Навигација

Одржане седнице Управног одбора и Савета за акредитацију

Актуелности

Седнице Управног одбора и Савета за акредитацију одржане су 26. децембра 2013. године у просторијама Акредитационог тела Србије.

Управни одбор је, између осталог, усвојио Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2014. годину и нови Правилник о раду Акредитационог тела Србије. Обзиром да је Управни одбор на својој 23. седници од 29. децембра 2009. године извршио именовање чланова Комисије за жалбе, чији мандат од четири године истиче, сходно члану 17. став 1. тачка 13) Статута АТС-а према којем Управни одбор доноси одлуку којом се образује Комисија за жалбе, извршено је именовање нове Комисије за жалбе. Сходно члану 57. Статута, за председника Комисије именован је представник Министарства привреде, а за чланове Комисије су именовани, према врсти акредитације, из редова експерата за рад тела за оцењивање усаглашености два члана из реда експерата за лабораторије, два члана из реда експерата за контролна тела и два члана из реда експерата за сертификациона тела.

Савет за акредитацију је на својој петој седници разматрао следеће теме: Извештај о колегијалном оцењивању АТС-а у циљу одржања, односно проширења ЕА МЛА споразума Европске организације за акредитацију; Извештај о раду међународних организација за акредитацију и Извештај о формирању удружења акредитованих ТОУ.

На почетку седнице в.д. директора АТС-а је у својој презентацији дала сумарни извештај и преглед свих активности и резултате које је АТС постигао током 2013. године. Између осталог је говорила и о колегијалном оцењивању АТС-а од стране ЕА, које је обављено у периоду од 9. до 13. септембра 2013. године за области еталонирања, испитивања, контролисања и сертификације производа у циљу одржавања статуса потписника мултилатералног споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (MLA) у оквиру ЕА и проширења обима потписаног MLA споразума како би исти укључио и области сертификације система менаџмента и сертификације особа. Један од закључака је да Савет за акредитацију, као стручно саветодавно тело, пружа пуну подршку АТС-у у напорима које предузима како би систем акредитације у Републици Србији функционисао на највишем нивоу.

Савет за акредитацију је, између осталог, извршио и именовање нових чланова техничких комитета за контролна и сертификациона тела и усвојио Извештај о раду међународних организација за акредитацију.


Седница Управног одбора АТС-а


Заједничка седница Управног одбора и Савета за акредитацију АТС-а