Навигација

Нови технички прописи

Закони и прописи

Министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић, на основу члана 6. став 1 Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености донео је следеће правилнике којима се транспонују европске директиве: Директива о машинама 2006/42/EC- MD, Директива о ниско-напонској електричној опреми 2006/95/EC-LVD и Директива о електромагнетској компатибилности 2004/108/EC-EMC.

Правилник о безбедности машина (Сл. гласник РС бр. 13/2010) и водич за примену Правилника о безбедности машина и табела усклађености са директивом 2006/42/EZ Европског парламента и Савета од 17. маја 2006. године о машинама

Правилник о електромагнетској компатибилности (Сл. гласник РС бр. 13/2010) и водич за примену Правилника о електромагнетској компатибилности и табела усклађености са директивом 2004/108/EZ Европског парламента и Савета од 15. децембра 2004. године која се односи на електромагнетску компатибилност

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС бр. 13/2010) и водич за примену Правилника о о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и табела усклађености са директивом 2006/95/EZ Европског парламента и Савета од 12. децембра 2006. године о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

Водич за примену тачке 7. став 1 одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Сл. гласник РС бр. 07/2010) и прилога 5А одлуке

Извор: Министарство економије и регионалног развоја