Навигација

Семинар - Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту

Семинари

Канцеларијa за европске интеграције Владе Републике Србије наставила је у четвртак и петак, 27. и 28. новембра, у палати Србија, реалиазацију семинара у оквиру програма "Србија и Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) са Европском унијом“, који се организује у сарадњи са Министарством за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке, Агенцијом InWEnt и Институтом за европску политику (IEP) из Берлина. Циљ овог програма је пружање подршке примена ССП-а, а семинар је посвећен следећој теми: Обезбеђивање приступа јединственом европском тржишту - систем инфраструктуре квалитета.

Принцип слободног кретања робе подразумева да је у оквиру јединственог европског тржишта трговина производима слободна. Да би то било обезбеђено, развијен је усклађен правни оквир који дефинише услове и кључне захтеве који морају бити испуњени да би индустријски производи могли бити пласирани у читавој Европи. Због тога је потребно да земље које су потенцијални кандидати ускладе своје национално законодавство са правним тековинама ЕУ да би обезбедиле приступ својих производа јединственом европском тржишту.

Поред тога, развој адекватних административних капацитета као и функционалан систем инфраструктуре квалитета је неопходан да би се примениле хоризонталне и процедуралне мере у областима као што су стандардизација, оцењивање усаглашености, акредитација, метрологија и надрзор над тржиштем.

Семинар је испред Министарства економије и регионалног развоја Србије (МЕРР) отворила Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству економије и регионалног развоја за сектор за конкурентност и инфраструктуру квалитета, која је представила тренутно стање у Србији у односу на усклађивање са правним тековинама ЕУ у области слободног кретања робе и техничких стандарда. Говорећи о постојећем стању и текућим активности МЕРР-а, Јелена Поповић је изнела постојећи правни оквир, представила законодавне активности за два закона која су у процедури: Закон о техничким захтевима за производе (ЗОТЗ) и Закон о стандардизацији, као и планове за транспоновање европских директива и припрему Акционог плана израде техничких прописа са мерама за њихову примену.

Усвајање Закона о техничким захтевима за производе донело би као правни основ за доношење подзаконских аката и техничких прописа следеће: акте за спровођење закона (хоризонтални подзаконски акти, 3 уредбе које ће донети Влада, 1 правилник који ће донети министар) и техничке прописе (вертикални подзаконски акти којима ће се транспоновати готово све директиве Новог приступа – 22,  и већина од 1000 секторских директива Старог приступа), правилнике које ће донети МЕРР: 8 директива новог приступа (машине, нисконапонска опрема, електромагнетна компатибилност, лифтови, лична заштитна опрема, мерни инструменти ...), секторске директиве које се односе на дрво, текстил, обућу... , остали технички прописи за производе из нехармонизованог подручја на нивоу ЕУ и сви правилници које ће донети остала Министарства.

Помоћник министра је истакла да ће Акциони план израде техничких прописа са мерама за њихову примену (АП) имати за циљ:

*- успостављање јединственог регистра свих важећих техничких прописа тј. стварање услова за ефикасно пружање информација о захтевима које је потребно испунити да би се производ пласирао на тржиште - Информативни центар према захтевима СТО и ЕУ -Информативни центар за домаће привредне субјекте и тржишну инспекцију
*- преузимање надлежности за спровођење, праћење и предлагање измена техничких прописа („власништво над прописом”) тј. одређивање министарства у чијем делокругу је материја уређена важећим техничким прописима и стандардима са обавезном применом, наслеђеним са нивоа федералне државе или државне заједнице (уз утврђивање првонадлежног министарства за техничке прописе који су у делокругу два или више министарстава);
*- испуњавање захтева СТО тј. Споразума о техничким препрекама у трговини (ТБТ) у погледу укидања обавезне примене стандарда, али уз истовремено задржавање неопходног нивоа безбедности производа доношењем техничких прописа;
*- преиспитивање релевантности свих важећих техничких прописа и стандарда са обавезном применом, ради израде и доношења неопходних нових техничких прописа;  
*- успостављање јединственог регистра овлашћених тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима;
*- допринос реализацији Националног програма интеграција-НПИ (припрема услова за свеобухватну анализу постојеће регулативе ради хармонизације са европским законодавством - транспоновање директива).

Очекивани резултати АП су:

- Недвосмислено уређен систем техничких прописа, што подразумева:
јасно установљене надлежности:

  1.  стављени ван снаге нерелевантни и контрадикторни технички прописи
  2.  успостављен информативни/нотификацијски центар à  информације о техничким прописима и оцењивању усаглашености доступне на једном месту (у МЕРР)

- Примена свих стандарда је добровољна:

  1. укидање обавезне примене преко 8.000 стандарда одредбама ЗОТЗ
  2.  издвајање стандарда са обавезном применом чији захтеви треба да остану обавезујући (став надлежних министарстава )
  3. доношење техничких прописа који се на ексклузиван начин позивају на стандарде - свега око 5%  стандарда са обавезном применом

- Створене претпоставке за  ефикасно преношење директива ЕУ у складу са динамиком дефинисаном у НПИ.

Ради остваривања координираних активности ресорних министарстава и благовременог и целовитог остваривања циљева Акционог плана, предложено је формирање Координационог тела за реализацију Акционог плана, истаклa је Јелена Поповић.

Реализацијом Акционог плана и успостављањем правног оквира усклађеног са правним системом Србије и правилима СТО (донети Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и Закон о стандардизацији са подзаконским актима) створиће се услови за системско уређење тржишта у погледу  безбедности  производа, нагласила је помоћник министра отварајући скуп и пожелевши добродошлицу и успешан рад свим учесницима.

Семинар је био фокусиран на развој и функционисање система инфраструктуре квалитета. Гости Јан Рекман из Института за европску политику, др Јоаким Тиеле, члан Секретаријата Акредитационог савета Немачке и др Петер Вртачник из Министарства економије Републике Словеније размотрили су и презентовали концепте и перспективе  правних тековина ЕУ уз анализирање примера, како из „старих“ тако из „нових“ чланова ЕУ (Немачке и Словеније). Учесници скупа су упућени у искуства Словеније са усклађивањем техничког законодавства у предприступној фази, као и искуства Немачке у области акредитације и оцењивања усаглашености.

Др Јоаким Тиеле, члан Секретаријата Акредитационог савета Немачке, детаљно је упознао присутне са системом акредитације у Немачкој, улози акредитације у систему оцењивања усаглашености и свим корацима које Немачка предузима у циљу хармонизације свог система са новом регулативопм ЕУ. Презентована је нова регулатива ЕУ у вези акредитације, а детаљно су изнети принципи CE и П означавања производа.

Др Петер Вртачник из Министарства економије Републике Словеније изнео је исцрпне информације о искуствима Словеније на транспоновању и имплементацији ЕУ регулатива, као и о процедурама за пцењивање усаглашености у Словенији. Ови процеси се дешавају на нивоу Владе, нивоу Министарства и нивоу екперата. За то је потребан добар акциони план који би требао да прати приоритете земље. Истакнути су јасни елементи националне инфраструктуре квалитета: техничка регулатива, стандардизација, акредитација, оцењивање усаглашености, метрологија и надзор над тржиштем. Велико искуство Словеније треба узети у обзир приликом усклађивања техничког законодавства у Србији.

Учесници су били подстакнути да активно учествују у дискусији и да на тај начин  боље процене адекватан приступ који очекује Србију. Испред Акредитационог тела Србије семинару су присуствовали др Дејан Крњаић, мр Вида Живковић, мр Наталија Јовичић Зарић, Радмила Гунтрум и Радивоје Николичић.

Техничко законодавство у Републици Србији - Постојеће стање и текуће активности МЕРР-а, презентација Јелене Поповић, помоћника министра Министарства економије и регионалног развоја-МЕРР

Development of a national accreditation, Experiences from Germany, Revision of the national accreditation system - презентација Joachimа Thieleа, BAM Federal Institute for Materials Research and Testing Accreditation and Conformity Assessment, Берлин, Немачка

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure I, презентација др Петера Вртачника, Министарство економије, Словенија

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure II, презентација др Петера Вртачника, Министарство економије, Словенија

Free Movement of Goods - Implementation and Functioning of the Quality Infrastructure III, презентација др Петера Вртачника, Министарство економије, Словенија
 


Мила Ћиповић-Глигорић, Канцеларија за европске интеграције, Јан Рекман, Институт за европску политику Берлин, Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР, др Јоаким Тиеле, Секретаријат Акредитационог савета Немачке

др петер Втрачник, Министарство економије Републике Словеније

др Дејан Крњаић и мр Вида Живковић

др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић  и Радмила Гунтрум