Навигација

Информација сертиф. телима која сертификују системе менаџмента квалитетом

Обавештења

Нова верзија међународног стандарда ISO 9001:2008 је објављена новембра 2008 године. Истог месеца је Институт за стандардизацију Србије објавио српску верзију стандарда SRPS ISO 9001:2008 идентичну са међународним стандардом ISO 9001:2008.

Да би се акредитованим сертификационим телима олакшао прелазак на сертификацију према ISO 9001:2008, Међународни форум за акредитацију-IAF и Међународна организација за стандардизацију-ISO донели су заједничко саопштење које садржи правила за прелазак на нову верзију стандарда.

У овој заједничкој изјави истакнуто је да нова верзија ISO 9001:2008, у односу на претходну (ISO 9001:2001), не садржи нове захтеве већ само појашњења постојећих захтева на основу дугогодишње праксе и промене са намером да се побољша конзистентност са стандардом  ISO 14001:2004.

Правила за прелазак на ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 9001:2008, састоје се у  следећем:

- сертификат о усаглашености система менаџмента према ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 9001:2008, акредитована сертификациона тела ће издавати после 15. новембра 2008. као резултат почетне, надзорне или поновњене провере сертификованих организација обављене према ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 9001:2008;

- после 15. новембра 2009, односно дванаест месеци након објављивања међународног стандарда ISO 9001:2008, сви нови сертификати морају се издати према овој верзији стандарда, односно према SRPS ISO 9001:2008;

- после 15. новембра 2010, односно двадесетчетири месеца након објављивања међународног стандарда ISO 9001:2008, ниједан сертификат издат према ISO 9001:2001, односно SRPS ISO 9001:2001 неће више имати важност.

На интернет страницама ове две организације www.iso.org и www.iaf.nu  може се пронаћи ово заједничко саопштење у целини.

Акредитационо тело Србије (АТС), односно тим за оцењивање АТС-а, ће у току оцењивачке посете (почетно, надзорно или поновно оцењивање) проверавати:

- да ли је и на који начин сертификационо тело које сертификује систем менаџмента квалитетом информисало своје кориснике о променама и преласку на сертификацију у односу на нову верзију стандарда SRPS ISO 9001:2008 (захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2007, т.8.6.2),

- да ли је сертификационо тело извршило потребно прилагођавање својих докумената система менаџмента,

- да ли је сертификационо тело обавило обуку својих проверавача и

- да ли сертификационо тело издаје сертификате у складу са наведеним правилима.