Навигација

Позитивна оцена ЕУ о систему акредитације у Србији

Актуелности

У документу Европске комисије „Serbia 2008 Progress Report“, објављеном 5. новембра у Бриселу, позитивно је оцењен систем акредитације у Србији. У делу извештаја посвећеном европским стандардима, а који се односи на унутрашње тржиште и слободни промет роба у Србији, анализиране су секторске области: стандардизација, акредитација, метрологија, надзор на тржишту, као и заштита потрошача.

Извештај Европске комисије бави се анализом легислативе, административних капацитета, секторских стратегија и политика Србије, а као и развијањем тржишта у односу на правне тековине ЕУ (Аcquis ), а у складу са Уговором о стабилизацији и придруживању и примарним циљевима које треба остварити приликом придруживања ЕУ.

У области оцењивања усаглашености и акредитације направљен је напредак, оцењено је у извештају, узимајући у обзир знатно повећање броја акредитованих тела за оцењивање усаглашености (са ранијих 61 на садашњих 325). Очекује се да ће ускоро бити усвојен и Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, нови Закон о акредитацији, као и нове процедуре за именовање тела за оцењивање усаглашености.

АТС је значајно унапредило своје ИТ капацитете израдом новог web портала и регистром  акредитованих организација и поједноставило наплату трошкова акредитације, напомиње се у извештају. Од АТС-а се очекује развијање нових шема акредитације, зашта је неопходно повећање броја и стално усавршавање особља, како би на што бољи начин одговорили захтевима који се у процесу придруживања ЕУ постављају пред њима.

АТС убрзано ради на усклађивању своје регулативе са ЕА, у оквиру приступања Србије ЕУ и СТО, као и на припреми за што скорију колегијалну проверу („peer assessment“) од стане ЕА. Потписивањем мултилатералних споразума са чланицама ЕА омогућиће се слободан промет роба и услуга, а сертификати и извештаји наших лабораторија и организација биће у могућности са буду регионално и светски признати што ће допринети лакшем протоку роба и услуга, као и целокупном економском развоју.