Навигација

Одржан 20. састанак EA HHC комитета

Међународне активности

20. састанак чланова Комитета за хоризонталну хармонизацију ЕА одржан је од 18. до 19. септембра у Бриселу. Чланови комитета, њих 51 из 38 националних акредитационих тела, су се окупили у Бриселу како би учествовали на састанку ЕА HHC комитета. Састанку су присуствовале и заинтересоване стране, организације CEOC International, IOCC и EUROLAB, као и Савет за стандардизацију Канаде (Standards Council of Canada).

Евидентан је добар напредак у вези текућих ревизија 5 докумената, који су у надлежности HHC-а. Како применити стратешки циљ "концепта једног гласа" (One Voice) у раду HHC-а било је најважније питање од свих дискусија током дводневног састанка.

Чланови комитета су се бавили хоризонталним техничким питањима везаним за различите врсте оцењивања тела за оцењивање усаглашености, оцењивања именованих тела и евалуацију шема за оцењивање усаглашености (секторских шема):

Менаџмент HHC-а: После избора колеге Sjaak Hendriks-а, из RvA (Холандија) за потпредседника комитета, у марту 2018. године, предложен је нови процес у вези припремања одговора на питања чланова комитета и у вези одржавања Листе најчешћих питања (HHC FAQ list). Циљ је да се листа одржава тако да су питања јасна и једноставна, а одговори усаглашени. Донета је одлука да радна група сачињена од добровољаца из IPAC-а, UKAS-а, PCA-а и COFRAC-а допринесе анализи питања и припреми предлоге одговора председнику и потпредседнику комитета.

Примена "концепта једног гласа": Што се тиче Стратегије ЕА 2025 и у складу са планом имплементације (задаци за EA HHC комитет), комитет се на прошлој седници усагласио да ће комитет развити „policy paper“ у вези "концепта једног гласа" (будући EA- 1/23 A: 2018 EA policy to speak with „One Voice“) (Task 1.0.2 TFG “One Voice” concept). TFG је развила први драфт документа у вези "концепта једног гласа" како би се усагласили ставови и идеје.

У суштини, у документу се наводи да већ постоји доступан број алата који подржавају имплементацију "концепта једног гласа". Алати недостају у нерегулисаним областима са добровољним шемама и треба их развити. Предлог је да се оснује група коју би сачињавали и председавајући ЕА техничких комитета како би разматрили даље алате. Комитет је донео одлуку да одобрава ревидирани нацрт документа ЕА-1/23 и слаже се да документ треба доставити на коментарисање члановима ЕА (двомесечни период који почиње почетком октобра).

Развити процес управљања постојећим областима и шемама акредитације: Што се тиче т. 3.6.1 из Стратегије, HHC сматра да ће нова политика ЕА-1/23 у вези „концепта једног гласа“ решити питање постојећих области акредитације. HHC је одлучио да сачека до објављивања ЕА-1/23 документа пре него што размотри даље кораке. HHC признаје да то није реално, нити је заиста корисно прикупити податке о свим постојећим шемама у ЕА (било је предлога током дискусије да се попишу све шеме). Такође се поставило питање дефиниције акред. шеме, али се остало при ставу да су то нивои 2 и 3. Напори би требали бити усредсређени на шеме нивоа 3 или 4 MLA-а споразума. HHC се слаже да се покрене предложенa анкета међу свим НАT-овима и Саветодавном одбору ЕА како би добили информације о областима са (потенцијално) различитим приступом у идентификовању стандарда нивоа 3 и 4. HHC се слаже да поново размотри ту тему у марту 2019. године, узимајући у обзир предлог IPAC-а о политици за почетак акредитације у новим шемама на нивоу 2 или 3 подржану од стране HHC-а. У сваком случају се очекује да се ревизијом ЕА-1/22, тај документ унапреди тако што би се добио концепт „бити проактиван“.

Ревизија документа ЕА-2/13: Документ описује политику и процедуре ЕА за сарадњу између националних акредитационих тела када акредитацију спроводи национално акредитационо тело телу за оцењивање усаглашености, које има локације/седиште у другој земљи у региону ЕА или има активности оцењивања усаглашености у другој земљи у региону ЕА. Такође описује процедуре које треба да поштују чланови ЕА у вези са спровођењем акредитације у другој држави под условима датим у Уредби (EC) 765/2008, члан 6, део 3 (који се такође назива прекогранична акредитација). Што се тиче ревизије документа ЕА-2/13, HHC се слаже да би ревидирани нацрт TFG требао да дâ на коментарисање члановима током 2 месеца.

Ревизија документа ЕА-3/01: У вези ревизије документа ЕА-3/01 TFG је имала следећих пет питања, које je неопходно решити да би наставило са даљим развојем документа, а у вези коришћења:

  •  симбола акредитације од стране ТОУ,
  •  назива акредитационог стандарда заједно са симболом АТ,
  •  текстуалног позивања на акредитацију или симбол акредитације како би се идентификовао извештај/сертификат који је под акредитацијом,
  • налепница од стране произвођача референтних материјала (RMP) или провајдера за испитивање оспособњености (PTP),
  • више од једног симбола акредитације на извештају/сертификату.

Комитет се договорио да пошаље уводно писмо о расправи са ове седнице свим члановима комитета како би они послали своје коментаре у вези ових пет питања. Прикупљени коментари користили би се за даљи рад на ревизији EA-3/01. Нацрт документа требао би да буде спреман за дискусију и усвајање на следећој седници у марту 2019. године. Следећи нацрт документа, такође, ће се бавити питањима у вези услова за кориштење ЕА MLA знака, на основу правила ILAC-а о начину кориштења ILAC MRA знака. Дизајн будућег ЕА MLA знака биће развијен у Секретаријату заједно са CPC комитетом. Уговор о лиценци за коришћење ЕА МLА знака биће разрађен на нивоу Секретаријата и Извршног одбора.

Ревизије документа EA-2/15 Accreditation of flexible scopes: Што се тиче ревизије документа EA-2/15 комитет је одлучио да TFG треба да настави своје започете активности на изради нацрта документа без мењања обима документа и додавања примера, који треба да буде финализиран до почетка октобра, а онда пуштен на коментарисање током 2 месеца.

Предлог Упутства за валидацију шема за оцењивање усаглашености: Драфт верзија за разматрање документа који се односи на валидацију шема је представљена. Намена документа је да обезбеди заједничко разумевање принципа и процеса за валидацију шема за оцењивање усаглашености и да на тај начин допринесе хармонизацији приступа акредитационих тела. Договорено да документ има категорију упутства и да се користи као додатни документ уз ЕА-1/22, који садржи упутства на одредбе које тичу валидације и биће објављен на интранету, у HHC фолдеру, као подфолдер HHC CA Schemes, а додатно ће се у документ ставити сврха и статус документа, те ће након тога ићи на 2-месечно коментарисање.

ILAC/IAF везе: Чланови комитета који представљају “везе – liaison” са другим комитетима су представили своје извештаје. Договорено је да HHC делегира члан-а/ове који ће да учествуј-е/у у ревизији ILAC-G3/2012. Иначе, ради се ревизија G3 и G11 са циљем да се споје и тај процес је под одговорношћу конвенора ILAC/IAF A серије (Томаса Факлама, DAkkS). Комитет је идентификовао следеће ILAC/IAF комитете за које постоји интерес да се именује “веза” ILAC AIC - Joint WG on A series - ILAC ARC - IAF TC - IAF MLAC.

Кратка сесија у вези стандарда ISO/IEC 17011:2017: Као наставак мартовске радионице о новој верзији стандарда ISO/IEC 17011, током првог дана састанка организована је 2-сатна сесија са циљем да се преиспитају кључне теме које су истакнуте током радионице у марту, као области које треба да се размотре у циљу усклађивања и усаглашавања о томе како их третирати у будућности. Предложено је неколико опција од тога "да се наведе на Радној листи HHC-а" до "Захтевања израде документа".

Следећи састанак комитета одржаће се у Бриселу од 12. до 13. марта 2019. године. Састанку је испред АТС-а присуствовала заменик директора Јасна Стојановић.

http://www.european-accreditation.org/information/feedback-of-the-20th-meeting-of-ea-horizontal-harmonization-committee