Навигација

Споразум о сарадњи ДМДМ - АТС

Сарадња

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационо тело Србије (АТС) потписали су 14. маја 2010. године Споразум о сарадњи којим би, у циљу решавања питања од заједничког интереса у области метрологије и акредитације, дефинисали своје координисане активности  ...

како би обезбедили поузданост и упоредивост резултата мерења, односно резултата оцењивања усаглашеностиза све кориснике у Републици Србији.

У оквиру овог споразума потписнице су се обавезале да ће сарађивати по питањима метрологије и акредитације која су од обостраног интереса, донети и примењивати политику заједничке сарадње, промовисати је и представити свим заинтересованим странама, уважавати улогу метрологије и акредитације на изради релевантних прописа и заједнички радити на унапређењу метролошке инфраструктуре и успостављању мреже акредитованих лабораторија за еталонирање.

Сарадња ће се односити и на: развијање система међулабораторијских поређења у области еталонирања и испитивања, побољшању упоредивости резултата еталонирања и испитивања обраћајући посебну пажњу на концепт следивости мерења, унапређење компетентности оцењивача АТС-а и перманентно унапређење њихових знања из метрологије и акредитације.

Потписнице споразума међусобно ће се обавештавати о политикамa и активностима организација за метрологију BIPM, OIML, WELMEC и EURAMET и организација  за акредитацију IAF, ILAC и EA и промовисати прихватање њихових политика, а о томе ће обавештавати и друге заинтересоване стране.

Споразум о сарадњи потписали су испред Дирекције за мере и драгоцене метале – директор мр Вида Живковић и испред Акредитационог тела Србије – директор др Дејан Крњаић.


др Дејан Крњаић и мр Вида Живковић