Навигација

Позив за пријављивање за водеће и техничке оцењиваче

Конкурси

Због убрзаног развоја система акредитације и повећања обима посла Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава заинтересоване стручњаке да ће вршити проширење листе оцењивача и техничких експерата за потребе оцењивања лабораторија за еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

Позивају се кандидати који задовољавају доле наведене критеријуме да поднесу АТС-у биографију и попуњену Пријаву за оцењиваче и техничке експерте на адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд или електронским путем на office@ats.rs.

Критеријуми за оцењиваче и техничке експерте за оцењивање лабораторија за еталонирање:

- образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких и природно-математичких наука;
- професионално искуство: најмање четири године радног искуства у одређеној области која је предмет акредитације, од тога не мање од две године за одређену област еталонирања које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања;
- познавање метода и техника еталонирања за област/и за које се пријављује;
- познавање прорачуна мерне несигурности за пријављену област/и еталонирања;
- познавање домаћих и међународних стандарда и прописа везаних за пријављене области еталонирања.

Области еталонирања за које се траже технички оцењивачи/технички експерти су:

Убрзање, брзина и померај; Акустика и ултразвук; Хемија (рН метри, анализатори гасова...); Густина и вискозност; Димензије; Електротехника, DC и LF; Електротехника, HF; Проток (укључујући и брзину течности); Сила и снага; Тврдоћа; Влажност; Јонизујуће зрачење и радиоактивност; Магнетизам; Маса; Оптика; Притисак и вакуум; Референтни материјали; Температура; Време и фреквенција; Запремина.

На основу приспелих пријава, Комисија АТС-а за избор и праћење перформанси оцењивача и техничких експерата ће извршити избор кандидата према важећој процедури АТС - ПР02, Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси и о томе ће обавестити кандидате. Након избора кандидата за оцењиваче односно техничке експерте АТС ће обавити планирану обуку.

За додатне информације можете се обратити Љиљани Јарић, e-mail ljiljana.jaric@ats.rs или путем телефона 011- 3130376.