Навигација

19. и 20. седница Комитета за комуникације и публикације (ЕА CPC)

Међународне активности

Двадесета седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржана је у периоду од 7. до 8. септембра 2011. године у Милану, Италија, док је деветнаеста седница одржана од 6. до 7. априла у Штокхолму, Шведска.

Двадесета седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске кооперативе за акредитацију (ЕА) одржана је у периоду од 7. до 8. септембра 2011. године у Милану, Италија, у организацији Италијанског акредитационог тела (ACCREDIA).

Током седнице су представљене најважније резолуције које је усвојила Генерална скупштина на својој 27. седници: Резолуције 04 и 05 (којима је потврђено усвајање нове Стратегије ЕА и стратешких циљева), Резолуције 06 и 07 (које се баве питањем непристрасности из стандарда ISO/IEC 17011, а документ, који је Генерална скупштина ЕА прихватила као део материјала који ће се убудуће користити за обуку оцењивача ЕА, је послат ILAC-у и IAF-у како би се утврдило да ли је и земљама, које су ван Европе, потребно упутство везано за питање непристрасности, као и Резолуција 25 (Генерална скупштина ЕА је одобрила почетак рада на ревизији документа EA-1/06 након чега ће CPC комитет извршити ревизију документа EA-1/08 како би га ускладио са одредбама EA-1/06) и Резолуција 27 којом се потврђује да ће EA MLA да укључи нову активност, тј. верификацију у складу са стандардом ISO 14065). Такође је представљен Водич најбоље праксе (Best Practice Guide), који је постављен на вебсајту ЕА, као веома корисно средство акредитационим телима када ступају у контакт са установама које се први пут срећу са концептом акредитације. У том смислу је потребно да ILAC и IAF  утврде да ли се поменути документ може користити на међународном нивоу при чему ће ЕА са њима сарађивати како би се избегло дуплирање активности.

Разматрана је радна верзија документа EA-3/01: Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status (Услови за употребу симбола акредитације и позивање на акредитацију и статус држава у контексту потписивања MLA споразума) и том приликом се дошло до закључка да контрола употребе симбола на извештајима треба да постоји, али када је у питању промоција акредитације, закључак је да треба заузети либералнији став. У том смислу поменути документ EA-3/01 би требало да има 2 дела – један који се односи на извештавање, а други који се односи на промоцију акредитације. Међутим, потребно је ипак проверавати да ли тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) злоупотребљавају могућност промоције и употребе симбола акредитације. Такође је изнет предлог да обими ТОУ са већим бројем акредитација могу да буду представљени на вебсајту националних акредитационих тела.

Када је реч о употреби симбола акредитације и позивања на статус потписница MLA споразума (документ EA-3/01), дошло се до закључка да није могуће увести захтев да употреба симбола акредитације буде обавеза акредитованих организација. У том случају акредитована ТОУ су у обавези да јасно наведу које су њихове активности акредитоване, а које нису и на тај начин не доводе кориснике својих услуга у заблуду. У случају да национална акредитациона тела не дозвољавају флексибилан приступ код позивања ТОУ на акредитацију и употребу симбола, национална акредитациона тела (АТ) могу да утврде захтеве које у овом случају треба да испуњавају акредитована тела. Још једном је потврђено да ће се ЕА ослањати на већ договорене критеријуме за позивање на акредитацију и употребу симбола који су дати у документима ILAC P 8 и IAF ML 2, а потребно је да радна група CPC комитета упореди и усагласи критеријуме дате у поменутим ILAC-овим и IAF-овим документима како би се утврдило да ли је потребно увести нове захтеве на нивоу ЕА, посебно додатне захтеве за акредитована тела за оцењивање усаглашености која издају извештаје и сертификате у односу на усаглашеност са ЕУ легислативом (нотификована тела за које је употреба симбола, односно позивање на акредитацију обавезујуће). Усвојен је закључак да се на следећем састанку комитета расправља о финалној верзији документа.

Рад на дизајнирању EA MLA брошуре биће настављен како би коначна верзија исте била завршена. Потребно је да Eurachem, Euramet, Eurolab и CEOC International, односно Permanent Liaison Group дају свој допринос пре него што иста буде објављена. С друге стране, EA брошуру „Поверење у компетентност“ (Confidence in Competence) је потребно допунити и користити на нивоу ЕУ како би законодавци, Комисија и друге заинтересоване стране били упознати са радом ЕА као организацијом која се испред ЕК бави питањима акредитације и улогом коју иста има. Циљ је да ово постане општа брошура коју би користила национална акредитациона тела у сврху промоције акредитације, али на нивоу ЕА. На тај начин би се и корисници услуга акредитационих тела упознали са радом ЕА.

Модел сертификата о акредитацији би требало да се нађе у документу ЕА-1/16: Statement of equivalence - Enhancing visibility of accredited results (Изјава о еквивалентности – побољшање визуелног представљања резултата акредитованих организација), као и да садржи дефиницију обима акредитације. Стога би требало извршити ревизију документа ЕА-1/16, а предлог за измену поменутог документа би требало да буде припремљен за седницу Генералне скупштине која ће се одржати у новембру. Предлог би тако имао три анекса:
1. изјава о статусу националних акредитационих тела
2. изјава о извештајима/сертификатима које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености
3. модел сертификата.
На основу анализе изгледа сертификата  националних акредитационих тела израђен је нацрт сертификата који мора да садржи знак националног акредитационог тела, а у подножју сертификата би требало да се нађе измењени текст о периоду важења сертификата – “The state of validity of this Accreditation Certificate can be confirmed by …”.  Статус акредитације ће се проверавати на вебсајту акредитационих тела, а потребно је да сертификат садржи додатно објашњење везано за статус акредитације будући да у периоду важења акредитације може доћи до важних промена у обиму и статусу акредитације.

CPC комитет је основао РГ за израду извештаја за 2011. годину (EA Annual MLA report), који мора да одобри MAC комитет, а о поменутом извештају ће се дискутовати на следећем састанку CPC комитета.

Постоји потреба да се унапреди могућност претраживања базе акредитованих ТОУ на ЕА вебсајту (Data Base Search Facility) и стога ће кључне речи бити повезане са активностима акредитованих ТОУ и ажуриране у оквиру рада радне групе. Национална акредитациона тела, која су потписнице MLA споразума, су у обавези да доставе податке из обима својих акредитованих организација ЕА (то је до сад учинило само 12 АТ за своја ТОУ из области испитивања и еталонирања), како би претраживање ТОУ на вебсајту ЕА могло ефикасно да функционише.

Сама структура вебсајта ЕА и секције, коју користе само чланови ЕА (members only - МО), дуго није мењана. Акредитациона тела, која су чланице ЕА, би требало да се изјасне о темама за које би желели да се нађу на вебсајту и да доставе ажуриране податке (адреса, контакт телефон, итд.). CPC комитет је основао радну групу која ће радити на новом дизајну самог сајта, као и МО секције, јер је неопходно да се подаци што лакше преузимају. Потребно је и саставити листу нових области акредитације, које су увела акредитациона тела, будући да нема систематичних података на нивоу ЕА. Ти подаци би требало да се нађу у секцији, која је предвиђена само за чланове ЕА, или би технички комитети, у домену области којом се баве, сакупљали податке и достављали их CPC комитету ради објављивања. На овај начин ће ЕА моћи да сарађује са законодавцима на нивоу ЕУ и да помогне хармонизацију активности везаних за акредитацију.

Током састанка је представљена радна верзија процедуре која се осноси на ЕА комуникације о којој ће бити речи и на ЕА Извршном комитету и у Секретаријату ЕА. Потребно је да сви чланови CPC комитета дају свој допринос код израде нпр. електронског билтена ЕА и предложено је да се исти објављује крајем априла и октобра када ће се објављивати подаци везани за резултате рада техничких комитета, односно средином јуна и средином децембра у случају новости о одлукама са Генералне скупштине ЕА коришћењем напредног електронског алата за „on-line“ објављивање.

Договорено је да тема Међународног дана акредитације за наредну годину буде храна и вода за пиће.

Последње истраживање степена задовољства корисника услуга акредитационих тела у оквиру ЕА спроведено је 2003. године, те би било потребно спровести ново истраживање. Да би се рад акредитационих тела могао поредити, потребно је да анкета има иста питања при чему се морају узети у обзир и културолошке разлике, односно да анкета садржи два дела, један који се односи на истраживање које спроводи свако АТ и други који се односи на истраживање на нивоу ЕА које је усмерено ка акредитованим ТОУ. Формирана је радна група која има задатак да до следећег састанка припреми радну верзију анкете.

На седници је договорено да се организује радионица из области маркетинга (Best Practice Marketing Workshop) за ЕА чланице следеће године у Лондону у трајању од 2 дана.

План комуникације (Communication Plan) је кључан за рад CPC комитета будући да треба да се базира на циљевима дефинисаним у Стратегији за комуникацију (Communication Strategy). Стога ће циљеви, наведени у овом Плану, као и сама Стратегија, бити разматрани у марту 2012. године када ће и бити одржан следећи састанак CPC комитета у организацији Британског акредитационог тела (UKAS).

У раду комитета су испред АТС-а учествовале Јасна Стојановић и Катарина Богојевић.

19. седница CPC комитета

Деветнаеста седница CPC комитета је одржана 6. и 7. априла 2011. године у Штокхолму у Шведској у организацији Шведског акредитационог тела (SWEDAC). Углавном је дискусија била усмерена на промоцију ЕА и ЕА MLA споразума.

Након што су се чланови CPC комитета сложили да повуку постојећу брошуру “Поверење у компетентност”, коју је ЕА давно објавио, основана је радна група (РГ) како би припремила нову брошуру о ЕА и систему акредитације у Европи.

ЕА је купио софтвер и израдио нацрт модела који ће се користити у електронској комуникацији, нпр. за електронски билтен. Овај нови софтвер ће ЕА убудуће користити за комуникацију.

РГ такође ради на визуелном идентитету ЕА. Чланови CPC комитета су се сложили да приоритет буде ревизија вебсајта ЕА у 2012. години и у ту сврху ће препоручити Извршном комитету да додели средства из буџета за 2012. годину.

Последњи текст брошуре о ЕА МЛА споразуму, који је припремила РГ, би требало ускоро да се појави. Ова брошура је намењена владама и законодавцима.

Чланови CPC комитета су разговарали о томе да ли би требало израдити краћу верзију Изјаве о еквивалентности (ЕА-1/16) коју би користила национална АТ и којом се прихватају сертификати и извештаји издани од стране акредитованих ТОУ једне од земаља потписница ЕА MLA споразума у другој земљи. Национално АТ том изјавом потврђује да су системи акредитације еквивалентни, да су акредитоване активности које спроводи ТОУ у оквиру ЕА MLA споразума, да су сертификати и извештаји који издају акредитована ТОУ подједнако поуздани као сертификати и извештаји које издаје ТОУ акредитовано од стране нациналног АТ и да сматра да је ТОУ акредитовано од стране АТ друге земље технички компетентно да спроводи оцењивање усаглашености у оквиру акредитовановог обима акривности.

У циљу промоције једнаке поузданости акредитације на састанку CPC комитета се дискутовало и о томе да ли је потребно израдити заједнички сертификат како би он служио као модел који садржи кључне податке потребне да се покаже тржишту да је ТОУ акредитован. РГ ће размотрити ово питање и известити на следећем састанку CPC комитета у септембру 2011. године.

Након што је Генерална скупштина у новембру 2010. одобрила документ ЕА-3/01: Услови за коришћење симбола акредитације и позивање на статус потписника MLA споразума (Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status), РГ је почела да припрема нову ревизију тог документа. Прво се дискутовало о питањима која могу да утичу на ревизију и о којима се дискутовало на последњем састанку.

Ревизија документа ЕА-3/01 има два циља: 

а)да усклади критеријуме за употребу симбола акредитације за акредитоване лабораторије са захтевом датим у документу ILAC P8 и, уколико је могуће, да у потпуности користи захтеве ILAC-а и да повуче из употребе одређене захтеве ЕА који су дати у ЕА-3/01 за акредитоване лабораторије;
б)да се започне са применом препорука ЕА Саветодавног одбора и РГ које се тичу употребе симбола акредитације на сертификатима акредитованих ТОУ и сетификатима и извештајима које издају ТОУ за активности обухваћене ЕА МLA споразумом.

Препоруке CPC комитета су представљене на састанку Генералне скупштине ЕА у мају 2011. и биће уврштене у ревизију документа ЕА-3/01 са циљем да се подржи промоција ЕА MLA споразума и допринесе прихватању MLA на тржишту.

РГ је завршила рад на ревизији документа ЕА-1/08: ЕА Мултилатерални и билатерални споразуми и листе потписника (Multilateral and Bilateral Agreements and Signatory Lists) у којем је дата кратка презентација ЕА MLA споразума и нова листа потписника истог. Потписници ЕА MLA споразума ће бити приказани у табели са назначеним активностима за које је АТ потписало MLA споразум. Када CPC комитет буде одобрио финалну верзију документа и када је Извршни комитет ЕА буде усвојио, Секретаријат ЕА ће објавити документ и датуме потписивања ЕА MLA споразума на вебсајту ЕА (јун 2011. године).

Главни резултати „Истраживање комуникације са законодавцима” је спроведено у 2010. и гласе:
- сарадња са  националним органима је побољшана;
- национална АТ саопштавају резултате колегијалног оцењивања својим законодавцима;
- побољшана је сарадња када је реч о прописима о именованим телима и о оцењивању; мрежа ЕА директива (EA Directive Networks) није још увек довољно развијена како би могла да „буде центар за пружање информација и тако олакша размену информација”.

Ови резултати су узети у разматрање када је вршена ревизија Водича најбоље праксе, а CPC комитет се сложио да, осим мањих техничких измена, препоруке за измену Водича буду прихваћене како су и формулисане. CPC комитет је одобрио нову верзију Водича и она ће бити предствљена Извршном комитету ЕА ради одобравања пре него што Секретаријат ЕА објави нову верзију Водича.

У априлу је CPC комитет такође ажурирао свој Програм рада за 2011/2012. годину који је усвојен на Генералној скупштини у мају 2011. године. Између осталог, чланови CPC комитета су се сложили да уведу нову тему везану за доступност симбола акредитације у Програм за 2012. годину како би тржиште имало лак приступ симболима акредитације националних АТ која су потписнице ЕА MLA споразума.

Састанку је испред АТС-а присуствовала Јасна Стојановић.