Навигација

Акредитација медицинских лабораторија

Актуелности

У оквиру састанка Секције микробиолога Српског лекарског друштвa др Дејан Крњаић, директор АТС-а одржао је предавање на тему: Акредитација медицинских лабораторија у уторак 27. јануара.

Предавање др Дејана Крњаића - Акредитација медицинских лабораторија

Др Крњаић је окупљеним члановима Српског лекарског друштва говорио о акредитацији, законским оквирима који је дефинишу код нас и у Европској унији, главним циљевима акредитације, као и о томе шта АТС ради, истакавши у кратким цртама поступак акредитације.

 

Акредитација је поступак који спроводи Национално акредитационо тело и на основу којег утврђује и потврђује да одређена организација испуњава захтеве за обављање одговарајућих послова оцењивања усаглашености, утврђених у одговарајућим међународним стандардима и да је компетентна за обављање тих послова.
Компетенција – показана способност да се примене знање и вештина
У Србији акредитацију спроводи Акредитационо тело Србије - АТС. АТС је основала Република Србија као самосталну непрофитну организацију која спроводи Закон о акредитацији.


 

Током поступка оцењивања усаглашености, различитим активностима, потврђује се испуњеност специфицираних захтева који се односе на производ, процес, систем, особу или тело, објаснио је др Крњаић и додао да тела за оцењивање усаглашености представљају организације које, различитим активностима испитивања, сертификације или контролисања, пружају услуге оцењивања усаглашености. Сам поступак оцењивања усаглашености може бити спроведен од стране самог произвођача или од потпуно независне организације како од произвођача тако и од корисника.

Испуњење великог броја захтева стандарда, односно техничких прописа, који морају да буду задовољени пре самог стављања производа у промет траже или прописују на данашњем, глобалном тржишту сами потрошачи или државне институције. Обавеза је произвођача, односно снабдевача, да предузме све неопходне мере у циљу заштите високог степена јавних интереса као што су безбедност, здравље људи, животиња и биљака, као и заштита животне средине, што се остварује поступком оцењивања усаглашености.

Акредитација, као хармонизовани поступак  који се спроводи у складу са стандардом ISO/IEC 17011, представља ефикасан начин потврђивања и праћења компетентности тела за оцењивање усаглашености од стране независне и непристрасне институције, коју представља национално акредитационо тело, објаснио је др Крњаић. Са друге стране, само тела за оцењивање усаглашености чија је компетентност потврђена од стране АТС-а у складу са хармонизованим критеријумима међународних стандарда и упутствима међународних и регионалних организација за акредитацију могу обезбедити квалитетне и поуздане резултате оцењивања усаглашености (испитивања, сертификације,...).

Примена усклађених поступака националних акредитационих тела обезбеђује сличне нивое компетентности тела за оцењивање усаглашености и добијање упоредивих резултата, а тиме доприноси, да у оквиру различитих међународних (ILAC MRA, IAF MLA, CIPM MRA) и регионалних споразума (EA MLA) дође до међусобног признавање извештаја и сертификата, а то доприноси изградњи јединствене светске мреже акредитационих тела и постизању високог нивоа поверења свих учесника на глобалном тржишту.

Говорећи о квалитету услуга медицинских лабораторија др Крњаић је истакао да су услуге медицинских лабораторија од огромног значаја за негу болесника, те да лабораторија треба да задовољи захтеве како пацијената тако и клиничког особља. Стога, према његовим речима  лабораторијске услуге морају бити: безбедне, ефективне, благовремене – брзе и оријентисане пацијенту.

У зависности од висине процењеног ризика од појаве неусаглашености производа, нарушавања безбедности и здравља, а и у циљу снижавања ризика на прихватљив ниво, држава може прописати законску регулативу са обавезном применом оцењивања усаглашености. У Републици Србији техничким прописима регулисано је оцењивање усаглашености у областима заштите животине средине, пољопривреде и безбедности хране, тако да су поред лабораторија за испитивање и националног акредитационог тела, који потврђује њихову компетентност, уведени и државни органи као трећи и највиши хијерархијски ниво у целокупном систему.

Према речима др Крњаића АТС акредитује медицинске лабораторије на добровољној основи према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и за еталонирање или SRPS ISO 15189 - Медицинске лабораторије – посебни захтеви за квалитет и компетентност уз могућност лабораторије да изабере стандард.

 

Захтеви који се односе на стандарде ISO 15189 : ISO/IEC 17025


"Потписивањем ЕА MLA споразума систем акредитације у Републици Србије биће признат широм света, а тиме и уклоњене баријере привреди наше државе и омогућена већа конкурентности на глобалном тржишту", закључио је у свом предавању директор АТС-а и додао да ће се преузимањем међународних стандарда као и усаглашавањем наших закона са европским, обезбедити већа општа безбедност и здравље, као и заштита животне средине.
 


др Дејан Крњаић, директор АТС-а на предавању у Српском лекарском друштву

др Крњаић и проф.др Бранислава Коцић, председница секције микробиолога СЛД-а

Атмосфера са предавања