Навигација

35. заседање Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

Генерална скупштина Европске организације за акредитацију (EA GA) је на 35. заседању, које је одржано 27. и 28. маја 2015. године у Атини, Грчка, усвојила, поред осталих, следеће резолуције:

- ЕА GА је потврдила избор следећих чланова Извршног комитета ЕА (ЕА ЕX) на две године почев од 1. јануара 2016. године:

- Thomas Facklam - председавајући ЕА,
- Geir Samuelsen - потпредседавајући EA,
- Paulo Tavares - председавајући EA МАС комитета,
- Ignasio Pina - председавајући ЕА ННС комитета,
- Peter Kronvall - председавајући EA CPC комитета,
- Laurent Vinson - председавајући EA LC комитета
- Kevin Belson - председавајући EA CC комитета,
- Rolf Straub - председавајући EA IC комитета,

4 додатна члана ЕА ЕX комитета: Maria Papatzikou, Rozsa Ring, Emanuele Riva и Jan van der Poel

и три члана Комитета за финансијска питања (Financial Oversight Committee): Paul Stennett, Claudio Boffa и Jĺrĺ Ruzicka.

- ЕА GА је, на препоруку Извршног комитета, одобрила Завршни технички извештај за период од 26.02.2013. до 25.02.2015. године који је повезан са посебним споразумом који је склопљен са Европском унијом (Европска комисија, DG CLIMA) – „Implementation of accreditation and peer evaluation of National Accreditation Bodies according to EN ISO 14065 and Commission Regulation (EU) No 600/2012“.

- ЕА GА је, на препоруку Извршног комитета, одобрила Завршни извештај о Програму рада ЕА за 2014. годину

- EA GA се сагласила да Извршни комитет започне рад на ревизији документа EA-1/13 A: 2009 - EA’s relationship with accreditation bodies of countries not being members of the EU or EFTA у складу са документом EAEX(15)03 Rev01

- ЕА GА је усвојила Извештај Комитета за финансијска питања за 2014. годину и усвојила буџет за 2015. годину, предлог буџета за 2016. годину, као и висину чланарина за 2016. годину

- ЕА GА је усвојила програме рада за 2016. годину следећих комитета/савета: Савета за мултилатералне споразуме, Хоризонталног комитета, Комитета за комуникације и публикације, Комитета за сертификациона тела, Комитета за лабораторије и Комитета за контролна тела

- ЕА GА је утврдила да се за акредитацију за послове узорковања могу применити стандарди SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17020. Сâм стандард ISO/IEC 17025 садржи део који се односи на узорковање и може се применити у случају акредитације тела за оцењивање усаглашености која се баве узорковањем. Уколико се донесе одлука да ће се за ову активност применити стандард ISO/IEC 17020, онда предмет оцењивања треба да буде и испуњеност захтева за узорковање датих у стандарду ISO/IEC 17025.

- ЕА GА је потврдила да је Опција Б постала део стандарда серије 17000 како би омогућила ТОУ, који имају успостављен систем менаџмента у складу са стандардом ISO 9001, да користе тај систем менаџмента како би постигли исти резултат као у случају примене система менаџмента у складу са захтевима стандардима серије ISO 17xxx. АТ ово проверавају током оцењивања.

- ЕА GА је, на препоруку Комитета за контролна тела, усвојила документ ILAC P15:06/2014 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies као обавезујући документ за све чланице ЕА (иако још увек није усвојено адекватно тумачење тачке 8.1.3 стандарда ISO/IEC 17020:2012)

- ЕА GА се сагласила да Комитет за сертификациона тела започне рад на ревизији документа EA-6/03 M 2013: EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive

- ЕА GА је, на препоруку Комитета за сертификациона тела, усвојила следећа документа као обавезујућа за све чланице ЕА:
•   IAF MD 8:2015 - Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485);
•   IAF MD 9:2015 - Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485);
•   IAF MD 13:2014 version 2 - Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001);
•  IAF MD 16:2014 version 2 - Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies;
•  IAF MD 17:2015 version 2 - Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies;
•  IAF MD 18:2015 version 2 - Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector(ISO/IEC 20000-1)

- ЕА GА је, на препоруку Комитета за сертификациона тела, потврдила да ће се документ IAF MD2:2007 - Transfer of Accredited Certification of Management Systems примењивати на све системе менаџмента у оквиру EA MLA споразума (не само на QMS и EMS како је то тренутно у оквиру подобима IAF MLA споразума).

Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, и др Горан Џафић, заменик директора, су, у име АТС-а, присуствовали 35. заседању Генералне скупштине  ЕА.