Навигација

Обавештење СТ за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране

Обавештења

Техничка спецификација ISO/TS 22003:2013, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, објављена је 15. децембра 2013. године. Њом је замењена дотадашња техничка спецификација ISO/TS 22003:2007, а садржи измењене и нове захтеве за проверу система менаџмента безбедношћу хране, коју обавља трећа страна, као и захтеве за компетентност особља укљученог у процес сертификације.

Међународни форум за акредитацију (IAF) је објавио је информативни документ IAF ID 8:2014, који је доступан на сајту IAF-а, у којем је, позивањем на одговарајућу резолуцију Генералне скупштине IAF-а, утврђен прелазни период од 3 године, почевши од 15. децембра 2013. године, када је објављена техничка спецификација ISO/TS 22003:2013 за прелазак сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране на акредитацију према наведеној техничкој спецификацији.

Институт за стандардизацију Србије је 30. октобра 2015. године објавио техничку спецификацију SRPS ISO/TS 22003:2015, Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, којом је преузета техничка спецификација ISO/TS 22003:2013 и којом је замењена дотадашња техничка спецификација SRPS ISO/TS 22003:2010.

Пошто су се стекли услови за прелазак сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, акредитованих од стране Акредитационог тела Србије (АТС) према SRPS ISO/IEC 17021:2011 и SRPS ISO/TS 22003, на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021:2011 и SRPS ISO/TS 22003:2015, АТС обавештава заинтересоване стране и своје клијенте о следећем:

После 15. децембра 2015. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011 и техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2010.

После 15. маја 2016. године АТС ће додељивати нове акредитације само према тада важећем стандарду SRPS ISO/IEC 17021 и према техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2015.

Сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране треба да припреме план преласка на акредитацију према SRPS ISO/TS 22003:2015. Планом треба да буду утврђене промене у систему менаџмента и временски рокови за спровођење тих промена које су потребне да би се постигла усклађеност са захтевима нове техничке спецификације. План треба да се достави АТС-у најкасније до 15. децембра 2015. године.

Прелазак на техничку спецификацију SRPS ISO/TS 22003:2015 може да захтева измене у процедурама, спровођење обука или других активности, које захтевају дужи временски период, посебно имајући у виду неопходност успостављања процеса и система у циљу утврђивања компетентности особља сертификационог тела.

АТС ће, након добијања и оцене плана преласка на акредитацију према SRPS ISO/TS 22003:2015, проверити примену захтева нове техничке спецификације у седишту сертификационог тела, током почетног оцењивања, редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања. Сва оцењивања после 15. фебруара 2016. године укључиће и оцењивање усаглашености са захтевима нове техничке спецификације.

Уколико се током оцењивања утврде неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их, у складу са правилима и процедурама АТС-а, отклони пре краја прелазног периода како би могла бити донета одговарајућа одлука о акредитацији.

До краја прелазног периода, односно до 15. децембра 2016. године, сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, морају бити усаглашена са техничком спецификацијом SRPS ISO/TS 22003:2015, што ће бити исказано у њиховом Обиму акредитације. Сертификационим телима за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, која до 15. децембра 2016. године не пређу на акредитацију према техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2015, биће смањен обим акредитације за део који се односи на сертификацију система менаџмента безбедношћу хране.

Имајући у виду категорије ланца хране, како је наведено у табели A.1 у Анексу А SRPS ISO/TS 22003:2010, категорије ланаца хране су груписане у следеће кластере:

1. пољопривредна производња (Farming) (A+B)
2. прерада и производња хране за животиње (Food and Feed Processing) (C+D)
3. кетеринг (Catering) (E)
4. дистрибуција, транспорт и складиштење (Retail, Transport and Storage) (F+G)
5. пратећа индустрија (Auxiliary Industries) (H+I+J)
6. (био)хемијска производња ((Bio) Chemicals) (K)

Након обављених оцењивања и доношења одлука о преласку на нову верзију техничке спецификације, биће ажуриран Обим акредитације сертификационог тела у складу са кластерима и категоријама нове верзије техничке спецификације. У принципу, тренутно важећи обим акредитације (исказан према категоријама) ће бити предефинисан у (нове) кластере и категорије сходно Табели 1 (у прилогу).

Ако у тренутно важећем обиму акредитације сертификационо тело нема све категорије одређеног кластера, oно ће одлучити да ли:

-    жели да пружа услуге сертификације у целом кластеру (SRPS ISO/TS 22003:2015) и у том случају мора да се пријави за проширење обима акредитације или

-    жели да настави да пружа услуге сертификације у тренутним категоријама, али у оквиру (новог) кластера и у том случају ће обим акредитације бити само преуређен у циљу ограничавања на категорије унутар одређеног кластера.

ТАБЕЛА 1

Обим акредитације у складу са SRPS ISO/TS 22003:2010 Обим акредитације у складу са SRPS ISO/TS 22003:2015
Ознака Категорија Кластер Категорија
A Пољопривредна производња 1 (Животиње) Пољопривреда A Животиње
B Пољопривредна производња 2 (Биље) Пољопривреда B Биље
C Прерада 1 (Кварљива роба животињског порекла) укључујући све активности након пољопривредне производње, нпр. клање Производња хране и  сточне хране C Производња хране
D Прерада 2 (Кварљива роба биљног порекла) Производња хране и сточне хране C Производња хране
E Прерада 3 (Производи са дугим роком трајања на собној температури) Производња хране и сточне хране C Производња хране
F Производња сточне хране Производња хране и сточне хране D Производња сточне хране
G Угоститељство Угоститељство E Угоститељство
H Дистрибуција Продаја, транспорт и складиштење F Дистрибуција
I Услуге Помоћне услуге H Услуге
J Транспорт и складиштење Продаја, транспорт и складиштење G Пружање услуга транспорта и складиштења
K Производња опреме Помоћне услуге J Производња опреме
L (Био)хемијска производња (Био)хемикалије K Производња (био)хемикалија
M Производња материјала за паковање Помоћне услуге I Производња паковања за храну и материјала за паковање

За почетна оцењивања АТС ће доделити акредитацију само уколико је оцењивање обухватило и барем једно осведочење у сваком траженом кластеру, са барем једним осведочењем за комплетну проверу (фаза 1 и фаза 2).

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања, ажурирање планова надзорних активности) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима техничке спецификације SRPS ISO/TS 22003:2015 и документа IAF MD16.