Навигација

33. заседањe Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

Генерална скупштина Европске организације за акредитацију (EA GA) је на 33. заседању, које је одржано 27. и 28. маја 2014. године у Прагу, усвојила, поред осталих, следеће резолуције:

- EA GA је овластила Извршни комитет ЕА да размотри питања која су дата у оквиру Извештаја председавајућег како би дао предлоге пред следеће заседање Генералне скупштине ЕА како би исти били продискутовани, а током заседања су и ратификовани резултати електронских гласања спроведених након претходног заседања Генералне скупштине у складу са документом EAGA(14)01.

- EA GA је овластила председавајућег ЕА да потпише Уговор са Европском комисијом (Joint Research Centre) у циљу реализације пројекта „Support services regarding the accreditation aspects of the project on a European voluntary Quality Assurance scheme for Breast Cancer Services underpinned by Accreditation and high-quality Guidelines".

- EA GA је изабрала Ј. Ружичку (Jiřĺ Růžička) из Чешког акредитационог тела за новог члана Финансијског надзорног одбора (FOC) са мандатом од две године који ће почети од 1. јануара 2015. године.

- EA GA се сагласила да Извршни комитет започне рад на ревизији документа ЕА-1/17, Rules of Procedure у складу са резултатима интерне провере и другим структурним променама.

- EA GA је усвојила ревидиран документ ЕА-1/20 С1, укључујући и повећање са 375 еура на 500 еура дневнице у складу са условима оперативног гранта.

- EA GA је, у складу са документом ЕА-1/20 А:2012, овластила Извршни комитет да изврши ревизију буџета за 2014. годину и Годишњи план за 2014. годину, План ЕА за период 2014-2017. како би били усвојени током заседања Генералне скупштине.

- EA GA је, по препоруци Извршног комитета, усвојила предлог буџета ЕА за 2015. годину и износ чланарина за 2015. годину.

- EA GA је, у складу са документом ЕА-1/20 А:2012, овластила Извршни комитет да изврши ревизију буџета за 2015. годину, Годишњег плана за 2015. годину, Плана ЕА за период 2014-2017. година како би исти били усвојени током заседања Генералне скупштине у складу са новим Финансијским планом (Framework Partnership Agreement – FPA).

- EA GA је, по препоруци Извршног комитета, усвојила следеће одредбе које се односе на обрачун чланарине:

национална акредитациона тела, чланице ЕА, треба да доставе Секретаријату ЕА информације о броју додељених акредитација за претходну годину на основу чега би се извршио обрачун годишње чланарине. Националним акредитационим телима, која не доставе информације, биће обрачуната чланарина на основу података који су раније достављени Секретаријату уз повећање од 15% за годину за коју недостају подаци.

- EA GA је одобрила да правила за обрачун чланарине ЕА, дата у документу EA-1/17 S5: EA Rules of Procedure for levying of membership fees, буду сада обједињена у један документ.

- EA GA је усвојила програме рада за 2015. годину следећих комитета/савета: Савета за мултилатералне споразуме, Хоризонталног комитета, Комитета за комуникације и публикације, Комитета за сертификациона тела, Комитета за лабораторије и Комитета за контролна тела.

- EA GA се сагласила да Комитет за комуникације и публикације започне рад на ревизији документа EA-1/14: A: 2011: Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents.

- EA GA се, уз напомену да је тренутно у поступку ревизија важеће Уредбе о органској производњи (Organic Farming Regulation), сагласила да Комитет за сертификациона тела започне рад на ревизији документа ЕА-3/12 одмах након објављивања нове верзије Уредбе.

- EA GA је, на препоруку Комитета за сертификациона тела, усвојила документ IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013 (IAF MD 6: 2014) као документ са обавезном применом за све чланице ЕА.

- EA GA је одобрила повлачење документа EA-2/09: Policy on the Accreditation of Providers of PT Schemes.

- EA GA се сагласила да Комитет за лабораторије започне рад на изради смернице за акредитацију произвођача референтних материјала.

- Када дође до промене заштитног знака испитаних производа, поново ће се издавати извештаји о испитивању и то у следећим ситуацијама:

извештаји о испитивању могу се поново издавати само у случају исправљања грешака и уношења изостављених података који су били доступни у тренутку испитивања. Биће потребно приказати јединствену идентификациону ознаку узорка, као и свако обележавање од стране произвођача.

Пракса, која подразумева да акредитоване лабораторије код поновног издавања извештаја о испитивању под акредитацијом када се трговачко име/ознака испитаних производа мења (без поновног испитивања), није дозвољена чак иако би се јасно указало на први извештај који би био замењен. Испитани производ је јасно идентификован и у уговору и у извештају о испитивању. Лабораторија не преузима одговорност за изјаву да је производ са новим трговачким именом/ознаком идентичан испитаном, већ је то одговорност клијента.

Одређен је прелазни период од годину дана за потпуну примену ове одлуке како би се тржиште прилагодило променама.

- EA GA је одобрила повлачење документа EA-4/10 G 2002: Accreditation in Microbiological Laboratories.

Акредитационо тело Србије је овом приликом потписало нови Мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа.

Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, је, у име АТС-а, присуствовала 33. заседању Скупштине  ЕА .