Навигација

Oдржана 13. седница УO и 4. заједничка седница УО и СА

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије одржане су, 20. фебруара 2013. године, четврта заједничка седница Управног одбора и Савета за акредитацију и 13. седница Управног одбора.


На заједничкој седници Управног одбора и Савета за акредитацију разматрана је и усвојена нова Анализа односа Акредитационог тела Србије са повезаним телима. Наиме, Акредитационо тело Србије, сходно тачки 4.3.7 стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2007, мора обезбедити да активности тела, која су у вези са њим (повезана тела), не доводе у питање поверљивост, објективност и непристрасност додељених акредитација. Задатак АТС-а је да, уз учешће заинтересованих страна, анализира и документује односе са повезаним телима како би утврдио могућности за сукоб интереса било да они произилазе из активности АТС-а или из активности повезаних тела.


Сходно Статуту, Акредитационо тело Србије је поднело предлог Савету за акредитацију и Управном одбору за проширење области деловања АТС-а установљењем нових шема акредитације за форензику према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, а на основу исказане заинтересованости лабораторија за ову врсту акредитације; као и за проширење области деловања за акредитацију у области личне заштитне опреме за лабораторије за испитивање/контролна тела/сертификациона тела, а сходно донетом Правилнику о личној заштитној опреми који почиње са применом од 1. јула 2013. године када се очекују и прве пријаве у овој области.


Управни одбор и Савет за акредитацију су дали подршку и сагласност за доношење новог документа АТС-а – Правила прекограничне акредитације. Овај документ дефинише политику коју АТС примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и ТОУ из Републике Србије којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политику сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације.


Управни одбор је на својој 13. седници усвојио већи број финансијских докумената и то: Извештај о попису основних средстава и ситног инвентара, Извештај о попису потраживања, обавеза и новчаних средстава АТС-а, Извештај комисије за отпис потраживања и расходовање основних средстава и ситног инвентара и Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2012. годину. Управни одбор је, на предлог Савета за акредитацију, донео одлуке о проширењу области деловања Акредитационог тела Србије како је то предложено на заједничкој седници.


Заједничка седница Савета за акредитацију и Управног одбора