Навигација

Активности АТС-а у периоду од 20. до 31. јула 2020. године

ОбавештењаАктуелности

Активности АТС-а у периоду од 20. до 31. јула 2020. године

Обавештавају се клијенти и спољни сарадници Акредитационог тела Србије (АТС), у складу са Одлуком директора АТС-а бр. 1-02/2020-19 од 2. јула 2020. године, да ће АТС за време погоршане епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона (SARS-COV-2), у периоду од 20. до 31. јула 2020. године,  спроводити активности које се односе на реализацију оцењивања тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) на следећи начин, водећи рачуна да заштити клијенте, своје оцењиваче и запослене са циљем смањења ризика у што већој мери како би се одржала безбедност и здравље запослених, оцењивача и запослених код тела за оцењивање усаглашености.

У зависности од врсте оцењивања (почетна оцењивања, поновна оцењивања, редовна оцењивања у циклусу акредитације – надзорна оцењивања, оцењивања у сврху проширења обима акредитације,..) примењиваће се различите технике оцењивања у зависности од спроведене анализе у оквиру дефинисаног Програма оцењивања за свако ТОУ:

1. Сва почетна оцењивања ТОУ, оцењивања у сврху проширења обима акредитације и поновна оцењивања која обухватају и проширење обима акредитације ће се реализовати и на локацији ТОУ, као и на локацији(ма) ТОУ на којима се обављају послови оцењивања усаглашености. Ова оцењивања ће бити реализована у договореним терминима између ТОУ и АТС-а, под условом да су све прописане епидемиолошке мере заштите примењене што ће бити потврђено писаним путем од стране ТОУ и тима за оцењивање.

2. Оцењивања у циклусу акредитације – надзорна оцењивања која укључују оцењивање у сврху проширења обима акредитације

2.1 Уколико се захтев за проширење обима акредитације односи на област оцењивања усаглашености за које је ТОУ већ акредитован, након анализе садржаја истог, оцењивање се може реализовати коришћењем других техника оцењивања, а које не подразумевају оцењивање на локацији. Током оцењивања је могуће реализовати и осведочење са удаљености.

2.2 Уколико се проширење обима акредитације односи на нову област оцењивања усаглашености, односно област за коју ТОУ није акредитован, о реализацији оцењивања на локацији ТОУ ће се одлучивати по сваком предмету понасоб. Оцењивање на локацији ТОУ или локацији(ма) на којима ТОУ обавља послове оцењивања усаглашености се могу реализовати под условом да су све прописане епидемиолошке мере заштите примењене што ће бити потврђено писаним путем од стране ТОУ и тима за оцењивање.

3. Оцењивања у циклусу акредитације – надзорна оцењивања без оцењивања у сврху проширења обима акредитације

За све предмете акредитације којима следи прво оцењивање у циклусу акредитације (први циклус акредитације) АТС ће формирати Програме оцењивања, који ће садржати анализу ризика повезану са предложеним начином реализације оцењивања.

3.1 Уколико се анализом ризика установи да ТОУ има стабилан систем менаџмента, да током почетног оцењивања нису утврђене неусаглашености које би могле да доведу у питање техничку компетентност ТОУ, да нема промена у кључном особљу ТОУ и уколико постоје техничке могућности оцењивање ће се реализовати користећи друге технике оцењивања (преиспитивање документације, преглед фајла, оцењивање са удаљености, осведочење са удаљености) у планираним терминима односно пре истека периода од 9 месеци од датума додељивања акредитације. На основу резултата оцењивања, донеће се одговарајућа одлука о акредитацији, као и предлог о реализацији оцењивања на локацији ТОУ, водећи рачуна да период између почетног оцењивања и следећег оцењивања на локацији ТОУ не може бити дужи од две године.

3.2 Уколико се анализом ризика установи да постоји висок степен ризика у акредитованим активностима ТОУ (као нпр.: велики број негативних налаза током почетног оцењивања, налази који могу да доведу у питање техничку компетентност ТОУ, промене у кључном особљу ТОУ, постојање приговора на рад и сл.) прво надзорно оцењивање ће започети у планираним терминима (у року не дужем од 9 месеци од датума доделе акредитације), на један од следећих начина:

3.2.а) прво надзорно оцењивање ће започети у периоду не дужем од 9 месеци од датума доделе акредитације користећи технике преиспитивања документације и прегледа фајла. Резултати овог дела оцењивања су део Листе налаза. Са отклањањем евентуално утврђених неусаглашености се почиње одмах. Када се створе услови за оцењивање на локацији исто ће бити реализованo у обиму предвиђеном Програмом оцењивања. Након комплетирања оцењивања, АТС ће донети одговарајућу одлуку. 

3.2.б) Уколико је могуће спровести прво надзорно оцењивање на локацији, АТС ће усаглашавати начин реализације оцењивања на локацији у периоду не дужем од 9 месеци од датума доделе акредитације. О реализацији оцењивања на локацији ТОУ, АТС ће се одлучивати по сваком предмету понасоб.

3.3. Сва остала (надзорна) оцењивања у циклусу акредитације ће се (ако је то могуће) реализовати другим техникама оцењивања, а које не подразумевају оцењивање на локацији ТОУ. Оцењивање другим техникама (преиспитивање документације, преглед фајла, оцењивање са удаљености, осведочење са удаљености), а које не обухвата оцењивање на локацији, траје (број дана оцењивања) колико и оцењивање на локацији ТОУ.

4. Поновна оцењивања

4.1 Сва поновна оцењивања, која не укључују проширење постојећег обима акредитације (тражени обим акредитације за поновно оцењивање идентичан обиму важеће акредитације) ће се реализовати пре истека важеће акредитације користећи друге технике оцењивања (преиспитивање документације, преглед фајла, оцењивање са удаљености, осведочење са удаљености)у планираним терминима. Уколико су налази оцењивања позитивни, АТС ће донети одлуку о обнављању акредитације. На основу резултата оцењивања донеће се одлука о евентуалном накнадном оцењивању на локацији клијента, као и временском оквиру до када је иста потребно реализовати.

4.2 У случају захтева за проширење обима акредитације у поновном оцењивању, начин оцењивања ће бити планиран од случаја до случаја, а у складу са садржајем траженог проширења, а у складу са наводима т. 2.1 и т. 2.2.

АТС ће редовно пратити епидемиолошку ситуацију и све прописане мере од стране Владе Републике Србије, па ће континуирано преиспитивати све своје одлуке, и доносити одговарајуће одлуке о чему ће благовремено извештавати ТОУ и јавност. 

Такође Вас обавештавамо да је АТС својом одлуком бр. 1-02/2020-20 од 17.07.2020. године поново за своје запослене увео рад од куће са циљем обезбеђивања континуитета својих активности у периоду од 20. до 31. јула 2020. године, те да у поменутом периоду важе следећа правила комуникације са АТС-ом:

- документа, извештаји и сви остали записи/документоване информације релевантни за реализацију процеса акредитације се прослеђују АТС-у искључиво електронском поштом надлежним контакт особама или на мејл: office@ats.rs;

Напомена: остале странке комуникацију са АТС-ом обављају електронском поштом, телефонским путем, а изузетно преко редовне поште;

- информације се могу добити и телефонским путем на одговарајуће бројеве телефона наведене у делу Контакти: ОВДЕ► ;

- комуникација са запосленима АТС је омогућена путем електронске или телефонске комуникације (користе се пословни бројеви мобилних телефона) између 8:00 и 15.00;

- сви одговори на питања/захтеве ће бити, по правилу, прослеђивани електронском поштом подносиоцу захтева;

- све релевантне информације о активностима АТС-а током трајања погоршане епидемиолошке ситуације  ће бити на време доступне на интернет страници АТС-а:  ОВДЕ►, као и путем Twitter-a: ОВДЕ►

Срдачно, Ваш АТС