Навигација

Ново издање ISO/IEC 17020:2012

Обавештења

Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17020:2012 - Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection објављено је 01. марта 2012. године.

У складу са тим International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) је донео одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17020 буде 3 године од датума издања из 2012. године, односно до 01. марта 2015. године.


Структура стандарда ISO/IEC 17020:2012 усклађена је осталим стандардима из серије стандарда ISO/IEC 17000. У новом издању стандaрда имплементирани су делови смернице IAF/ILAC A4, као и обавезни захтеви из ISO/PAS докумената и то: захтеви у вези непристрасности из  ISO/PAS 17001, захтеви о поверљивости из ISO/PAS 17002, захтеви о жалбама и приговорима из ISO/PAS 17003, као и захтеви о уређивању система менаџмента из ISO/PAS 17005. Такође, ово издање стандарда садржи и већи број дефиниција (нпр. шеме контролисања, систем контролисања итд.) које ће помоћи бољем разумевању захтева стандарда.


ISO/IEC 17020:2012 обухвата измене/промене које су садржане у следећим захтевима:
4.1.3 Идентификација ризика по непристрасност контролног тела;
4.1.4 Отклањање или свођење ризика по непристрасност на најмању могућу меру;
Прилог А– напомена: дата појашњења – изузеци који не представљају сукоб који би се одразио на независност контролних тела;
4.2.1 Правно преузимање обавеза за менаџмент информацијама у контролном телу; унапред информисање клијента о информацијама које ће бити јавно доступне;
5.1.4 Одговарајућа средства (нпр. осигурање или резервна средства);
5.2.5 Располагање са једном или више особа у улози техничког руководиоца;
6.1.5 Документоване процедуре за избор, обуку, званично овлашћивање и праћење контролора и другог особља укљученог у активности контролисања;
6.1.6 Менторски период рада са искусним контролором;
6.1.8 Праћење перформанси свих контролора и другог особља; резултати праћења рада узимају се у обзир при планирању обука;
7.1.1 Обавештавање клијента уколико метод контролисања који је клијент предложио није одговарајући;
7.3.2 Интерна следивост извештаја/сертификата о контролисању до контролора који су изводили контролисање;
7.4.2 Обавезни елементи који се приказују у извештају/сертификату о контролисању; изјава о усаглашености обавезан елемент само када је то применљиво;
7.5.2 Опис процеса поступања са приговорима и жалбама на располагању свим заинтересованим странама;
7.6 Процес са приговорима и жалбама (прописани минимални елементи и методе процеса, захтеви за извештавање о напредовању и резултатима);
8.1.1. Опције А и Б за уређење система менаџмента;
8.3.2. Процедуре управљања документима; 
8.5.3 Излазни елементи преиспитивања;
8.7.4 Садржај процедуре за корективне мере;
8.8.Превентивне мере (захтев за процедуром, садржај процедуре).

23. маја 2012. године Институт за стандардизацију Србије је објавио стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012 Оцењивање усаглашености – Захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање. Овим стандардом повлачи се и замењује SRPS ISO/IEC 17020:2002.


Акредитационо тело Србије је планирало и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације контролних тела према SRPS ISO/IEC 17020:2012.


АТС ће започети са спровођењем оцењивања према SRPS ISO/IEC 17020:2012 од 01.03.2013. године и после тог периода неће примати нове пријаве за акредитацију према SRPS ISO/IEC 17020:2002. Контролним телима која су започела поступак оцењивања према SRPS ISO/IEC 17020:2002 биће дата могућност да се изјасне у односу на које издање стандарда желе да заврше поступак оцењивања. После 01.10.2013. године АТС неће додељивати нове акредитације према SRPS ISO/IEC 17020:2002.


Оцењивање акредитованих контролних тела у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања, а најкасније до 01.09.2014. године. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваким акредитованим контролним телом понаособ.


После 01.03.2015. године престају да важе све додељене акредитације према SRPS ISO/IEC 17020:2002. Акредитованим контролним телима, која до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити суспендована и/или укинута. Према процедурама АТС-а време трајања суспензије је највише 6 месеци.