Навигација

Позив за достављање предлога кандидата за члана Савета за акредитацију 

ОбавештењаАктуелностиПромоција

Акредитована тела за оцењивање усаглашености
                                -позив путем сајта АТС-

Предмет: Позив за достављање предлога кандидата за члана Савета за акредитацију 

Сходно члану 12. Закона о акредитацији (Сл.гласник РС, бр. 73/2010, 47/2021) у Акредитационом телу Србије (АТС) образује се Савет за акредитацију као саветодавно тело по питањима из области акредитације. За чланове Савета бирају се истакнути стручњаци и научни радници из области које су значајне за обављање послова из надлежности АТС-а, као представници заинтересованих страна.

Савет за акредитацију обавља следеће послове: даје мишљења у погледу развоја система акредитације у Републици Србији; даје мишљења на правила акредитације; даје иницијативе за проширење области деловања АТС, односно установљавања нових шема акредитације; даје мишљење у вези примене захтева стандарда за акредитацију у појединим областима; предлаже оснивање сталних или привремених техничких комитета као стручних тела за одређене области акредитације и идентификује стране које у њима треба да учествују; предлаже чланове техничких и секторских комитета; доноси правила и критеријуме за именовање и рад техничких комитета; утврђује задужења техничких комитета; установљава критеријуме за оцењиваче; даје мишљења по питању заштите непристрасности рада АТС; даје мишљења по другим стручним питањима, на захтев управног одбора. 

Као заинтересоване стране у Савету за акредитацију  идентификовани су: органи државне управе и имаоци јавних овлашћења; факултети и институти; привредна друштва, предузетници, коморе и слично; удружења потрошача; удружења произвођача; акредитована тела за оцењивање усаглашености и удружења односно асоцијације за област квалитета.

Критеријуми које треба да испуне предложени кандидати за чланове Савета за акредитацију су: да су истакнути стручњаци и да имају стручна знања из области које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС;  да се налазе на позицији са које могу утицати на доношење и извршавање одлука везаних за послове који су у вези са инфраструктуром квалитета, акредитацијом и оцењивањима усаглашености са прописима; да су у претходној каријери постигли резултате у областима које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС, и да су у претходном периоду, директно или индиректно учествовали у раду или сарадњи са АТС.
 
Како су акредитована тела за оцењивање усаглашености идентификована као заинтересована страна за акредитацију, позивамо вас да сходно критеријумима за избор чланова Савета за акредитацију до 10. маја 2022. године поднесете Акредитационом телу Србије предлог кандидата за члана Савета за акредитацију, који треба да садржи радну биографију кандидата, како би Управни одбор, по закључењу позива, размотрио приспеле пријаве и извршио избор и именовање председника и десет чланова Савета за акредитацију, чији мандат траје четири године, уз могућност поновног избора.      


С поштовањем,
АТС