Навигација

Ревизија националног акционог плана за развој органске производње у Србији

Сарадња

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и пољопривреде у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) започело је ревизију Националног акционог плана за развој органске производње у Србији. Прва радионица је одржана у Зрењанину, 3. и 4. новембра 2011. године, на којој су учествовали представници ресорног министарства, пољопривредних института и факултета, локалне самоуправе, комуналних и трговинских организација, удружења органских произвођача и других националних асоцијација, као и представници сертификационих тела,  акредитованих лабораторија, Акредитационог тела Србије (АТС) и USAID agrobusiness пројекта.

Током 2009. године урађен је први нацрт поменутог документа, којим је дефинисано 12 циљева, као и мере и активности за развој органске пољопривреде у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године. Како су се од тог периода до данас одређене активности реализовале, као и да се појавила потреба за дефинисањем нових значајних активности и мера у оквиру постојећих циљева, дошло се до закључка да је потребно извршити ревизију Националног акционог плана. Из тог разлога је и одржана дводневна радионица на којој су сви релевантни чиониоци у области органске производње имали прилику да усагласе ставове и припреме радну верзију измене плана. Како би се остварили примарни циљеви акционог плана, неопходно је узети у обзир  интересе свих страна у органској производњи, као и повећати свест о значају органске производње за побољшање здравља и одрживо коришћење ресурса. Органска производња представља шансу за српске произвођаче који би се сусрели са значајном потражњом на домаћем и европском тржишту кроз производњу веће количине сертификоване хране високог квалитета и испуњавање здравстених и биолошких стандарда. С друге стране, органска производња има значајну улогу у развоју руралних подручја, јер омогућава економски развој, диверзификацију активности, привлачење финансијских ресурса, али и представља интегрални део стратегије за рурални и пољопривредни развој.

Имајући у виду значај органске производње, крајњи циљ првобитног акционог плана је био да се до 2014. год. повећа укупна површина обрадивог земљишта као органски сертификованог или у процесу конверзије до 50.000 ха, док је у области инфраструктуре квалитета циљ успостављање оперативног и усаглашеног система контроле у органској производњи у складу са стандардима ЕУ. То подразумева да Србија има успостављен систем оцењивања усаглашености и контроле  у органској пољопривреди који је усаглашен са стандардима ЕУ и који се ефективно и примењује: компетентно тело (надлежно Министарство) у потпуности испуњава све активности из своје надлежности; установљен је регистар органских произвођача који је јавно доступан и редовно се ажурира; успостављен је систем контроле кроз активности овлашћених акредитованих сертификационих тела и компетентног тела; Република Србија је на листи ЕУ „трећих земаља“; домаћа сертификациона тела су на листи ЕУ признатих сертификационих тела. 

АТС представља део система контроле квалитета, имајући у виду да сертификациона тела у овој области морају бити акредитована у складу са SRPS EN 45011 стандардом (прво сертификационо тело акредитовано је средином 2010. године). Кроз сарадњу са GIZ-ом АТС је током ове и прошле године радио на унапређењу својих капацитета како би одговорио на настале потребе за акредитацијом тела за оцењивање усаглашености у оквиру органске производње кроз организовање обука оцењивача АТС-а, који ће оцењивати сертификациона тела у области органске производње у складу са стандардом SRPS EN 45011. Пројектом је предвиђено и пружање помоћи у оспособљавању АТС-а за припрему извештаја са оцењивања  сертификационих тела (Assessment Report) у складу са Уредбом (EC) No. 1235/2008 и Смерницама ЕУ за увоз органских производа.

У нацрту измене националног акционог плана предвиђа се и значајнија подршка свим учесницима у систему оцењивања усаглашености, почев од АТС-а, сертификационих тела до лабораторија за испитивање, како би им се пружиле неопходне обуке (упознавање са захтевима Европске комисије за апликацију сертификационих тела за ЕУ листу признатих сертификационих тела, унапређење рада сертификационих тела у области успостављања система сакупљања података о органској производњи, добра лабораторијска пракса – водич за методе испитивања у области органских производа).

Радионици је испред АТС-а присуствовала Јасна Стојановић.
 


Атмосфера са скупа


Марина Цветковић, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде