Навигација

Хитна достава плана преласка на нове верзије стандарда и обавезујућих IAF докумената

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је прелазни период за имплементацију захтева документа IAF МD2:2017 годину дана, што значи до 15. јуна 2018. годинеПотребно је да сва акредитована СТ за сертификацију система менаџмента која нису доставила АТС-у до претходно траженог рока (30.04.2018. године), доставе План имплементације за IAF МD2:2017, а најкасније до 30.06.2018. године и у складу са њим сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због имплементације захтева из IAF МD2:2017 са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева IAF МD2:2017.

Такође, подсећамо да је потребно да сва СТ која прелазе из OHSAS 18001 у ISO 45001, а која нису то учинила до претходно задатог рока (31.05.2018. године) доставе АТС-у ХИТНО План преласка на сертификацију према SRPS ISO 45001:2018 са информацијом о томе када очекују да буду спремна за фазу прегледа документације, а најкасније до 30.06.2018. године и по плану сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда.

АТС поново обавештава акредитована СТ за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године за SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и до 1. децембра 2018. године за SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента која нису доставила АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутих стандарда и која до сада нису оцењена према новим верзијама стандарда да ХИТНО доставе тражене податке, а најкасније до 30.06.2018. године и у складу са планом сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева поменутих стандарда са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Продужава се рок за СТ, која из практичних и оперативних разлога (прилагођавање софтверских алата, на пример или слично) имају потребе за прелазним периодом, за прелазак са IAF MD 1:2007 и IAF MD 19:2016 на IAF MD 1:2018, за достављање плана преласка АТС-у на одобравање, најдаље до 30.06.2018. године (уместо 19. марта 2018.).