смислу доношења посебних правилника којима се прописују захтеви и начин утврђивања испуњености тих захтева за мерила у употреби, АТС ће спровести документационо оцењивање. Документационо оцењивање се може спровести током редовног (надзорног/ поновног) оцењивања.  Како се Правилници примењују од 1. јануара 2025. године, АТС ће у обиму акредитације задржати и постојеће референце. Наведене референце ће остати у обиму акредитације контролних тела акредитованих за периодична (редовна) и ванредна контролисања све до 1. јануара 2025. године, када ће АТС смањити обим акредитације тако да ће од 1. јануара 2025. године за наведена контролисања једине референце бити напред наведени (нови) правилници (и где је релевантно документа према Списку српских стандарда из области мерила и Списку норматтивних докумената из области мерила).

Kонтролним телима акредитованим према модулима измена обима акредитације ће се процесуирати током редовног (надзорног/ поновног) оцењивања на начин да ће бити извршено позивање на Правилник о мерилима и релевантна OIML документа.