Навигација

Седница Управног одбора АТС-а

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије је одржао своју 14. седницу 18. јула 2008. године. Седницом је председавао председник Управног одбора проф. др Слободан Д. Петровић. Седници су присуствовали чланови Управног одбора: др Лазар Турубатовић, Богољуб Симоновић, дипл. инж. електронике, мр Коса Рашковић, Дејан Стојиљковић, дипл. инж. електронике и др Дејан Крњаић, директор АТС.

Управни одбор је једногласно усвојио Извештај о раду АТС за првих шест месеци и Предлог пројеката АТС за финансирање из Буџета Министарства економије и регионалног развоја у 2009. години  са пројекцијама расхода за 2010. и 2011. годину.

Чланови Управног одбора су подржали су Предлог пројеката и сматрајући да ће допринети успостављању и одржавању ефикаснијег, компетентнијег, непристраснијег и независнијег система акредитације, како би корисници услуга акредитованих организација и потрошачи у Србији имали поверење у услуге које пружају лабораторије, контролне организације и сертификациона тела, а сам процес акредитације био би видно унапређен и усклађен са легислативом ЕУ.

Акредитационо тело је предложило девет пројеката и то:

1. Припрема и подношење захтева за потписивање билатералног (мултилатералног) споразума о признавању са ЕА у области акредитације лабораторија, контролних организација и сертификационих тела -  један од кључних циљева АТС је потписивање споразума о међусобном признавању извештаја и сертификата са ЕА;

2. Учествовање у раду европских и међународних организација за акредитацију – Закон о акредитацији обавезује АТС да учествује у раду европске и међународних организација за акредитацију, односно EA, ILAC и IAF;

3. Развој нових шема акредитације – прилагођавањем нашег законодавства са законодавством у ЕУ и изласком нових стандарда, појављује се потреба и отвара могућност за акредитацију у новим областима и врстама акредитације, које АТС до сада није имало у свом делокругу рада;

4. Примена новог стандарда за акредитацију сертификационих тела за системе менаџмента и прелазак са SRPS EN 45012:2004 (ISO/IEC Упутство 62:1996) и SRPS ISO/IEC Упутство 66:2001 на SRPS ISO/IEC 17021:2007;

5. Јачање компетентности стално запослених и екстерно ангажованих стручњака - у циљу промовисања и унапређења професије оцењивача, праћења стандардизације, неопходних услова и критеријума за њено обављање, обезбеђења вишег професионалног квалитета и већег степена одговорности у раду оцењивања, оцењивачи и запослени у АТС морају перманентно обнављати и проширивати своје знање и стручну оспособљеност присуствовањем на одговарајућим обукама и семинарима;

6. Укључивање организација за оцењивање усаглашености из Србије у регионалне шеме провере стручности и међулабораторијских поређења - као један од најважнијих критеријума за процену упоредивости акредитација, односно за приступање мултилатералним аранжманима о међусобном признавању (MLA/MRA) у оквиру ЕА, ILAC и IAF, користи се учешће акредитованих организација, а пре свега лабораторија, у међународним шемама за проверу стручности рада или других међулабораторијских поређења, које организују провајдери на комерцијалној основи и које су признате од стране акредитационих тела потписника MLA/MRA;

7. Промоција значаја и улоге система акредитације и оцењивања усаглашености у Србији и ЕУ - АТС има задатак да у сарадњи са институцијама које су у земљи задужене за развој и имплементацију стандарда и доношење одговарајућих прописа у области оцењивања усаглашености промовише акредитацију и подижу свест о значају, улози и предностима система акредитације, код свих заинтересованих страна - корисника и потрошача производа и услуга, државних органа, корисника услуга акредитованих организација и организација за оцењивање усаглашености;

8. Израда портала АТС укључујући документ менаџмент система и базе података - да би се размена обрађених записа и продуката АТС могла што ефикасније обављати, за потребе заинтересованих страна различитог нивоа потребно је обезбедити ажурност, доступност и ефикасан приступ информацијама које се размењују међусобно у пословном систему акредитације, како у националном систему инфраструктуре квалитета и акредитације, тако и на међународном нивоу, узимајући у обзир будући статус кандидата Србије у процесу приступања ЕУ;

9. Чланарине међународним организацијама - АТС као потписник уговора о сарадњи са ЕА има одређене обавезе (чланарина Европској кооперацији за акредитацију ( European co/operation for Accreditation (EA).
Атмосфера са седнице Управног одбора