Навигација

Додатно саопштење: COVID-19

ОбавештењаАктуелностиЗакони и прописи

Додатно сапоштење у вези са проглашењем ванредног стања у Републици Србији

АТС, и у овим измењеним околностима, ванредно стање проглашено у Републици Србији (”Сл. гласник РС” број 29/2020), наставља са својим активностима, водећи рачуна да заштити клијенте, своје оцењиваче, запослене.

Поштујући Уредбу о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (”Сл. гласник РС” број 31/2020), АТС је свим запосленима омогућио рад од куће са циљем да обезбеди континуитет својих активности. Стога сви запослени ће бити доступни путем електронске и телефонске комуникације, а све додатне информације које су вам потребне можете добити на један од понуђених контаката: ОВДЕ ►.

АТС је донео одлуку да до истека ванредног стања сва оцењивања предвиђена за овај период, обавља користећи неку од дозвољених техника оцењивања, али не и оцењивање на локацији тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), као ни на локацији где тело спроводи своје активности. У овим оцењивањима се могу користити различити начини комуникације који се договарају са ТОУ (skype, chats, video call…).

У зависности од врсте оцењивања (почетна оцењивања, поновна оцењивања, редовна оцењивања у циклусу акредитације – надзорна оцењивања итд.) примењиваће се различити поступци, потврђени писаним путем од стране (акредитованог) ТОУ и АТС.
 
Почетна оцењивања

Све активности у поступку почетног оцењивања требало би да се одвијају у складу са планираним активностима, на следећи начин:
- уколико је поступак преиспитивања пријаве за акредитацију, као и именовања тима за оцењивање у току, поступци ће бити настављени односно паузирани на основу захтева ТОУ, и сагласности АТС; 
- уколико је поступак у фази прегледа документације, исти ће бити настављен уколико се ТОУ и АТС сложе да је сврсисходно наставити са поменутом фазом; 
- уколико ТОУ није у могућности да одговори на захтеве АТС односно на налазе из извештаја о прегледу документације, поступак ће бити одложен на захтев ТОУ, до тренутка које затражи ТОУ, а најкасније до престанка ванредног стања;
- уколико је заказано оцењивање на локацији ТОУ, исто се одлаже до даљњег, а у складу са одлуком АТС и договором са ТОУ у поступку; 
- уколико ТОУ није у могућности да одговори на захтеве АТС односно на налазе из реализованог оцењивања, поступак ће бити одложен на захтев ТОУ, до тренутка које затражи ТОУ, а најкасније до престанка ванредног стања. Након тога АТС ће утврдити нови рок за наставак започетих активности. 

Напомена: АТС је у обавези да затражи писано изјашњење ТОУ о наставку процеса акредитације.

Оцењивања у циклусу акредитације – надзорна оцењивања

Узевши у обзир чињеницу да се прво редовно надзорно оцењивање мора реализовати у интервалу од 6 до 9 месеци од датума додељивања акредитације (први циклус акредитације), АТС ће направити детаљан план реализације ових оцењивања. Сва оцењивања ће бити одложена до последњег могућег датума реализације.
 
Уколико је могуће реализовати оцењивање користећи друге технике оцењивања (преиспитивање документације, преглед фајла, remote assessment) у договору са ТОУ иста ће бити реализована у планираним терминима, односно пре периода од 9 месеци од датума додељивања акредитације. Ова оцењивања ће, по правилу трајати, максимум 50% времена оцењивања (1/2 укупног броја оцењивач дана). Када се створе услови, а не дуже од 4 месеца од тог тренутка (престанак ванредног стања), оцењивања на локацији морају бити реализована. Након комплетирања оцењивања, АТС ће донети одговарајућу одлуку.  Ако овај сценарио није могућ, односно ТОУ није у могућности да одговори на АТС захтев (нпр. ако је обуставило своје активности у овом периоду), АТС ће у договору са ТОУ планирати наредне активности, које ће бити верификоване кроз одговарајућу одлуку АТС.

Сва друга надзорна оцењивања, укључујући и оцењивања која укључују захтеве за проширење обима акредитације, оцењивање у сврху преласка на нову верзију стандарда  SRPS ISO/IEC 17025:2017 се могу реализовати, ако постоје услови, користећи друге технике оцењивања (преиспитивање документације, преглед фајла, remote assessment) у договору са ТОУ. АТС ће дефинисати обим документације коју је неопходно да ТОУ достави за реализацију ових оцењивања. 

У свим осталим случајевима (нпр. ако проширење обима акредитације није могуће оценити без осведочења на локацији ТОУ), оцењивања се одлажу до даљњег, односно док се не створе услови (престанак ванредног стања). Посебна пажња ће бити усмерена на оцењивања сврху преласка на нову верзију стандарда  SRPS ISO/IEC 17025:2017 како би планирани рокови за транзицију били испоштовани. 

Ако се појаве и друге ситуације сем горе описаних, АТС ће одлучивати по сваком предмету понаособ, узимајући у обзир опште принципе и ризике по реализацију оцењивања у циклусу акредитације.

Поновна оцењивања
​​​​​​
Сва поновна оцењивања би требало реализовати пре истека важеће акредитације, ако је то могуће, на следећи начин:

Уколико је могуће реализовати оцењивање користећи друге технике оцењивања (преиспитивање документације, преглед фајла, remote assessment) у договору са ТОУ иста ће бити реализована у планираним терминима. Уколико су налази оцењивања позитивни, АТС ће донети одлуку о обнављању акредитације (на наредне 4 године). Ако је неопходно реализовати осведочења у рад ТОУ, иста ће бити реализована у периоду не дужем од 4 месеца од престанка ванредног стања. Ова ситуација се примењује у случају да је тражени обим акредитације за поновно оцењивање идентичан обиму важеће акредитације.

Ако овај сценарио није могућ, односно ТОУ није у могућности да одговори на АТС захтев, АТС ће за сваки предмет акредитације одлучивати понаособ. Ово одлучивање може подразумевати и продужење акредитације у трајању утврђеним Правилима акредитације. 

У случају захтева за проширење обима акредитације у поновном оцењивању, начин оцењивања ће бити планиран од случаја до случаја, а у складу са садржајем траженог проширења.

Молимо вас, да сачекате писану информацију од стране АТС којом ће започети договор у вези реализације планираних активности.

Надамо се да ћемо скупа лакше превазићи ситуацију у којој смо се нашли.

Срдачно, Ваш АТС