Навигација

Јавне набавке

Процедура  планирања  набавки,  спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Акредитационог тела Србије дефинисани су Правилником о поступку јавних набавки у Акредитационом телу Србије који је донет у складу са чланом 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015, 68/2015), Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15) и чланом 28. став 1. тачка 13. Статута Акредитационог тела Србије („Службени гласник РС”, број 97/11).

01/2019 Набавка промотивног материјала и публикација

02/2019 Услуге резервације и обезбеђења авио карата за службена путовања у иностранство

03/2019 Набавка рачунара и рачунарске опреме


Архива јавних набавки за 2018. годину

Архива јавних набавку за 2017. годину
Архива јавних набавки за 2016. годину.
Архива јавних набавки за 2015. годину.