Навигација

Новоусвојена регулатива у ЕУ

Закони и прописи

Новоусвојена регулатива у ЕУ - о кретању роба на јединственом тржишту, акредитацији и надзору на тржишту

 

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Луксембург, 23.јуни 2008.
11062/08 (Прес 186)

Савет усвојио правила за побољшање слободног кретања роба у ЕУ

Савет је данас  усвојио законодавни пакет намењен олакшању слободног кретања роба у оквиру јединственог унутрашњег тржишта, уклањањем преосталих баријера трговини и повећању конкурентности и безбедности потрошача.

Пакет се састоји из 3 правна инструмента који се односе на принцип ''узајамног признавања'' и систем ''новог приступа''.

Узајамно признавање

Пропис/регулатива којим се утврђују процедуре које се односе на примену неких техничких прописа за производе који се легално стављају на тржиште неке друге земље чланице (3613/08)  и допринећеолакшању приступа слободној трговини тиме што ће разлучити одређене препреке на које се наилази у примени принципа ''узајамног признавања'' у нехармонизованој области роба.

Принцип узајамног признавања налаже да земље ЕУ дестинације не могу на својој територији да забране продају производа који се легално продају на тржиштима других земаља ЕУ, а који не подлежу хармонизацији Заједнице.

Прописом се утврђује процедура коју треба да следе државни органи власти када настоје да наметну национални технички пропис (т.ј. у случајевима у којима се не примењује узајамно признавање).

Он такође преноси ''терет доказа'' са привредника на администрацију, отежавајући тиме земљи чланици да одбије стављање на тржиште оних производа који су већ прихваћени у другој земљи чланици.

Шта више, он омогућава оснивање контакт места за производе у земљама чланицама.

Овим прописом се укида Одлука Савета 3052/95/ЕC којом је утврђена процедура за размену информација о мерама на националном нивоу које почивају на принципу слободног кретања роба унутар Заједнице.

 
Ревизија система ''новог приступа''

- Пропис којим се утврђују захтеви за акредитацију, тржишни надзор и контролисање производа који улазе на тржиште Заједнице (3614/08); и

- Одлука којом се утврђује заједнички оквир за стављање производа на тржиште (3615/08).

Ови инструменти преиспитују, ажурирају и јачају систем ''новог приступа'' који је основан 1985. Овај ''нови приступ'' је поставио систем који омогућава Комисији да обавезује Европске организације за стандардизацију да израђују техничке спецификације, како би се усагласиле са хармонизованим нивоом безбедности који се захтева за производе.

Пропис је нарочито намењен јачању механизама тржишног надзора и осигурању да произвоиди који се крећу кроз ЕУ поштују висок ниво заштите јавних интереса.

Одлука о стављању производа на тржиште пружа инструменте за будућу техничку хармонизацију омогућавањем секторских прилагођавања. Ове новине ће такође повећати јасноћу обележавања ЕЦ знаком као и усаглашеност производа.

Новоусвојена регулатива у ЕУ - о кретању роба на јединственом тржишту, акредитацији и надзору на тржишту