Навигација

Одржани заједнички годишњи састанци IAF-а и ILAC-а 2016. године

Међународне активности

Од 26. октобра до 4. новембра 2016. године одржан је у Њу Делхију, Индија, заједнички годишњи састанак Међународног форума за акредитацију (International Accreditation Forum, IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

 

Током 30. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – IAF GA), која је одржана у поменутом периоду, донето је 33 резолуције од којих су најзначајније:

 • резолуција (IAF Resolution 2016-13) о усвајању Табеле 2 (техничке области) у стандарду ISO 50003:2014 Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems, као нормативне референце за одређивање обима акредитације сертификационих тела која сертификују системе менаџмента енергијом и груписање сектора за осведочење;
 • резолуција (IAF Resolution 2016-23) о проширењу под-обима IAF MLA споразума на сертификацију система менаџмента енергијом (EnMS) у оквиру  главног обима сертификација система менаџмента према ISO/IEC 17021-1 (ниво 3) и о усвајању стандарда/техничке спецификације ISO/TS 50003:2014 Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems као документа нивоа 4 споразума односно стандарда ISO 50001:2011 Energy management systems -- Requirements with guidance као документа нивоа 5 споразума;
 • резолуција (IAF Resolution 2016-14) о утврђивању прелазног периода од 2 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда/техничке спецификације ISO/IEC TS 17021-2:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems;
 • резолуција (IAF Resolution 2016-15) о доношењу одлуке да прелазни период за миграцију акредитованих сертификата у складу са стандардом OHSAS 18001:2007 на стандард ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use буде 3 године од датума објављивања стандарда ISO 45001 (чије се објављивање очекује током 2017. године);
 • резолуција (IAF Resolution 2016-16) којом Генерална скупштина IAF-а усваја стандард ISO 45001:201X, који ће ускоро бити објављен, као нормативни документ;
 • резолуција (IAF Resolution 2016-17) о доношењу одлуке која се наслања на одлуку донету претходне године (Resolution 2015-14) и којом ће се сматрати се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом уколико се на њима налази симбол акредитације и/или текстуално позивање на акредитацију. Сертификациона тела која сертификују системе менаџмента: (1) морају да усагласе да документа сертификације садрже симбол акредитације или позивање на акредитацију у време доношења одлуке о ресертификацији, а најкасније до 6. новембра 2019. године, (2) приликом доношења одлуке о почетној акредитацији, односно проширењу обима за нови стандард, почев од 6. новембра 2016. године, сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да реиздају претходно издата неакредитована документа сертификације  у року од годину дана од доношења одлуке о акредитацији. Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента мора оправдати изузеће сертификационом телу и акредитационом телу, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом;
 • резолуција (IAF Resolution 2016-18) о продужењу рока о почетку примене обавезујућег документа IAF MD 19: IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate) на 31. март 2018. године;
 • резолуција (IAF Resolution 2016-20) о првом потписивању IAF MLA споразума за главни обим споразума – сертификација особа - ISO/IEC 17024 од стране регионалне групе ЕА. Том приликом су следеће чланице ЕА (потписнице EA MLA споразума) потписале IAF MLA споразума за област сертификације особа: AA, ACCREDIA, ATS, BAS, BELAC, CAI, COFRAC, DAkkS, DANAK, ENAC, ESYD, FINAS, IPAC, NA, PCA, RENAR, RvA, SA, SAS, SNAS, SWEDAC, TURKAK, и UKAS;
 • резолуција (IAF Resolution 2016-24) о IAF-овој политици за проширење обима IAF MLA споразума за под-обиме система менаџмента за индивидуална акредитациона тела:
  • која су потписници IAF MLA споразума за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребна је изјава тела да системи менаџмента наведени у траженом под-обиму  задовољавају одговарајуће захтеве дате у документу IAF ML4:2016, 3.1.5.ii, 3.1.6.i)
  • која су потписници IAF MLA споразума, али не и за за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребна је целокупна евалуација у складу са IAF/ILAC A2 (IAF ML4:2016, 3.1.5.i) , и за регионалне групе:
  • које су потписнице IAF MLA споразума за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребно је најмање једно акредитационо тело потписник и преиспитивање документације односно
  • које су потписнице IAF MLA споразума, али не и за за главни обим ISO/IEC 17021(-1) потребна је целокупна евалуација у складу са IAF/ILAC A1. Донета резолуција ставља ван снаге напомену бр. 2 дату у тачки 3.1.5 процедуре IAF ML4:2016.

Током 20. заседања Генералне скупштине ILAC-а (ILAC General Assembly – ILAC GA), која је одржана у поменутом периоду, донета је 21 резолуција од којих су најзначајније:

 • резолуција (ILAC Resolution GA 20.13) о проширењу ILAC MRA споразума за област акредитације произвођача референтних материјала у складу са захтевима специфицираним у стандарду ISO 17034;
 • резолуција (ILAC Resolution GA 20.14) о прелазном периоду од три године од датума објављивања новог стандарда ISO 17034:2016 који замењује Guide 34:2009;
 • резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) о прелазном периоду од три године од датума објављивања нове верзије стандарда ISO 17025:201X чије се објављивање очекује током 2017. године.

Током 16. заседања Заједничке генералне скупштине IAF-ILAC донета је резолуција да прелазни период за ново издање стандарда ISO/IEC 17011:2004 Conformity Assessment - General Requirements for accredititation bodies accrediting conformity assessment bodies чије се издавање очекује у августу 2017. године буде 3 године од дана објављивања ревидираног издања стандарда.

Састанцима су испред Акредитационог тела Србије (АТС) присуствовали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и мр Борислава Јакшић, заменик директора АТС-а.