Навигација

Осмо издање Правила акредитације - јул 2012. године

Промена документације

Новина у 8. издању Правила акредитације односи се на тачку 4.4.3 Отклањање неусаглашености, где се почев од 11. јула 2012. године за сва наредна оцењивања мења рок за отклањање неусаглашености.

У складу са усвојеним Правилима, када су током оцењивања утврђене неусаглашености, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у року од 10 радних дана достави предлог корективних мера за отклањање утврђених неусаглашености који укључује и анализу узрока неусаглашености.


Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене корективне мере као адекватне тело за оцењивање усаглашености има рок од 5 радних дана да дефинише нови предлог корективних мера.


Рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од четири месеца приликом почетног оцењивања, од дана када је прихваћен предлог корективних мера за њихово отклањање. У свим осталим случајевима, рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од два месеца.