Навигација

Позитивна оцена ЕУ о систему акредитације у Србији за 2013. годину

Међународне активности

У документу Европске комисије „Serbia 2013 Progress Report“, објављеном 16. октобра 2013. године у Бриселу, је позитивно оцењен систем акредитације у Србији. У делу извештаја, посвећеном европским стандардима, а који се односи на унутрашње тржиште и слободан промет роба у Србији, анализиране су секторске области: стандардизација, акредитација, метрологија и надзор на тржишту.


Извештај Европске комисије се бави анализом законодавства, административних капацитета, секторских стратегија и политика Србије, као и развојем тржишта у односу на правне тековине ЕУ (Аcquis), а у складу са Уговором о стабилизацији и придруживању и примарним циљевима које треба остварити приликом придруживања ЕУ.

У области оцењивања усаглашености и акредитације дошло је до значајног напретка, оцењено је у извештају, узимајући у обзир повећање броја акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Акредитационо тело Србије (АТС) је са Међународном организацијом акредитацију лабораторија (ILAC) потписало мултилатерални споразум о међусобном признавању (ILAC MRA) за области испитивања, еталонирања и контролисања, а са Међународним форумом за акредитацију (IAF) је потписан мултилатерални споразум о међусобном признавању (IAF MLA) за област сертификације производа. Прво домаће сертификационо тело признато je од стране Европске комисије за обављање послова сертификације органских производа у складу са легислативом Европске уније како би се органски производи из Србије несметано извозили и пласирали на тржиште Европске уније. АТС је проширио обим својих активности сходно новообјављеним правилницима којима су транспоноване директиве „Новог приступа“ у домаће законодавство. Међутим, капацитете АТС-а је потребно унапредити кроз повећање броја запослених.