Навигација

Четврти састанак у оквиру РТВ пројекта

Сарадња

У оквиру РТВ пројекта Немачког метролошког института „Promotion of regional cooperation in South East Europa in the field of quality instrastructure“ 9. и 10. јуна 2010. године одржан је у Тирани четврти састанак.

Учесници састанка су били представници акредитационих тела земаља југоисточне Европе укључујући и представнике акредитационих тела Грчке (ЕSYD) и Турске (TURKAK). Домаћин састанка је било акредитационо тело Албаније Drejtoria e Akreditimit (DA).


Уводни део састанка био је посвећен презентацији и анализи најчешћих неусаглашености које се идентификују током колегијалних оцењивања ЕА, коју је припремила Maria Papatzikou, представница ESYD-а. Неусаглашености се најчешће односе на непристрасност акредитационих тела, однос са повезаним телима, уколико иста постоје, поштовање планова реализације надзорних оцењивања, непостојање документованог поступка за избор репрезентативног узорка за осведочење приликом реализације оцењивања, компетентност оцењивача који учествују у поступку оцењивања, поштовање планова за праћење оцењивача у дефинисаним периодима времена, као и недостатак учешћа у одговарајућим шемама међулабораторијских поређења и ПТ шемама.


Кратак преглед активности које ће бити реализоване у оквиру регионалног пројекта EU IPA 2008 презентовао је David Norris, вођа пројекта, док је Tilman Denkler презентовао D-A-CH training system, систем признавања обука за оцењиваче који се користи на нивоу три земље: Аустрија, Немачка и Швајцарска. Овим системом признавања обука смањују се трошкови обука, размена оцењивача је олакшана и повећана је ефикасност сарадње између акредитационих тела ове три земље (исто говорно подручје).

У наставку састанка дискутовало се о реализацији пројектних активности, као и о активностима које следе у наредних годину дана:
- у оквиру пројекта биће формирана регионална база оцењивача која ће свим акредитационим телима бити доступна на web страни РТВ-а; почетна база садржи преко 70 оцењивача изабраних на основу успостављених заједничких критеријума и делегираних од стране сваког акредитационог тела понаособ;
- израђен је нацрт документа који се односи на заједничке критеријуме за оцењиваче; у оквиру радне групе, која ће бити накнадно формирана, анализираће се могућност за његову примену на нивоу свих акредитационих тела региона;
- обуке за запослене акредитационих тела и оцењиваче започиње од септембра 2010. године и биће организоване у три дела:
а) две радионице у којима ће учествовати запослени акредитационих тела: једна за менаџере квалитета акредитационих тела посвећена задовољавању појединих захтева ISO/IEC 17011 и друга посвећена реализацији процеса акредитације;
б) обуке за оцењиваче које ће бити реализоване осведочењем у рад тимова током оцењивања лабораторија, сертификационих тела, контролних организација и ПТ провајдера; домаћини ових обука су Хрватска, Турска и Грчка;
ц) специјализовани семинари за оцењиваче: технички захтеви за лабораторије у области хемијских и микробиолошких испитивања (место одржавања: Београд, фебруар 2011. године), узорковање у области животне средине (место одржавања: Скопље, новембар 2010. године) и следивост у лабораторијама за испитивање, укључујући интерно еталонирање (место одржавања: Грчка, март 2011. године).