Навигација

Интервју др Дејана Крњаића магазину "ЗИП - закони и пракса"

Актуелности

Тема броја: Акредитационо тело Србије постаје пуноправни члан Европске организације за акредитацију

Златија Вуковић

 

Оверен пасош за међународну трговину

Дејан Крњаић: Српској економији постаје доступно не само милионско европско тржиште него и светско, за производе и услуге испитане и сертификоване од наших акредитованих тела, чиме се осигурава поверење у квалитет и безбедност српских производа и услуга и пружа се изузетно важна техничка подршка српској економији у остваривању конкурентности на европском тржишту

Акредитационо тело Србије (АТС) 24.маја постаће пуноправни члан Европске организације за акредитацију (ЕА), на седници Генералне скупштине ове организације у Мадриду. До овог чина се дошло на основу одлуке Савета за мултилатералне споразуме ЕА (донете на седници одржаној 18. и 19. априла 2012. у Копенхагену) о потписивању такозваног БЛА споразума (билатералног споразума) о признавању акредитације између АТС-а и ЕА на основу анализе извештаја са „колегијалног оцењивања“ АТС-а, и то за следеће области акредитације: лабораторија за испитивање, медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа.


Одмах по стицању пуноправног чланства, АТС ће бити укључено у систем такозваних МЛА споразума ЕА (мултилатералних споразума).


Какве ће користи од тога имати српска привреда и грађани, објаснио је у разговору за ЗИП Дејан Крњаић, директор АТС-а, који ће у Мадриду потписати споразум са ЕА.


- Ово је признање да је систем акредитације који је установљен у Србији еквивалентан оном у другим земљама потписницима билатералних (БЛА), односно мултилатералних  (МЛА) споразума ЕА о признавању акредитације. Акредитационо тело Србије до сада је било придружени члан Европске организације за акредитацију. Основала га је Влада, као националну институцију за акредитацију, која је регистрована као јавна установа чији је задатак да у Србији потврђује и прати компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особља.


Током веома захтевног трогодишњег поступка евалуације, ЕА је оценила да је АТС компетентан и поуздан партнер, те је стога у Копенхагену донета одлука о потписивању БЛА споразума о признавању акредитације између АТС-а и ЕА. То значи да АТС изводи  своје активности у складу с процедурама и захевима ЕА и других међународних организација из области акредитације, чиме је последично оезбеђено поверење у компетентност и самих акредитованих тела за оцењивње усаглашености у нашој земљи и прихватање њихових извештаја и сертификата и изван граница Србије – оценио је наш саговорник.


Према његовим речима, Акредитационо тело Србије је уз велику подршку Министарства економије и регионалног развоја у протекле три године спровело низ заједничких активности које су довеле до потписивања овог споразума, од доношења новог Закона о акредитацији до унапређења процеса акредитације доношењем нових издања и изменама докумената система менаџмента како би се успоставио уређен систем, ефикасне и брзе процедуре, које олакшавају рад АТС-а и акредитованих тела за оцењивање усаглашености.


Крњаић је указао на то да се до овако великог успеха дошло пошто је АТС 12.фебруара 2009.упутио захтев Европској организацији за акредитацију за колегијално оцењивање (peer evaluation). Само колегијално оцењивање спроведено је са циљем да се провери усклађеност успостављеног система акредитације у Републици Србији са захтевима стандарда ISO/IEC серије 17000, пре свега 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба EC, No 765/2008), као и са смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију.


Осим поменутих оцењивања,  додао је наш саговорник, у седишту АТС-а извршено је осведочење у рад тимова за оцењивање АТС-а, током 12 вредновања тела за оцењивање усаглашености (три лабораторије за еталонирање, две лабораторије за испитивање, три сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, два сертификациона тела за сертификацију производа, једно контролно тело и једна медицинска лабораторија). То је између осталог, допринело да Савет за мултилатералне споразуме Европске организације за акредитацију 18.априла ове године донесе одлуку о потписивању споразума са АТС-ом и признавању целокупног система акредитације у Републици Србији.


- Потписивањем споразума између АТС-а и ЕА српској економији постаје доступно не само милионско европско тржиште него и светско, за производе и услуге испитане и сертификоване од наших акредитованих тела, чиме се осигурава поверење у квалитет и безбедност српских производа и услуга и пружа се изузетно важна техничка подршка српској економији у остваривању конкурентности на европском тржишту. Повезивањем система акредитације у Србији с европским и светским системима акредитације обезбеђује се прихватање резултата оцењивања усаглашености спроведеног у Србији – истакао Крњаић.


Он је указао на то да БЛА/МЛА споразуми о признавању акредитације (разликују се по статусу чланства у ЕА) утичу на уклањање трговинских баријера и омогућавају да људи, производи и услуге несметано прелазе европске и светске границе.


- Акредитација доноси поверење у услуге акредитованих лабораторија, сертификационих и контролних тела, које производима, људима и услугама дају „међународни пасош за трговину“, управо зашто што су БЛА/МЛА споразуми признати на међунардном нивоу, од међународних организација за акредитацију – Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног форума за акредитацију (IAF). Потписивање споразума ће значити и последично ниже цене и већу конкурентност спрских производа и услуга, и то не само у Европској унији него и широм света – истакао је директор АТС-а.


Према његовим речима, разлика између МЛА (мултилатералног) и БЛА (билатералног) споразума суштински не постоји, изузев што МЛА потписује земља пуноправна чланица Европске организације за акредитацију, а БЛА придружена чланица.


Пуноправне чланице ЕА су земље чланице ЕУ или ЕФТА, као и земље кандидати за чланство у ЕУ. После донете одлуке у Копенхагену, АТСје већ потписник БЛА, а након добијања статуса пунопраавног члана на Генералној скупштини ЕА у Мадриду, АТС ће, по аутоматизму, бити потписник МЛА.


- Поузданост МЛА споразума одржава се строгим процесом колегијалног оцењивања. Сврха ових ригорозних евалуација на лицу места јесте да се потврди да ли акредитациона тела која су потписала споразум и даље обављају послове у складу са међународно признатим критеријумима акредитације.


У колегијалном оцењивању учествује тим искусних и обучених оцењивача. Евалуација укључује време које се проведе у седишту акредитационог тела, како би се утврдила усклађеност са зехтевима стандарда ISO/IEC 17011:2004 (Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености), као и с другим важним критеријумима који се односе на европско или национално законодавство и индустријске шеме. Такође, оцењивачи се осведочавају у рад оцењивача акредитационог тела током самог оцењивања, како би се установило да ли се на адекватан начин утвђује компетентност тела за оцењивање усаглашености.


Захваљујући МЛА, споразуму, производи или услуге добављача више не морају да буду испитивани, сертификовани или контролисани у свакој земљи у којој се врши њихова продаја. Тако овај споразум омогућава производима и услугама да прелазе границу унутар Европе и широм света, односно уклања техничке баријере за производе и услуге из Републике Србије, смањује трошкове додатног оцењивања усаглашености и повећава конкурентност привреде наше земље. Ван Европе овај споразум признаје Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународни форум за акредитацију (IAF). Ово признање омогућава да извештаји са испитивања или сертификати које издају тела која је акредитовало акредитационо тело потписник МЛА споразума, буду признати од потписника мултилатералних споразума ILAC и IAF као еквивалентни – истакао је Крњаић.


Према његовим речима, процес потписивања МЛА споразума, којим се потврђује компетентност и непристрасност акредитационих тела, надгледа Европска комисија, национални државни органи и Саветодавни одбор ЕА.


Акредитација коју додељује акредитационо тело које је потписник МЛА споразума Европске организације за акредитацију признаје се широм света на основу еквивалентних система акредитације, чиме се смањују трошкови, а повећава корист коју имају индустрија и потрошачи.


- Први ефекти потписивања овог споразума могу се одмах очекивати, а армија од 450 акредитованих лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа већ могу да понуде своје услуге у региону, Европи и свету, јер су њихови извештаји и сертификати међународно признати. Осим тога, потписивање  МЛА споразума јесте и додатна гаранција грађанима Републике Србије да су испитивања, контролисања и сертификације које спроводе акредитована тела на највишем светском нивоу, тако да тиме АТС испуњава свој кључни циљ – безбедност и сигурност грађана Републике Србије – истакао је Крњаић.


Према његовим речима, акредитација као хармонизовани поступак који се спроводи у складу са стандардом ISO/IEC 17011, представља ефикасан начин потврђивања и праћења компетентности тела за оцењивање усаглашености од стране независне и непристрасне институције, коју представља национално акредитационо тело. Овакав начин оцењивања, потврђивања и праћења компетентности од непристрасне и независне треће стране, која и сама подлеже оцењивању и праћењу од стране међународних и регионалних организација (колегијално оцењивање), доприноси изградњи јединствене  светске мреже акредитационих тела и постизању високог нивоа поверења свих учесника на глобалном тржишту.


- У зависности од висине процењеног ризика од појаве неусаглашености производа, нарушавања безбедности и здравља, а и с циљем да се ризик снизи на прихватљив ниво, држава може прописати законску регулативу с обавезном применом оцењивања усаглашености. У Србији је техничким прописима регулисано оцењивање усаглашености мерила, безбедности машина, електромагнетне компатибилности, заштите животне средине, пољопривреде и безбедности хране, тако да су осим тела за оцењивање усаглашености и националног акредитационог тела које потврђује њихову компетентност, уведени и државни органи, као трећи и највиши хијерархијски ниво у целокупном систему.


Успостављањем јединственог глобалног система акредитације, изграђеног у складу с хармонизованим критеријумима међународних стандарда и упутствима међунардних и регионалних организација за акредитацију, обезбеђује се еквивалентност резултата тела за оцењивање усаглашености.


Потписивањем билатералних или мултилатералних споразума долази се до међусобног прихватања извештаја и сертификата акредитоавних тела за оцењивање усаглашености, чиме се омогућава несметано кретање роба и услуга, без непотребних препрека, односно техничких баријера у трговини – указао је Крњаић.


Он је напоменуо да на данашњем, глобалном тржишту сами потрошачи или државне институције траже или прописују испуњење великог броја захтева, то јест стандарда (техничких прописа) који морају да буду задовољени пре самог стављања производа у промет.
- Примена стандарда у првом тренутку можда изгледа неважно за наше свакодневне  животе, али и те како има утицаја на безбедност објеката у којима живимо и радимо, здравствену заштиту коју примамо, производњу хране, текстила, електричних уређаја, практично на све производе, процесе и услуге које добијамо.


Обавеза је произвођача, односно снабдевача, да предузме све неопходне мере с циљем високог степена заштите јавних интереса, као шту су: безбедност, здравље људи, животиња и биљака, као и заштита животне средин, а то се остварује поступком оцењивања усаглашености – рекао је Дејан Крњаић.

НА САЈТУ АКРЕДИТАЦИОНОГ тела Србије (www.ats.rs) могу се наћи сви потребни подаци о акредитованим телима, којих до сада има 476, као и информације о правилима акредитације и неопходној документацији у случају отпочињања поступка.


Сертификат о акредитацији издаје се на четири године, али АТС континуирано спроводи надзор над свим акредитованим телима, како би се поштовали прописани захтеви.
- До сада је у Србији сертификован велики број предузећа према захтевима стандарда система менаџмента, као што су ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000. Та предузећа су уложила време, рад и ресурсе како би обавила процес сертификације, с циљем да унапреде свој систем и пословне активности. Међутим, у свом настојању да се сертификују, предузећа неретко падају у искушење да користе „пречице“ и тако смање трошкове, јер сматрају да је, на крају, ипак „важан сертификат, а не ко га је издао“. Али, врло брзо та иста предузећа схвате да корист од такве сертификације не испуњава њихова очекивања – упозорио је директор АТС-а.


Златија Вуковић, ЗИП - закони и пракса, правно-економски магазин