Навигација

Одржани заједнички годишњи састанци IAF-a и ILAC-a 2017. године

Међународне активности

Од 21. октобра до 30. октобра 2017. године одржан је у Ванкуверу, Канада, заједнички годишњи састанак Међународног форума за акредитацију (International Accreditation Forum, IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

Током 31. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – IAF GA), која је одржана у поменутом периоду, донето је 32 резолуције од којих су најзначајније:

• резолуција (IAF Resolution 2017-05) о усвајању извештаја Комисије за управљање базом података - Генерална скупштина је усвојила извештај о напретку у развоју базе података за сертификацију акредитованих система менаџмента и одобрила наставак рада на бази података IAF-а, као и формирање Друштва са ограниченом одговорношћу (доо) које би управљало поменутом базом података (ref IAF GA31_5.2A, IAF GA31_5.2B).

• резолуција (IAF Resolution 2017-11) о променама у чланству - усвојен је извештај Секретара о потписивању Меморандума о разумевању IAF са следећим члановим, у односу на годишњи састанак из 2016. године:

       o IOAS, Inc. (IOAS) 

       o National Accreditation Agency of the Ukraine (NAAU)

       o National Accreditation Authority (NAH) 

       o Foundation FSSC 22000 (FSSC 22000).

• резолуција (IAF Resolution 2017-13) – Прелазни периоди за примену ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да на крају транзиционог периода, 15. септембра 2018. године, сви сертификати издати према стандардима ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 истичу или се повлаче. Од 15. марта 2018. године, тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) морају да спроводе све почетне, надзорне и ресертификационе провере према стандардима ISO 9001 and ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015). ТОУ морају да разматре резултате ових провера ради доношења даље одлуке о акредитованој сертификацији према ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, како се буде сматрало да је одговарајуће.

• резолуција (IAF Resolution 2017-14) – Прелазни периоди за примену ревидираног стандарда ISO 50001: 2011 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да прелазни период за ревизију система менаџмента енергијом ISO 50001:2011 - Energy Management Systems – Requirements with guidance for use, три године од датума објављивања ревидираног стандарда. Сви сертификати према ISO 50001:2011 истичу или се повлаче на крају прелазног периода. У оквиру овог временског оквира за транзицију утврђено је следеће: 

       • Акредитациона тела (АТ) морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези             преласка на ISO 50001: 2018 у року од 6 месеци од дана објављивања ревидираног                           стандарда. 

        • ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO 50001:2018 у року од 18 месеци од датума                   објављивања ревидираног стандарда. 

       • ТОУ ће прекинути спровођење провера, укључујући почетне, надзорне и ресертификационе            провере према ISO 50001:2011 18 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда. ТОУ          морају да разматре резултате тих провера у вези ревидираног стандарда ISO 50001:2011 ради          доношења даље одлуке о акредитованим сертификатима према ISO 50001:2011, како се буде          сматрало да је одговарајуће. 

• резолуција (IAF Resolution 2017-15)– Прелазни аранжмани за ревизију ISO 14064-1:2006 и 14064-2:2006 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO 14064-1: 2006 Greenhouse gas - - Part 1: Specification with a GUIDANCE at the organizational level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, и ISO 14064-2: 2006 Greenhouse gas - Part 2: Specification with guidance on the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements, три године од дана објављивања ревидираног стандарда. У оквиру овог временског оквира транзиције: 

      • АТ морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања према ISO 14064-1:2018 и ISO         14064-2:2018 у року од 6 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда. Напомена: Ако          постоји изузеће за наведено, АТ мора да оправда изузеће на основу валидних разлога.   

     • ТОУ морају да заврше прелазак за ISO 14064-1:2018 и ISO 14064-2:2018 са АТ у року од 3                  године од датума објављивања ревидираног стандарда.   

• резолуција (IAF Resolution 2017-16) – Прелазни аранжмани за ревизију ISO 22000:2005 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO 22000:2005 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain, три године од дана објављивања. 

• резолуција (IAF Resolution 2017-17) Прелазни аранжмани за ревизију ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO/IEC 17021-3:2017 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems, две године од дана објављивања ревидираног стандарда (односно 31. март 2019. године).

• резолуција (IAF Resolution 2017-18) Усвајање ISO/IEC 20000-6: 2017 и ISO/IEC 20000-1: 2011 као нормативних докумената и прелазни аранжмани - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да ће усвојити ISO/IEC 20000-6:2017 Information technology – Service management – Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems and ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements као нормативна документа. Генерална скупштина је даље одлучила да период транзиције за имплементацију ISO/IEC 20000-6: 2017 буде две године од дана објављивања, односно од 6. јуна 2017. године. Након прелазног периода, IAF MD18: 2015 Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1) биће повучен. 

• резолуција (IAF Resolution 2017-19) – Неакредитовану сертификацију особља кад је ТОУ акредитовано за исти обим и прелазни аранжман - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да ће акредитациона тела - чланице IAF морају да имају правно обавезујуће аранжмане са својим акредитованим ТОУ која сертификују особе којим се спречавају ТОУ да издају неакредитоване сертификате за сертификацију особа за области за које за које су акредитовани. Рок за примену наведеног је три године, почевши од 30. октобра 2017. Поред тога, ТОУ која сертификују особе морају да изврше транзицију докумената сертификације тако што ће да укључе симбол акредитације и / или да се позову на статус акредитације ТОУ укључујући и идентификацију АТ, у тренутку доношења одлуке о ресертификацији; а најкасније до 30. октобра 2020. године.

Када се додели почетна акредитација (за ISO/IEC 17024), након 30. октобра 2017. године, ТОУ мора да изврши транзицију (поново изда) претходно неакредитована документа сертификације и/или се позове на статус акредитације укључујући идентификацију АТ, у року од једне године од доношења одлуке о акредитацији.

Напомена: Ако постоји изузетак од горе наведеног, ТОУ мора да оправда изузетак акредитационом телу и ако га АТ прихвати, сертификација ће се и даље сматрати акредитованом.

• резолуција (IAF Resolution 2017-20) – Сертификација према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines – на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да неће бити акредитоване сертификације према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines (датум објављивања 13. новембар 2009). 

Стандард ISO 31000 експлицитно наводи да није намењен или прикладан за сертификацију, а свака сертификација би била злоупотреба стандарда. Стога се ТОУ подстичу да не промовишу или издају сертификате према ISO 31000, а од АТ и ТОУ се тражи да пријаве Секретаријату ISO било какву злоупотребу или потребу за сертификацијом.

• резолуција (IAF Resolution 2017-22) – Нова регионална акредитациона групе потписница IAF MLA споразума – Oд одржане прошлогодишње Генералне скупштине, Генерална скупштина је забележила пријем у IAF MLA нове Регионалне акредитациoнe групе IAF-а: 

         • ARAC Arab Region – главни обим: Management Systems Certification – ISO/IEC 17021-1;                       подобим: Level 4: ISO/TS 22003; подобим: Level 5: ISO 22000; ISO 9001, ISO 14001.

• резолуција (IAF Resolution 2017-23) Нове потписнице IAF MLA споразума – Oд Генералне скупштине 2016. године, Генерална скупштина је констатовала следећа акредитациона тела чланице IAF-а потписнике IAF MLA споразума: 

         • IOAS United States of America - главни обим: Product Certification – ISO/IEC 17065 (PAC),

         • NAAU Ukraine - главни обим: Product Certification – ISO/IEC 17065; главни обим: Certification              of Persons - ISO/IEC 17024; главни обим: Management Systems Certification – ISO/IEC 17021-               1; подобим: Level 5: ISO 9001, ISO 14001 (EA),

        • NAH Hungary - главни обим: Product Certification – ISO/IEC 17065; главни обим: Certification of            Persons - ISO/IEC 17024; главни обим: Management Systems Certification – ISO/IEC 17021-1;                подобим: Level 5: ISO 9001, ISO 14001 (EA),

        • KENAS Kenya - главни обим: Management Systems Certification – ISO/IEC 17021-1; подобим                 Level 4: ISO/TS 22003; подобим Level 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001.

• резолуција (IAF Resolution 2017-24) Проширење обима IAF MLA споразума – Oд Генералне скупштине 2016. године, Генерална скупштина је констатовала проширење обима MLA споразума следећих акредитационих тела чланица IAF-а: 

         • NCA Kazakhstan – главни обим: Management Systems Certification – ISO/IEC 17021-1;                            подобим Level 5: ISO 9001 (PAC) 

         • NACI Iran, SAC Singapore – подобим Level 5: ISO 14001 (PAC) 

         • EA-BAS Bulgaria – главни обим: Management Systems Certification – ISO/IEC 17021-1;                           подобим: Level 5: ISO 9001, ISO 14001 (EA) 

         • EA-BAS Bulgaria – главни обим: Product Certification – ISO/IEC 17065 (EA) 

         • PNAC Pakistan – главни обим: Product Certification – ISO/IEC 17065 (PAC) 

         • DAC United Arab Emirates, HKAS Hong Kong, China, NACI Iran, NSC Thailand,  Standards                       Malaysia Malaysia – подобим Level 4: ISO/TS 22003; подобим Level 5: ISO 22000 (PAC) 

         • EGAC Egypt – подобим Level 4: ISO/TS 22003; Sub-Scope Level 5: ISO 22000 

         • TUNAC Tunisia – подобим Level 4: ISO/TS 22003; подобим Level 5: ISO 22000 (ARAC) 

         • CNAS China, EMA Mexico, Standards Malaysia Malaysia – подобим Level 4: ISO/IEC 27006;                    подобим Level 5: ISO 27001 (PAC).

• резолуција (IAF Resolution 2017-25) – MLA Споразум између IAF и GFSI – Генерална скупштина је констатовала да је Споразум између IAF-а и GFSI одобрен гласањем писаним путем. Овај Споразумом се усвајају GFSI benchmark schemes у оквиру Главног обима IAF MLA споразума за сертификацију система менаџмента – ISO/IEC 17021-1 и сертификацију производа – ISO/IEC 17065 у складу са процедуром IAF PL3 Правила и процедуре за проширење обима IAF MLA споразума.

• резолуција (IAF Resolution 2017-26) – MLA Споразум између IAF и FAMI-QS – Генерална скупштина је констатовала да је Споразум између IAF-а и FAMI-QS Asbl одобрен гласањем писаним путем. У складу са овим Споразумом и процедуром IAF PL3 Правила и процедуре за проширење обима IAF MLA споразума, FAMI-QS сертификациона шема је усвојена као подобим IAF MLA споразума у оквиру Главног обима сертификације система менаџмента - ISO/IEC 17021-1 и подобима нивоа 4 (Level 4) - ISO/TC 22003.

• резолуција (IAF Resolution 2017-27) – MLA Споразум између IAF и IPC – На препоруку Извршног комитета, Генерална скупштина IAF-а је одобрила Споразум између IAF-а и IPC и тиме увела IPC сертификациону шему као подобим IAF MLA споразума у оквиру Главног обима сертификације особа – ISO/IEC 17024.

Током 21. заседања Генералне скупштине ILAC-а (ILAC General Assembly – ILAC GA), која је одржана 30. октобра 2017, донета је 21 резолуција од којих су најзначајније:

• резолуција (ILAC Resolution GA 21.02) којом је Генерална скупштина потврдила резултате електронског гласања да се следеће организације приме као Придружене чланице: 

        • National Accreditation Authority (NAH), Hungary 

        • National Centre of Accreditation of the Republic of Moldova (MOLDAC), Moldova 

        • Accreditation Education Research & Scientific Services Center Pvt. Ltd. (AERSSC), Nepal.

• резолуција (ILAC Resolution GA 21.03) којом је Генерална скупштина констатовала резултат електронског гласања ILAC Arrangement Council-а о прихватању поновног оцењивања и одржавању статуса потписника  ILAC MRA следећим организацијама:

         • Dubai Accreditation Department (DAC), United Arab Emirates.

• резолуција (ILAC Resolution GA 21.04) којом је Генерална скупштина констатовала одлуку ILAC Arrangement Council-а  о прихватању оцењивања и пријему у статус потписника  ILAC MRA следећем регионалном телима:      

         • Arab Accreditation Cooperation (ARAC) за признавање ARAC MLA споразума за акредитацију            лабораторија за еталонирање (ISO/IEC 17025), лабораторија за испитивања (ISO/IEC 17025),            медицинских лабораторија (ISO 15189) и контролних тела (ISO/IEC 17020).

• резолуција (ILAC Resolution GA 21.05) којом је Генерална скупштина констатовала одлуке ILAC Arrangement Council-а о прихватању оцењивања и додељивања статуса потписника ILAC MRA споразума следећим АТ:

         • Egyptian Accreditation Council (EGAC), Egypt (поновно оцењивање) 

         • Ethiopian National Accreditation Office (ENAO), Ethiopia (почетно оцењивање) 

         • Kenya Accreditation Services (KENAS), Kenya (почетно оцењивање) 

         • Southern African Development Community Accreditation Service (SADCAS), Botswana                              (проширење).

• резолуција (ILAC Resolution GA 21.06) којом Генерална скупштина поздравља следеће нове  потписнике ILAC MRA споразума за наведене области акредитације:

        • Algerian Accreditation Body (ALGERAC), Algeria, еталонирање (ISO/IEC 17025), испитивање                 (ISO/IEC 17025) и контролисање (ISO/IEC 17020) 

        • Southern African Development Community Accreditation Service (SADCAS),                                               Botswana, проширење за медицинско испитивање (ISO 15189) и контролисање                                     (ISO/IEC 17020) 

        • Ente Costarricense De Acreditacion (ECA), Costa Rica, проширење за медицинско испитивање              (ISO 15189) 

        • National Accreditation Body of Republica de Cuba (ONARC), Cuba, проширење за                                     контролисање (ISO/IEC 17020) 

        • Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA), El Salvador, проширење за                                               еталонирање (ISO/IEC 17025) 

        • Ethiopian National Accreditation Office (ENAO), Ethiopia, испитивање (ISO/IEC 17025) и                           медицинско испитивање (ISO 15189) 

        • National Accreditation Authority (NAH), Hungary, еталонирање (ISO/IEC 17025), испитивање                  (ISO/IEC 17025), медицинско испитивање (ISO 15189) и контролисање (ISO/IEC 17020) 

        • Jordan Accreditation & Standardization Systems - Accreditation Unit (JAS-AU),                                           Jordan, еталонирање (ISO/IEC 17025), испитивање (ISO/IEC 17025) и медицинско испитивање           (ISO 15189) 

    • Kenya Accreditation Services (KENAS), Kenya, еталонирање (ISO/IEC 17025), испитивање (ISO/IEC 17025), medical испитивање (ISO 15189) и контролисање (ISO/IEC 17020) 

        • Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), Korea, проширење за медицинско                               испитивање (ISO 15189) 

        • National Centre of Accreditation of the Republic of Moldova (MOLDAC), Moldova,                                        еталонирање (ISO/IEC 17025), испитивање (ISO/IEC 17025), медицинско испитивање                          (ISO 15189) и контролисање (ISO/IEC 17020) 

        • Federal Service for Accreditation (RusAccreditation), Russia, еталонирање (ISO/IEC 17025),                     испитивање (ISO/IEC 17025).

• резолуција (ILAC Resolution GA 21.17) и Прилог А у којима Генерална скупштина потврђује резултате електронских гласања које је спровео ILAC од 20. Генералне скупштине ILAC одржане 2016, како је наведено у Прилогу А (IAF/ILAC A1:03/2017, IAF/ILAC A2:03/2017, ILAC G-G27:06/2017, ILAC-P4:06/2017 и ILAC-P5:06/2017).   

• резолуција (ILAC Resolution GA 21.18) којом Генерална скупштина усваја препоруку Комитета за акредитацију (AIC) да се повуче P13:10/2010 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers када ISO/IEC 17011:2017 буде примењен у потпуности.   

Током 17. заседања Заједничке генералне скупштине IAF-ILAC донете су 4 заједничке резолуције, од којих су најважније следеће:

• резолуција (JGA Vancouver Resolution 1)  - спајање PAC и APLAC да би се формирао APAC 

Заједничка генерална скупштина усваја препоруку Заједничког извршног одбора да призна APAC MRA када се APAC оснује 1. јануара 2019. године, како би се омогућио континуирани статус потписника IAF MLA споразума за све потписнике PAC MLA и ILAC MRA споразума за свe потписникe APLAC MRA. Ово признање условљено је успешним исходом серија планираних oцењивања. Пословима oцењивања ће управљати и исте ће спроводити Заједничка комисија IAF-ILAC и они ће обухватати преиспитивање документације менаџмента APAC -а крајем 2018. године и оцењивање Секретаријата APAC-а и процеса доношења одлука APAC MRA споразума 2019. године. Након ових активности биће донешена одлука о признавању APAC MRA споразума у оквиру IAF MLA и ILAC MRA споразума респективно и у складу с тим тренутни статус потписника APAC MRA соразума као потписника IAF MLA и ILAC MRA споразума, како је примењиво. Комплетно оцењивање APAC-а биће заказано за почетак 2021. године.

• резолуција (JGA Vancouver Resolution 2)  Примена транзиције на нову верзију стандарда ISO/IEC 17011:2017 Заједничка генерална скупштина одобрава препоруку Заједничког извршног одбора, како би се осигурало да је Резолуција 1 JGA Delhi - Прелазак на ISO/IEC 17011: 2017 у потпуности имплементирана и да ће све активности колегијалног оцењивања извршене од 1. јула 2018. користити ISO/IEC 17011:2017 као документ у коме су специфицирани захтеви у вези рада АТ. Детаљи овог прелазног плана описани су у документу под називом "ISO/IEC 17011:2017 План транзиције" објављеном 29. октобра 2017. године.

 Састанцима су испред Акредитационог тела Србије (АТС) присуствовали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, Јасна Стојановић, заменик директора и Радивоје Николичић, помоћник директора за развој и квалитет.