Навигација

Одржан 33. састанак Комитета за сертификациона тела (EACC) у марту 2017. године

Међународне активности

У периоду од 15. до 16. марта 2017. у Анталији, у Турској, одржан је састанак  Комитета за сертификациона тела ЕА (EA CC) чији домаћин је био TURKAK, национално акредитационо тело Турске. Комитетом је преседавао Kevin Belson (UKAS), председник EACC.

Донесени су следећи закључци:

- По одобрењу Извршног комитета ЕА (ЕАЕX) и након што је ЕACC донео јасна правила како да чланови Комитета постављају, одговарају и објављују питања, одлучено је да се објављивање EACC Често постављана питања (FAQs)  на сајту ЕА започне са оним питањима о којима се разговарало на састанку у септембру 2016. године, да би национална акредитациона тела могла да их користе као савете или препоруке дате од стране Комитета. Секретаријат ЕА још увек разматра тачну локацију на сајту ЕА. Често постављана питања (FAQ) Комитета за сертификацију треба да буду постављена на сајт до лета ове године;

 - Након рунде коментара у оквиру ЕА, закључно са децембром 2016. године, Радна група за животну средину (EACC WG Environment) је представила коначну ревидирану верзију документа EA-7/04: Законска усаглашеност као део акредитоване сертификације према ISO 14001: 2004 (EA-7/04: Legal Compliance as a Part of Accredited ISO 14001: 2004 Certification), коју је донео Комитет у марту. Ова финална верзија је управо послата на 30-дневно гласање у оквиру ЕА и очекује се да буде објављена почетком јуна.

Други дан састанка био је посвећен стратешкој групној дискусији са циљем доношења закључака о претходно одржаној дискусији у септембру 2016. године у вези консултантских услуга и сертификације. Чланови ЕА CC су били подељени у 6 група и одговарали су на следећа 3 питања:

  • Да ли сертификациона тела смеју да објаве листу консултаната? Ако смеју, каква контрола је потребна?
  • Која је граница кад сертификационо тело почиње да крши правила?
  • Појединости – Правила за тренинге, продајне активности, консултанстска улога током ревиѕије, шта још сертификационо тело може да ради, а да то не спада у консултантске услуге.

Много заједничких ставова је произашло из пленарних усмених извештаја и дискусија, иако су у неким секторима били прилично специфични. Једино контроверзно питање је да ли је објављивање листе консултаната маркетинг или није; ова тачка ће бити прослеђена IAF-у на даљу расправу ради добијања мишљења.  

Током састанка су се одвијале и многе друге успешне дискусије у вези бројних текућих и радних питања. Дискусија о некима од њих ће се наставити на следећем састанку који ће се одржати од 12. до 13. септембра 2017. године:

  •  ЕА-6/03: EA Документ за признавање верификатора у оквиру EU ETS директиве (EA-6/03: EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive),  који и даље ревидира радна група ЕА (EA Network Group EU ETS), биће презентован и усвојен на следећем састанку Комитета у септембру 2017. године;
  • Као следећи радни задатак, након датих образложења и усвајања предлога за ревизију документа EA-6/04: EA Смернице о акредитацији сертификације сектора примарне производње узорковањем локација (EA-6/04: EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites) крајем 2016. године, Радна група за храну Комитета (EACC WG Food) је започела ревизију;
  • Заједнички став ЕА у вези са енергетским проверама до којег су дошли чланови Радне групе за животну средину (EACC WG ENV) је прихваћен од стране целог Комитета као препорука Комитета која треба да се дистрибуира свима у EA;
  • По питању израде нових упутстава, треба наставити дискусију имајући у виду доношење упутстава/смерница у вези избора стандарда за оцењивање усаглашености, као и за примену стандарда ISO/IEC 17065, EN 15224 и, у мањој мери, стандарда ISO/IEC 17024;
  • Као последица договора о томе да је потребна хармонизација EA/IAF и NACE кодова, на наредном састанку ће се одржати посебна дискусија пре које ће чланови Комитета бити замољени да одговоре на кратак упитник ради успешног инпута за дискусију на састанку;
  • Друга битна питања о којима ће се наставити разговори на састанку у септембру 2017. године су: како да се подсете клијенти сертификационих тела на прелазне периоде, валидност сертификата након укидања статуса потписника EA MLA споразума и потреба за активностима хармонизације, нарочито у вези нове серије стандарда ISO/EC 17021.

Коначно, имајући у виду да је стандард ISO /IEC TS 17021-3:2017 недавно издат, Комитет ће препоручити Генералној скупштини ЕА у мају 2017. године да усвоји стандард ISO /IEC TS 17021-3:2017  као стандард 4. нивоа.

Више информација на http://european-accreditation.org/information/highlights-of-the-eacc-meeting-in-march-2017 .

Састанку Комитета је испред АТС-а присуствовао Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела.