Навигација

Позитивна оцена ЕУ о систему акредитације у Србији за 2014. годину

Међународне активности

У извештају Европске комисије „Serbia 2014 Progress Report“, објављеном 8. октобра 2014. године у Бриселу, је поново позитивно оцењен систем акредитације у Републици Србији. У делу извештаја, посвећеном европским стандардима, а који се односи на унутрашње тржиште и слободно кретање роба у Србији (Chapter 1: Free Movement of Goods), анализиране су следеће секторске области: стандардизација, акредитација, метрологија и надзор на тржишту.

Извештај Европске комисије се бави анализом законодавства, административних капацитета, секторских стратегија и политика Републике Србије, као и развојем тржишта у односу на правне тековине ЕУ (Аcquis), а у складу са Уговором о стабилизацији и придруживању и примарним циљевима које треба остварити приликом придруживања ЕУ.

У извештају је оцењено да је у области оцењивања усаглашености и акредитације дошло до напретка узимајући у обзир да је Акредитационо тело Србије (АТС) потписало са Европском организацијом за акредитацију (ЕА) нови мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа. Закључено је да је потребно унапредити капацитете АТС-а кроз повећање броја запослених.